Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy treningu zdrowotnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M4-PT-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0919) Ochrona zdrowia (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy treningu zdrowotnego
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza o biologii człowieka. Wiedza z teorii i metodyki treningu sportowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie mechanizmy biologiczne kształtowania zdrowia- K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi realizować trening zdrowotny zgodnie z zasadami metodyki - K_U1

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadomy postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa - K_K04

Metody dydaktyczne:

Metody

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- dyskusja

- metoda projektów


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie biologicznych i psychopedagogicznych podstaw treningu zdrowotnego

Pełny opis:

Zdrowie i czynniki warunkujące. Integralna koncepcja zdrowia. Koncepcja health related fitness. Reakcja organizmu na wysiłek fizyczny. Psychopedagogiczne aspekty aktywności fizycznej. Cele i zasady treningu zdrowotnego

Literatura:

Podstawowa:

1. Corbin B.C., Welk G.J., Corbin W.R., Welk K.A.: Fitness i wellness. Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznań 2007.

2. Górski J. (red.): Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

3. M. Janiszewski, Biomedyczne podstawy wychowania zdrowotnego Polit. Radomska. 1996.

4. P. Błajet, Zdrowie i seks seniorów, 2018

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium- np. W01, U01

kolokwium- U02, K01

Kryteria oceniania:

dst- 60%

dst plus- 65 %

db- … 70%)

db plus- 80%

bdb- 90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet, Małgorzata Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet, Małgorzata Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet, Małgorzata Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet, Małgorzata Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)