Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Trening cardio

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M5-TC-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trening cardio
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii oraz fizjologii człowieka,

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 5 godzin2. Bilans nakładu pracy studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 10 + 5 = 15 godzin

Łącznie: 75 godz. (3 pkt.ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie zmiany adaptacyjne w różnych układach organizmu zachodzące podczas uprawiana sportu oraz związek pomiędzy treningiem i jakością życia ludzkiego - K_W01

W2: Opisuje rolę treningu cardio w kształtowaniu zdrowego stylu życia u osób w różnym wieku - K_W09

W3: Opisuje mechanizmy działania różnych rodzajów treningu cardio związanych z zawodem trenera, instruktora w ośrodkach sportowych i Wellness - K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi określić podstawowe metody oceny parametrów funkcjonowania organizmu w aspekcie zmęczenia mięśniowego i racjonalnego doboru rodzaju treningu – K_U01

U2: Potrafi wyciągać wnioski z badań naukowych i własnych

obserwacji - K_U02

U3: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i rozwiązywać złożone problemy zdrowotne pojawiające się podczas programowania treningu – K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada umiejętność krytycznej analizy piśmiennictwa, a także dokonywania samooceny własnych kompetencji K_K01

K2: Ma świadomość wartości zdobytej wiedzy i umiejętności - K_K02

K3: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

wykład informacyjny

wykład problemowy

Ćwiczenia:

prezentacje multimedialne

dyskusja dydaktyczna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu trening cardio jest zdobycie umiejętności programowania treningu cardio w aspekcie zmian adaptacyjnych w poszczególnych układach organizmu

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń

Wykład

Celem przedmiotu trening cardio jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć z zakresu zmian adaptacyjnych w poszczególnych układach organizmu. Omawiane są rodzaje treningu cardio oraz szczegółowa charakterystyka treningu ciągłego, powtórzeniowego, interwałowego.

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami programowania treningu cardio. Ćwiczenia pozwalają na wypracowanie umiejętności doboru rodzaju treningu w oparciu o badania fizjologiczne oraz najnowsze dane z dostępnego piśmiennictwa. Na ćwiczeniach przedstawiane są zagadnienia dotyczące zasad doboru parametrów treningu cardio u osób zdrowych w różnych wieku oraz z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Górski J. PZWL, Warszawa 2011.

2. Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Marek Zatoń, Agnieszka Jastrzębska. PWN, 2010, 180 str.

3. Medycyna Sportowa. Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak. PZWL. Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Artur Mamcarz, Wojciech Braksator. PZWL, Warszawa 2016, wyd. 1

2. Testy wysiłkowe. Stanowisko eksperów PTK Ewa Straburzyńska-Migaj, Ryszard Piotrowicz, Bronisław Bednarz

Via Medica, 2016,

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie z oceną obejmuje treści wykładów i ćwiczeń

Kolokwium pisemne: pytania otwarte- 3 punkty za pytanie (0-6 punktów); > 60%:W1-W3, U3

Przedłużona obserwacja (0-2 punktów); >50%: K3

Ćwiczenia:

Kolokwium pisemne pytania otwarte – 3 punkty za pytanie (0-9 punktów; >60%): W2-W3, U1-U3

Przedłużona obserwacja (0-2 punktów; >50%): K1, K2

Suma uzyskanych punktów : Ocena:

< 11 ndst

13-11 (60,0-68,0%) dst

14,5-13,5 (68,1-76,0%) dst+

16-15 (76,1-84,0%) db

17,5-16,5 (84.1-92%) db+

19-18 (92.1-100%) bdb

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki z kolokwium końcowego oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych (odpowiednią liczbę punktów z wszystkich ocenianych kryteriów).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Anna Bach, Sławomir Kujawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu trening cardio jest zdobycie umiejętności programowania treningu cardio w aspekcie zmian adaptacyjnych w poszczególnych układach organizmu

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń

Wykład

Celem przedmiotu trening cardio jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć z zakresu zmian adaptacyjnych w poszczególnych układach organizmu. Omawiane są rodzaje treningu cardio oraz szczegółowa charakterystyka treningu ciągłego, powtórzeniowego, interwałowego.

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami programowania treningu cardio. Ćwiczenia pozwalają na wypracowanie umiejętności doboru rodzaju treningu w oparciu o badania fizjologiczne oraz najnowsze dane z dostępnego piśmiennictwa. Na ćwiczeniach przedstawiane są zagadnienia dotyczące zasad doboru parametrów treningu cardio u osób zdrowych w różnych wieku oraz z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Górski J. PZWL, Warszawa 2011.

2. Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Marek Zatoń, Agnieszka Jastrzębska. PWN, 2010, 180 str.

3. Medycyna Sportowa. Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak. PZWL. Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Artur Mamcarz, Wojciech Braksator. PZWL, Warszawa 2016, wyd. 1

2. Testy wysiłkowe. Stanowisko eksperów PTK Ewa Straburzyńska-Migaj, Ryszard Piotrowicz, Bronisław Bednarz

Via Medica, 2016,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kujawski, Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski, Magdalena Weber-Rajek, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu trening cardio jest zdobycie umiejętności programowania treningu cardio w aspekcie zmian adaptacyjnych w poszczególnych układach organizmu

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń

Wykład

Celem przedmiotu trening cardio jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć z zakresu zmian adaptacyjnych w poszczególnych układach organizmu. Omawiane są rodzaje treningu cardio oraz szczegółowa charakterystyka treningu ciągłego, powtórzeniowego, interwałowego.

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami programowania treningu cardio. Ćwiczenia pozwalają na wypracowanie umiejętności doboru rodzaju treningu w oparciu o badania fizjologiczne oraz najnowsze dane z dostępnego piśmiennictwa. Na ćwiczeniach przedstawiane są zagadnienia dotyczące zasad doboru parametrów treningu cardio u osób zdrowych w różnych wieku oraz z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Górski J. PZWL, Warszawa 2011.

2. Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Marek Zatoń, Agnieszka Jastrzębska. PWN, 2010, 180 str.

3. Medycyna Sportowa. Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak. PZWL. Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Artur Mamcarz, Wojciech Braksator. PZWL, Warszawa 2016, wyd. 1

2. Testy wysiłkowe. Stanowisko eksperów PTK Ewa Straburzyńska-Migaj, Ryszard Piotrowicz, Bronisław Bednarz

Via Medica, 2016,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kujawski, Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu trening cardio jest zdobycie umiejętności programowania treningu cardio w aspekcie zmian adaptacyjnych w poszczególnych układach organizmu

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń

Wykład

Celem przedmiotu trening cardio jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć z zakresu zmian adaptacyjnych w poszczególnych układach organizmu. Omawiane są rodzaje treningu cardio oraz szczegółowa charakterystyka treningu ciągłego, powtórzeniowego, interwałowego.

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami programowania treningu cardio. Ćwiczenia pozwalają na wypracowanie umiejętności doboru rodzaju treningu w oparciu o badania fizjologiczne oraz najnowsze dane z dostępnego piśmiennictwa. Na ćwiczeniach przedstawiane są zagadnienia dotyczące zasad doboru parametrów treningu cardio u osób zdrowych w różnych wieku oraz z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Górski J. PZWL, Warszawa 2011.

2. Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Marek Zatoń, Agnieszka Jastrzębska. PWN, 2010, 180 str.

3. Medycyna Sportowa. Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak. PZWL. Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Artur Mamcarz, Wojciech Braksator. PZWL, Warszawa 2016, wyd. 1

2. Testy wysiłkowe. Stanowisko eksperów PTK Ewa Straburzyńska-Migaj, Ryszard Piotrowicz, Bronisław Bednarz

Via Medica, 2016,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)