Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M6-DG-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0919) Ochrona zdrowia (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studenci rozpoczynający edukację w ramach 6 modułu; „Korygowanie postawy ciała” powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki i kultury fizycznej oraz podstawowy zasób wiedzy i umiejętności objętych pozostałymi przedmiotami programu „Modułu 6”

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 8 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do wykładu- 5 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.

- pisanie prac, projektów- 12 godz.

- czytanie literatury- 8 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 12 godz.

Łącznie: 110 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1; opisuje najnowsze kierunki dydaktyki ogólnej stosowane w kulturze fizycznej i kinezjologii edukacyjnej oraz identyfikuje i wylicza normy przyjęte w dydaktyce gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej. K_W03

W2; wyjaśnia postrzeganie planowania pracy oparte na wszechstronnym rozwoju, indywidualizacji oraz na biomechanice postawy ciała i formach aktywności fizycznej warunkujących efektywność procesu korygowania i usprawniania ruchowego. K_W03

W3; nazywa, stosuje i interpretuje etapy praktycznego działania uwzględniając, zasady, metody i formy organizacji zajęć. K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1; porównuje oraz wyjaśnia potrzebę dostosowania stylów kierowania i stylów uczenia do procesem korygowania postawy ciała i usprawniania, które służą zdrowiu. K_U05

U2; analizuje dostępne wyniki diagnostyczne i uwzględnia w opracowaniu programu edukacyjnego oraz jednostki metodycznej gimnastyki korekcyjnej zgodnie z potrzebami osoby lub grupy, oszacowuje efekty samodzielnego planowania, prowadzenia zadania i wprowadza zmiany. K_U07

U3; nazywa cele , wyjaśnia i stosuje w planowaniu taksonomię celów jako warunek podmiotowości i wszechstronnego rozwoju osoby. K_U10

U4; stosuje prakseologiczny model pracy niezbędny w diagnostyce, planowaniu i realizacji jednostki metodycznej, a także w ocenie jej skuteczności. K_U10

U5; wykorzystuje w planowaniu i prowadzeniu wybranych zadań, sprzęt i przybory zgodnie z rodzajem zaburzeń w postawie ciała i sprawności oraz możliwościami ćwiczącego. K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1; dostrzega rozwój różnych obszarów dydaktyki kultury fizycznej i obiektywnie dostrzega poziom swoich możliwości oraz wie kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów. K_K03

K2; rozumie znaczenie stylów uczenia w skutecznym porozumiewaniu się i aktywnym słuchaniu. K_K05

K3; współpracuje podczas pracy w grupie i parze. K_K06

K4; podczas realizacji zaplanowanych zadań bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych. K_K10


Metody dydaktyczne:

Wykłady: informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

Ćwiczenia: dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, symulacje, film, pokaz, metody realizacji zadań; odtwórcze, usamodzielniające, twórcze


Skrócony opis:

Wskazane zostaną role zawodowe wychowania do kultury fizycznej na rzecz zdrowia, style uczenia i kierowania pracą, prakseologiczny model postępowania metodycznego.

Studenci nabędą wiedzę o budowie programu i jednostki metodycznej gimnastyki korekcyjnej lub kompensacyjnej, oraz na temat obserwacji efektów, analiza skuteczności, wnioskowania i wprowadzania zmian. Poznają zasady edukacji, metod nauczania, wychowania, realizacji zadań, zdobywania i przekazywania wiadomości.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykłady mają za zadanie wyjaśnić współczesne kierunki dydaktyki gimnastyki korekcyjnej kompensacyjnej w perspektywie personalistycznej kultury fizycznej. Rodzaje planów.

Poznanie znaczenia motywacji w procesie edukacyjnym metodyki gimnastyki korekcyjnej z punktu widzenia umiejętności postrzegania aktów ruchowych w ujęciu rozwojowym warunkującym efektywność procesu korygowania i usprawniania na etapach rozwoju ontogenetycznego i kinezjologicznego.

Wskazane zostaną role zawodowe wychowania do kultury fizycznej na rzecz zdrowia, style uczenia i kierowania pracą, prakseologiczny model postępowania metodycznego. Studenci nabędą wiedzę o budowie programu i jednostki metodycznej gimnastyki korekcyjnej lub kompensacyjnej, oraz na temat obserwacji efektów, analiza skuteczności, wnioskowania i wprowadzania zmian. Poznają zasady edukacji, metod nauczania, wychowania, realizacji zadań, zdobywania i przekazywania wiadomości.

Ćwiczenia poświęcone są nabywaniu niezbędnych umiejętności dydaktycznych;

- stosowania stylu uczenia w zależności od sytuacji edukacyjnej;

- analizy wyników diagnozy i formułowania celów pracy przydatnych w tworzeniu programu rocznego dla grupy oraz planowaniu jednostki metodycznej;

- tworzenia w zespołach rocznego, ramowego programu gimnastyki korekcyjnej lub kompensacyjnej;

- formułowania celów operacyjnych do wybranego zadania z uwzględnieniem etapu nauczania i udział w dyskusji o uzyskanych efektach;

- rozpoznawania i stosowania podczas planowania i realizacji metod nauczania ruchu, realizacji zadań, wychowania, kształtowania osobowości oraz przekazywania wiadomości, a także ich rodzajów i możliwości zastosowania;

- nabycia umiejętności planowania jednostki metodycznej w oparciu o toki zajęć gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej, modyfikowania toków zajęć w zależności od potrzeb grypy i warunków środowiskowych.;

- dostrzegania znaczenia metod realizacji zadań w procesie pobudzania aktywności wewnętrznej i samodzielności na rzecz dbałości o postawę ciała zdrowie;

- przygotowania się do samodzielnej analizy jednostki dydaktycznej z punktu widzenia założeń metodycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kasperczyk T.; Wady postawy ciała, diagnostyka i leczenie, KASPER, Kraków 2004.

2. Śmiglewska M., Lewandowski A. Sarwińska J. (red.); O procesie nauczania ruchu. Wybrane zagadnienia metodyki edukacji fizycznej, OW MW, Bydgoszcz 2015.

3. Cieślicka M. Śmiglewska M. Szark-Eckard M.; Korygowanie wad postawy ciała poprzez zabawy w wodzie, W UKW, Bydgoszcz 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Kostencka A. Śmiglewska M. Szark-Eckard M., (red); Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym, realizacja podstawy programowej. OW MW, Bydgoszcz 2012.

2. Kruszewski K. (red.); Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

3. Nowotny J. i wsp.; Edukacja i reedukacja ruchowa. Kasper, Kraków 2003.

4. Śmiglewska M., Lewandowski A.; O procesie nauczania ruchu. OW MW, Bydgoszcz 2009.

5. Śmiglewska M.; Program wychowania fizycznego. Klasy IV-VI, szkoła podstawowa. Toruń, Bea-Bleja 1999.

6. Śmiglewska M.; Diagnozowanie i wspomaganie rozwoju koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. OW MW Bydgoszcz 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania poszczególnych efektów kształcenia i kryterium zaliczenia przedmiotu w formie zdalnej.

Wykłady: K_W03

egzamin pisemny, pytania otwarte do poszczególnych zagadnień; W1,W2,W3,U1, – ocena pozytywna (minimum 6 odpowiedzi i refleksja końcowa) od 59 punktów.

Ćwiczenia; K_U05, K_U07, K_U10,

zaliczenie; U2,U2,U3, U4,U5 – na podstawie autorskiego projektu zajęć korygowania postawy ciała; od 59 punktów

Obserwacja przedłużona ;

zaliczenie; K1,K2, - ocena pozytywna od 59 punktów

-samoocena umiejętności pracy z druga osobą (od 25 punktów)

- portfolio (od 30 punktów)

- udział w dyskusji (od 14 punktów)

Suma uzyskanych punktów ocena

<59 niedostateczny

59-68 dostateczny

69-76 dostateczny plus

77-84 dobry

85-89 dobry plus

90 - 100 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Śmiglewska
Prowadzący grup: Mirosława Śmiglewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Śmiglewska
Prowadzący grup: Mirosława Śmiglewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Śmiglewska
Prowadzący grup: Mirosława Śmiglewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)