Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabawy i gry ruchowe w korektywie i kompensacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M6-ZG-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Zabawy i gry ruchowe w korektywie i kompensacji
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak przeciwskazań do ćwiczeń ruchowych, dobry stan zdrowia

i ogólnej sprawności fizycznej


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10

- czytanie literatury- 10

- opracowanie scenariusza zajęć- 14

- przygotowanie do zaliczenia praktycznego - 10


Łącznie: 75 godz.(3 pkt.ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1- zna różne rodzaje zabaw i gier ruchowych oraz wie jak je wykorzystywać i modyfikować w zależności od wybranych czynników (K_W11)

W2 – posiada elementarną wiedzę na temat bezpieczeństwa

i organizacji zajęć zabaw i gier ruchowych (K_W11)

W3 - zna znaczenie zabaw i gier ruchowych w procesie kształcenia i wychowania oraz w promocji zdrowia i zdrowego stylu życia (K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1- potrafi wykorzystywać zabawy i gry ruchowe w procesie nauczania i doskonalenia umiejętności ruchowych i kompetencji społecznych ludzi w różnym i o różnym stanie zdrowia i sprawności (K_U07)

U2- wykorzystuje odpowiednio dobrane metody, formy i środki dydaktyczne (K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1- ma świadomość potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy

i kompetencji zawodowych (K_K05)

K2- ma świadomość bycia odpowiedzialnym za zdrowie

i bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach, okazuje im szacunek oraz troszczy się o ich dobro (K_K06)


Metody dydaktyczne:

zajęcia praktyczne, pokaz, metoda naśladowcza ścisła,metoda bezpośredniej celowości ruchu, metoda zabawowo klasyczna, metoda ruchowej ekspresji twórczej, metoda opowieści ruchowej, prezentacja multimedialna.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Student zdobywa podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć, poznaje różne rodzaje zabaw i gier ruchowych oraz wie jak je wykorzystywać i modyfikować. Posiada umiejętność nauczania czynności ruchowych związanych z kształtowaniem nawyku utrzymania postawy prawidłowej u dzieci w trakcie różnego typu zajęć. Potrafi korygować nieprawidłowości w postawie ciała oraz stosować ćwiczenia o charakterze kompensacyjnym.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1.Rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej

2. Organizacja i zasady przeprowadzenia zabawy lub gry ruchowej w zajęciach gimnastyki korekcyjnej

3. Metody oceny wad postawy

4. Pozycje wyjściowe i końcowe w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

5. Nauka prawidłowo stania, chodzenia, siedzenia i leżenia. Sposoby poruszania się

6. Skolioza: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.

7. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu bocznych skrzywień kręgosłupa

8. Plecy okrągłe: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

9. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu pleców okrągłych

10. Plecy wklęsłe: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

11. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu pleców wklęsłych

12.Wady kończyn dolnych i stóp: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

13. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu wad kończyn dolnych i stóp

14. Gimnastyka korekcyjna z elementami jogi

15. Zaliczenie z oceną ( średnia ocen cząstkowych za poszczególne elementy zajęć - pokaz studenta, konspekt, aktywność i obecność, test)

Literatura:

1. Owczarek S., Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, Drukarnia Wydawnictwa Arka, 2017.

2. Kutzner-Kozińska M., Wlaźnik K., Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich, WSiP, Warszawa 1995.

3. Kutzner-Kozińska M., Korekcja wad postawy, WSiP, Warszawa1 986.

4. Kuleczka-Raszewska M., Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów, Difin, 2019.

5. Owczarek S., Atlas ćwiczeń korekcyjnych, 2016

6. Romanowska a., Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Konspekty zajęć, Wydawnictwo Korepetytor, Płock 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% obecności, aktywne uczestniczenie w zajęciach, opracowanie scenariusza zajęć, poprowadzenie fragmentu zajęć oraz pozytywna ocena z testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną.

Efekty kształcenia zostaną sprawdzone poprzez:

- obserwację aktywności studenta podczas zajęć oraz podczas prowadzenia przez studenta fragmentu lekcji zabaw i gier ruchowych - W1, W2, U1, U2, K1, K2

- opracowanie rzez studenta scenariusza zajęć - W1, W2, U1, U2

- napisanie przez studenta testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną - W1, W2, W3, U1, U2,

Praktyki zawodowe:

„nie dotyczy”

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ostrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zdobywa podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć, poznaje różne rodzaje zabaw i gier ruchowych oraz wie jak je wykorzystywać i modyfikować. Posiada umiejętność nauczania czynności ruchowych związanych z kształtowaniem nawyku utrzymania postawy prawidłowej u dzieci w trakcie różnego typu zajęć. Potrafi korygować nieprawidłowości w postawie ciała oraz stosować ćwiczenia o charakterze kompensacyjnym.

Pełny opis:

1.Rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej

2. Organizacja i zasady przeprowadzenia zabawy lub gry ruchowej w zajęciach gimnastyki korekcyjnej

3. Metody oceny wad postawy

4. Pozycje wyjściowe i końcowe w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

5. Nauka prawidłowo stania, chodzenia, siedzenia i leżenia. Sposoby poruszania się

6. Skolioza: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.

7. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu bocznych skrzywień kręgosłupa

8. Plecy okrągłe: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

9. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu pleców okrągłych

10. Plecy wklęsłe: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

11. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu pleców wklęsłych

12.Wady kończyn dolnych i stóp: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

13. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu wad kończyn dolnych i stóp

14. Gimnastyka korekcyjna z elementami jogi

15. Gry ruchowe w korekcji wybranych wad postawy

Literatura:

literatura podstawowa:

1. Owczarek S., Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, Drukarnia Wydawnictwa Arka, 2017.

2. Kutzner-Kozińska M., Wlaźnik K., Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich, WSiP, Warszawa 1995.

3. Kutzner-Kozińska M., Korekcja wad postawy, WSiP, Warszawa1986.

4. Kuleczka-Raszewska M., Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów, Difin, 2019.

Literatura uzupełniajaca:

5. Owczarek S., Atlas ćwiczeń korekcyjnych, 2016

6. Romanowska a., Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Konspekty zajęć, Wydawnictwo Korepetytor, Płock 2000.

Uwagi:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% obecności, aktywne uczestniczenie w zajęciach, opracowanie scenariusza zajęć, poprowadzenie fragmentu zajęć oraz pozytywna ocena z testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną.

Efekty kształcenia zostaną sprawdzone poprzez:

- obserwację aktywności studenta podczas zajęć oraz podczas prowadzenia przez studenta fragmentu lekcji zabaw i gier ruchowych - W1, W2, U1, U2, K1, K2

- opracowanie rzez studenta scenariusza zajęć - W1, W2, U1, U2

- napisanie przez studenta testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną - W1, W2, W3, U1, U2,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ostrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zdobywa podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć, poznaje różne rodzaje zabaw i gier ruchowych oraz wie jak je wykorzystywać i modyfikować. Posiada umiejętność nauczania czynności ruchowych związanych z kształtowaniem nawyku utrzymania postawy prawidłowej u dzieci w trakcie różnego typu zajęć. Potrafi korygować nieprawidłowości w postawie ciała oraz stosować ćwiczenia o charakterze kompensacyjnym.

Pełny opis:

1.Rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej

2. Organizacja i zasady przeprowadzenia zabawy lub gry ruchowej w zajęciach gimnastyki korekcyjnej

3. Metody oceny wad postawy

4. Pozycje wyjściowe i końcowe w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

5. Nauka prawidłowo stania, chodzenia, siedzenia i leżenia. Sposoby poruszania się

6. Skolioza: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.

7. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu bocznych skrzywień kręgosłupa

8. Plecy okrągłe: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

9. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu pleców okrągłych

10. Plecy wklęsłe: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

11. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu pleców wklęsłych

12.Wady kończyn dolnych i stóp: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

13. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu wad kończyn dolnych i stóp

14. Gimnastyka korekcyjna z elementami jogi

15. Gry ruchowe w korekcji wybranych wad postawy

Literatura:

literatura podstawowa:

1. Owczarek S., Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, Drukarnia Wydawnictwa Arka, 2017.

2. Kutzner-Kozińska M., Wlaźnik K., Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich, WSiP, Warszawa 1995.

3. Kutzner-Kozińska M., Korekcja wad postawy, WSiP, Warszawa1986.

4. Kuleczka-Raszewska M., Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów, Difin, 2019.

Literatura uzupełniajaca:

5. Owczarek S., Atlas ćwiczeń korekcyjnych, 2016

6. Romanowska a., Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Konspekty zajęć, Wydawnictwo Korepetytor, Płock 2000.

Uwagi:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% obecności, aktywne uczestniczenie w zajęciach, opracowanie scenariusza zajęć, poprowadzenie fragmentu zajęć oraz pozytywna ocena z testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną.

Efekty kształcenia zostaną sprawdzone poprzez:

- obserwację aktywności studenta podczas zajęć oraz podczas prowadzenia przez studenta fragmentu lekcji zabaw i gier ruchowych - W1, W2, U1, U2, K1, K2

- opracowanie rzez studenta scenariusza zajęć - W1, W2, U1, U2

- napisanie przez studenta testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną - W1, W2, W3, U1, U2,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kola-Jankowska
Prowadzący grup: Magdalena Kola-Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zdobywa podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć, poznaje różne rodzaje zabaw i gier ruchowych oraz wie jak je wykorzystywać i modyfikować. Posiada umiejętność nauczania czynności ruchowych związanych z kształtowaniem nawyku utrzymania postawy prawidłowej u dzieci w trakcie różnego typu zajęć. Potrafi korygować nieprawidłowości w postawie ciała oraz stosować ćwiczenia o charakterze kompensacyjnym.

Pełny opis:

1.Rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej

2. Organizacja i zasady przeprowadzenia zabawy lub gry ruchowej w zajęciach gimnastyki korekcyjnej

3. Metody oceny wad postawy

4. Pozycje wyjściowe i końcowe w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

5. Nauka prawidłowo stania, chodzenia, siedzenia i leżenia. Sposoby poruszania się

6. Skolioza: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.

7. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu bocznych skrzywień kręgosłupa

8. Plecy okrągłe: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

9. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu pleców okrągłych

10. Plecy wklęsłe: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

11. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu pleców wklęsłych

12.Wady kończyn dolnych i stóp: Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego

13. Zabawy i gry ruchowe w korygowaniu wad kończyn dolnych i stóp

14. Gimnastyka korekcyjna z elementami jogi

15. Gry ruchowe w korekcji wybranych wad postawy

Literatura:

literatura podstawowa:

1. Owczarek S., Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, Drukarnia Wydawnictwa Arka, 2017.

2. Kutzner-Kozińska M., Wlaźnik K., Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich, WSiP, Warszawa 1995.

3. Kutzner-Kozińska M., Korekcja wad postawy, WSiP, Warszawa1986.

4. Kuleczka-Raszewska M., Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów, Difin, 2019.

Literatura uzupełniajaca:

5. Owczarek S., Atlas ćwiczeń korekcyjnych, 2016

6. Romanowska a., Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Konspekty zajęć, Wydawnictwo Korepetytor, Płock 2000.

Uwagi:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% obecności, aktywne uczestniczenie w zajęciach, opracowanie scenariusza zajęć, poprowadzenie fragmentu zajęć oraz pozytywna ocena z testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną.

Efekty kształcenia zostaną sprawdzone poprzez:

- obserwację aktywności studenta podczas zajęć oraz podczas prowadzenia przez studenta fragmentu lekcji zabaw i gier ruchowych - W1, W2, U1, U2, K1, K2

- opracowanie rzez studenta scenariusza zajęć - W1, W2, U1, U2

- napisanie przez studenta testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną - W1, W2, W3, U1, U2,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.