Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodologia badań w kulturze fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-MB-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań w kulturze fizycznej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podczas zajęć jest wykorzystywana wiedza z zakresu nauk o kulturze fizycznej, anatomii człowieka, biochemii oraz fizjologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 1


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu- 5

- przygotowanie do ćwiczeń – 5

- przygotowanie do egzaminu- 10

- przygotowanie do kolokwium - 5


Łącznie: 56 godz. 2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: - zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie naukowe dotyczące kultury fizycznej, oraz metodologię badań w kulturze fizycznej - K_W06, K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi identyfikować problemy w obszarze kultury fizycznej oraz projektować badnia w tym obszarze - K_U7, K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadomy postępowania zgodnie z zasadami etyki - K_K10


Metody dydaktyczne:

Wykład: informacyjny, problemowy, konwersatoryjny.

Seminaria: dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, film, pokaz - prezentacja.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procedurami dotyczącymi organizacji i prowadzenia badań naukowych oraz zdobycie umiejętności wykorzystania ich w praktyce.

Pełny opis:

Metodologiczne podstawy badań w obszarze kultury fizycznej (temat pracy, cel pracy, problem badawczy, hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, organizacja badań, prezentacja wyników) Etapy badań naukowych prowadzonych w obszarze kultury fizycznej Przykłady raportów z badań społecznych w obszarze kultury fizycznej Zagadnienia dotyczące budowy i struktury pracy empirycznej.

Wykłady:

1) Definiowanie i rozumienie podstawowych pojęć związanych z metodologią pracy naukowej

2) Przedstawienie podstawowych typów badań naukowych

3) Omówienie istoty przeprowadzenia badań naukowych

4) Omówienie specyfiki pisania pracy badawczej

5) Opisanie teoretycznych podstaw pracy badawczej

6) Przedstawienie etapów organizacji i prowadzenia badań

7) Omówienie wyników badań oraz przedstawienie wniosków

8) Omówienie struktury pracy badawczej

Ćwiczenia:

1) Korzystanie z terminologii związanej z metodologią pisania prac naukowych

2) Definiowanie i analizowanie problemów badawczych

2) Tworzenie narzędzi badawczych

3) Tworzenie struktury pracy badawczej

4) Sporządzenie protokołu z badań

5) Przedstawienie wyników badań oraz wniosków

Rozdział 1

System biblioteczno-informacyjny UMK w Toruniu

Rozdział 2

Klasyfikacja nauk i metody badawcze

Rozdział 3

Typy prac naukowych i ich struktura

Rozdział 4

Kolejność pisania pracy

Rozdział 5

Techniki i narzędzia badawcze

Rozdział 5.1

Metody badań w sporcie wyczynowym na przykładzie sportów walki

Rozdział 5.2

Badanie aktywności bioelektrycznej mięśni i siły reakcji podłoża

Rozdział 5.3

Niektóre wymagania edytorskie i metodologiczne prac magisterskich realizowanych na seminariach

Rozdział 5.4

Narzędzia pomiaru stosowane w dydaktyce sportu

Rozdział 5.5

Rodzaje pytań w badaniach ankietowych i zasady ich formułowania. Przykłady ankiet

Rozdział 5.6

Badanie i ocena postawy ciała

Rozdział 5.7

Ultradźwiękowy system Zebris do badania postawy ciała i globalnej ruchomości kręgosłupa

Rozdział 5.8

Ocena sprawności fizycznej

Rozdział 5.9

Badanie stóp

Rozdział 5.10

Wybrane metody i techniki badań aktywności fizycznej

Rozdział 5.11

Badanie cech morfologicznych, ocena bólu i testy funkcjonalne

Rozdział 6

Statystyka - wybrane zagadnienia

Rozdział 7

Wykresy, ryciny i inne formy graficzne prezentacji w pracy

Rozdział 8

Zalecana problematyka badawcza w zakresie nauk kultury fizycznej i promocji zdrowia

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

2. Grabowski H. Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji. Impuls. Kraków. 2013.

Podstawowa:

1. Nowak S. Metodologia badań społecznych. PWN. Warszawa. 2012.

2. Pilch T., Bauman T. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

3. Siwiński W. Praktyczny poradnik pisania prac dyplomowych w dziedzinie rekreacji i turystyki. Wyd. WSHIG - PSNARIT, Poznań 2010.

4. Siwiński W., Tauber R.D. Metodologia badań naukowych. Wyd. WSHiG, Poznań 2006.

5. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską? Impuls. Kraków. 2004.

Uzupełniająca:

1. Brzeziński J. Metodologia badań psychologicznych. Wyd. PWN, Warszawa 2003.

2. Frankfort-Nachmias C, Nachmias D. Metody badawcze w naukach społecznych. Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2001.

3. Czarnecki K.M. Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów wyższych szkół zawodowych, Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład kolokwium- W01, U01

Ćwiczenia kolokwium- U01, K01

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- teoretyczne przygotowanie i odbycie seminariów, ocena w zakresie 2-5 punktów każde zajęcia. Opuszczenie zajęć wymaga indywidualnego odrobienia po uprzednim przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub urzędowego;

- przedstawienie prezentacji z wybranych wcześniej tematów, ocena w zakresie 2-5 pkt.);

- wykazanie opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej na sprawdzianie (kolokwium), ocena w zakresie 2-5 punktów.

O końcowej ocenie z przedmiotu decyduje średnia arytmetyczna ocena ze sprawdzianów (kolokwiumów), uzyskanych w czasie semestru, zaliczenie ustne z oceną, zaliczenie ustne z oceną.

Co odpowiada

Wykład

Zaliczenie ustne z oceną z trzech losowanych zagadnień.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ćwiczenia

Zaliczenie z oceną z trzech losowanych zagadnień, 2 kolokwiumy poprzedzające z dwóch zagadnień, sprawdzające wiedzę z zakresu realizowanych efektów kształcenia.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hagner-Derengowska, Krzysztof Rubacha
Prowadzący grup: Magdalena Hagner-Derengowska, Krzysztof Rubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procedurami dotyczącymi organizacji i prowadzenia badań naukowych oraz zdobycie umiejętności wykorzystania ich w praktyce.

Pełny opis:

Metodologiczne podstawy badań w obszarze kultury fizycznej (temat pracy, cel pracy, problem badawczy, hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, organizacja badań, prezentacja wyników) Etapy badań naukowych prowadzonych w obszarze kultury fizycznej Przykłady raportów z badań społecznych w obszarze kultury fizycznej Zagadnienia dotyczące budowy i struktury pracy empirycznej.

Wykłady:

1) Definiowanie i rozumienie podstawowych pojęć związanych z metodologią pracy naukowej

2) Przedstawienie podstawowych typów badań naukowych

3) Omówienie istoty przeprowadzenia badań naukowych

4) Omówienie specyfiki pisania pracy badawczej

5) Opisanie teoretycznych podstaw pracy badawczej

6) Przedstawienie etapów organizacji i prowadzenia badań

7) Omówienie wyników badań oraz przedstawienie wniosków

8) Omówienie struktury pracy badawczej

Ćwiczenia:

1) Korzystanie z terminologii związanej z metodologią pisania prac naukowych

2) Definiowanie i analizowanie problemów badawczych

2) Tworzenie narzędzi badawczych

3) Tworzenie struktury pracy badawczej

4) Sporządzenie protokołu z badań

5) Przedstawienie wyników badań oraz wniosków

Literatura:

Podstawowa:

1.Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

2. Siwiński W.: Praktyczny poradnik pisania prac dyplomowych w dziedzinie rekreacji i turystyki. Wyd. WSHIG - PSNARIT, Poznań 2010.

3. Siwiński W., Tauber R.D.: Metodologia badań naukowych. Wyd. WSHiG, Poznań 2006.

4. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską? Impuls.

Kraków. 2004.

5. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

6. Grabowski H. Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji. Impuls. Kraków. 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Wyd. PWN, Warszawa 2003.

2. Frankfort-Nachmias C, Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2001.

3. Czarnecki K.M.: Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów wyższych szkół zawodowych, Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hagner-Derengowska
Prowadzący grup: Magdalena Hagner-Derengowska, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procedurami dotyczącymi organizacji i prowadzenia badań naukowych oraz zdobycie umiejętności wykorzystania ich w praktyce.

Pełny opis:

Metodologiczne podstawy badań w obszarze kultury fizycznej (temat pracy, cel pracy, problem badawczy, hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, organizacja badań, prezentacja wyników) Etapy badań naukowych prowadzonych w obszarze kultury fizycznej Przykłady raportów z badań społecznych w obszarze kultury fizycznej Zagadnienia dotyczące budowy i struktury pracy empirycznej.

Wykłady:

1) Definiowanie i rozumienie podstawowych pojęć związanych z metodologią pracy naukowej

2) Przedstawienie podstawowych typów badań naukowych

3) Omówienie istoty przeprowadzenia badań naukowych

4) Omówienie specyfiki pisania pracy badawczej

5) Opisanie teoretycznych podstaw pracy badawczej

6) Przedstawienie etapów organizacji i prowadzenia badań

7) Omówienie wyników badań oraz przedstawienie wniosków

8) Omówienie struktury pracy badawczej

Ćwiczenia:

1) Korzystanie z terminologii związanej z metodologią pisania prac naukowych

2) Definiowanie i analizowanie problemów badawczych

2) Tworzenie narzędzi badawczych

3) Tworzenie struktury pracy badawczej

4) Sporządzenie protokołu z badań

5) Przedstawienie wyników badań oraz wniosków

Literatura:

Podstawowa:

1.Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

2. Siwiński W.: Praktyczny poradnik pisania prac dyplomowych w dziedzinie rekreacji i turystyki. Wyd. WSHIG - PSNARIT, Poznań 2010.

3. Siwiński W., Tauber R.D.: Metodologia badań naukowych. Wyd. WSHiG, Poznań 2006.

4. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską? Impuls.

Kraków. 2004.

5. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

6. Grabowski H. Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji. Impuls. Kraków. 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Wyd. PWN, Warszawa 2003.

2. Frankfort-Nachmias C, Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2001.

3. Czarnecki K.M.: Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów wyższych szkół zawodowych, Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hagner-Derengowska
Prowadzący grup: Magdalena Hagner-Derengowska, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procedurami dotyczącymi organizacji i prowadzenia badań naukowych oraz zdobycie umiejętności wykorzystania ich w praktyce.

Pełny opis:

Metodologiczne podstawy badań w obszarze kultury fizycznej (temat pracy, cel pracy, problem badawczy, hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, organizacja badań, prezentacja wyników) Etapy badań naukowych prowadzonych w obszarze kultury fizycznej Przykłady raportów z badań społecznych w obszarze kultury fizycznej Zagadnienia dotyczące budowy i struktury pracy empirycznej.

Wykłady:

1) Definiowanie i rozumienie podstawowych pojęć związanych z metodologią pracy naukowej

2) Przedstawienie podstawowych typów badań naukowych

3) Omówienie istoty przeprowadzenia badań naukowych

4) Omówienie specyfiki pisania pracy badawczej

5) Opisanie teoretycznych podstaw pracy badawczej

6) Przedstawienie etapów organizacji i prowadzenia badań

7) Omówienie wyników badań oraz przedstawienie wniosków

8) Omówienie struktury pracy badawczej

Ćwiczenia:

1) Korzystanie z terminologii związanej z metodologią pisania prac naukowych

2) Definiowanie i analizowanie problemów badawczych

2) Tworzenie narzędzi badawczych

3) Tworzenie struktury pracy badawczej

4) Sporządzenie protokołu z badań

5) Przedstawienie wyników badań oraz wniosków

Literatura:

Podstawowa:

1.Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

2. Siwiński W.: Praktyczny poradnik pisania prac dyplomowych w dziedzinie rekreacji i turystyki. Wyd. WSHIG - PSNARIT, Poznań 2010.

3. Siwiński W., Tauber R.D.: Metodologia badań naukowych. Wyd. WSHiG, Poznań 2006.

4. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską? Impuls.

Kraków. 2004.

5. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

6. Grabowski H. Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji. Impuls. Kraków. 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Wyd. PWN, Warszawa 2003.

2. Frankfort-Nachmias C, Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2001.

3. Czarnecki K.M.: Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów wyższych szkół zawodowych, Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)