Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-PPD-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

udział w wykładach - 15 godz.

udział w ćwiczeniach - 15 godz.

konsultacje projektu - 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

praca własna nad opracowaniem projektu edukacyjnego 10 h

przeprowadzenie projektu 5 h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 10 h


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

Ma wiedzę na temat podstawowych koncepcji rozwoju, socjalizacji, wychowania, kształcenia i autoedukacji człowieka, B2W1


Ma wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń, B2W1


Ma wiedzę na temat zinstytucjonalizowanej edukacji i praktyki edukacyjnej, B2W7


Student zna podstawowe zagadnienia i rozumie problematykę związaną edukacją zdrowotną i pedagogiką zdrowia, B2W3


Zna i rozumie antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania, B2W3


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

Potrafi dokonać krytycznego oglądu w zakresie funkcjonowania edukacji zdrowotnej w placówkach edukacyjnych, B2U4


Potrafi pozyskiwać dane oraz zastosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania procesów i zjawisk społecznych/ edukacyjnych K_U02, U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy o środowisku - K_K05


Jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej, B2K3


Jest gotów do podejmowania i realizowania projektów wymagających pracy zespołowej, B2K2Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny /problemowy

Ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów edukacyjnych


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podstaw pedagogiki, jej celów i zadań. Celem zajęć jest omówienie różnych ujęć pedagogiki jako nauki, z uwzględnieniem zagadnień związanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną i pedagogiką zdrowia.

1. Pedagogika jako nauka i jej dyscypliny szczegółowe

2. Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne.

3. Proces wychowania – dziedziny, cele, treści i uwarunkowania

4. Pedagogiczne ujęcia kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej

5. Kondycja współczesnej pedagogiki i pedagogiki zdrowia.

Pełny opis:

Pełny opis z podziałem na tematykę poszczególnych wykładów:

1. Wprowadzenie do pedagogiki - podstawowe pojęcia

2. Przegląd głównych kierunków i prądów pedagogicznych

3. Wiedza o wychowaniu - pojęcie, cele, cechy, ideał wychowania, wartości, zasady, metody, formy, trudności

4.Wychowanie przez sport

5. Ciało - kategorią pedagogiczną?

6. Sport w kontekście procesu wychowawczego

7. Olimpizm - idea i rzeczywistość (wychowawcza)

8. Pedagogiczne ujęcie kultury zdrowotnej

9. Pedagogika zdrowia - koncepcja i obszary badań

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Piątkowska B., Pedagogika : wybrane zagadnienia : skrypt dla studentów, Wałbrzych 2004, s. 5-39.

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=5978

2. Wychowanie poprzez sport. Wielość spojrzeń i doświadczeń, P. Mazur (red.), Chełm 2014, s. 7-56.

* Sport i wychowanie fizyczne w myśli pedagogicznej

* Psychologiczny wymiar wychowania przez sport

* Pedagogiczny wymiar wychowania przez sport

3. Rubacha K., Wstęp, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin oraz Metody zbierania danych 
w badaniach pedagogicznych [w:] Pedagogika, red. Kwieciński Z., Śliwerski B., Warszawa 2003.

4. Kwieciński Z., Dziesięciościan edukacji, [w:] Jaworska T., Leppert R. (red.) Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór 
tekstów. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls 
2001.

5. Czechowski J., Sport w perspektywie procesu wychowawczego;

https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-97824906-955a-410f-bb1f-173ee0fa6e6d/c/Jan_Czechowski_Sport_w_perspektywie_procesu_wychowawczego.pdf

6. Nowocień J., Edukacja przez sport i olimpizm w stronę dialogu, który nie dzieli lecz zbliża.

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11262/1/J_Nowocien_Edukacja_przez_sport_i_olimpizm.pdf

7. Sas-Nowosielski K., Wychowanie poprzez sport – między nadzieją a zwątpieniem. Współczesne poglądy na temat związków sportu z wychowaniem

http://www.pps.cos.pl/pps/sw/78_04/64.pdf

8. Syrek Ewa, Teoretyczne podstawy współczesnej pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny pedagogiki. "Pedagogika Społeczna" Nr 2(72) (2019), s. 9-23

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/11396/1/Syrek_Teoretyczne_podstawy_wspolczesnej_pedagogiki_zdrowia.pdf

9. Gaweł Anna, Medialne wzory kultury zdrowotnej jako wyzwanie dla edukacji, Chowanna 49 (2):239-253.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=693524

10. Gaweł Anna, Koncepcje i obszary badań pedagogiki zdrowia, Studia z Teorii Wychowania 1 (34):167-182.

11. Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, rozdz. Etymologia pojęcia „wychowanie”, Zasady 
wychowania, Kraków 2011.

12. Nowak P.F., , Kuśnierz C., , Zdrowie jako cel wychowania fizycznego – między teorią a praktyką szkolną", EDUKACJA 4:71-79/2014 (raport z badań)

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=471190

13. Nowak P.F., Edukacja zdrowotna jako wyzwanie dla współczesnej kultury fizycznej, Pedagogika. Studia i Rozprawy 25:173-183, 25/2016

Literatura zalecana:

1. Wybór pozycji: Bogusław Śliwerski. "Pedagogika ogólna". Studia z Teorii Wychowania 1 (34):205-211.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady kończą się egzaminem pisemnym.

Termin egzaminu: 06.02.2024

Na egzaminie obowiązuje znajomość treści wykładów oraz treści literatury. Pytania zamknięte i otwarte.

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

Min 60 % - zaliczenie; ocena dostateczny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Murawska
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Iwona Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podstaw pedagogiki, jej celów i zadań. Celem zajęć jest omówienie różnych ujęć pedagogiki jako nauki, z uwzględnieniem zagadnień związanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną i pedagogiką zdrowia.

1. Pedagogika jako nauka i jej dyscypliny szczegółowe

2. Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne.

3. Proces wychowania – dziedziny, cele, treści i uwarunkowania

4. Pedagogiczne ujęcia kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej

5. Kondycja współczesnej pedagogiki i pedagogiki zdrowia.

Pełny opis:

Pełny opis z podziałem na tematykę poszczególnych wykładów:

1. Wprowadzenie do pedagogiki - podstawowe pojęcia

2. Przegląd głównych kierunków i prądów pedagogicznych

3. Wiedza o wychowaniu - pojęcie, cele, cechy, ideał wychowania, wartości, zasady, metody, formy, trudności

4.Wychowanie przez sport

5. Ciało - kategorią pedagogiczną?

6. Sport w kontekście procesu wychowawczego

7. Olimpizm - idea i rzeczywistość (wychowawcza)

8. Pedagogiczne ujęcie kultury zdrowotnej

9. Pedagogika zdrowia - koncepcja i obszary badań

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Piątkowska B., Pedagogika : wybrane zagadnienia : skrypt dla studentów, Wałbrzych 2004, s. 5-39.

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=5978

2. Rubacha K., Wstęp, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin oraz Metody zbierania danych 
w badaniach pedagogicznych [w:] Pedagogika, red. Kwieciński Z., Śliwerski B., Warszawa 2003.

3. Nowocień J., Edukacja przez sport i olimpizm w stronę dialogu, który nie dzieli lecz zbliża.

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11262/1/J_Nowocien_Edukacja_przez_sport_i_olimpizm.pdf

4. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły.

5. Pańtak A., Uwarunkowania ukrytego programu szkoły, [w:] Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 13, 101-114.

6. Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, [w] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4(178)2011.

7.EDUKACYJNE ALTERNATYWY I INNOWACJE:

- Wykład Profesora Bogusława Śliwerskiego YT - „Edukacja alternatywna. Próba syntezy i określenie współczesnej roli: https://www.youtube.com/watch?v=JOprEEev_xQ

- Dudel. B., Kowalczuk-Walędziak B., Szorc K., Wróblewska U. (red.), Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej. Przykład województwa podlaskiego, Białystok 2014. 
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf

(Innowacje edukacyjne; definicja, przykłady, charakter innowacji)

- https://dziecisawazne.pl/jesli-szkola-publiczna-wybor-szkol-alternatywnych-polsce/

(przykłady najpopularniejszych w Polsce szkół alternatywnych)

8. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

9. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007 - rozdział 5

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

10. Gaweł Anna, Medialne wzory kultury zdrowotnej jako wyzwanie dla edukacji, Chowanna 49 (2):239-253.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=693524

13. Nowak P.F., Edukacja zdrowotna jako wyzwanie dla współczesnej kultury fizycznej, Pedagogika. Studia i Rozprawy 25:173-183, 25/2016

Literatura zalecana:

1. Wybór pozycji: Bogusław Śliwerski. "Pedagogika ogólna". Studia z Teorii Wychowania 1 (34):205-211.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)