Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-PPS-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli::

np.

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim (w tym za pośrednictwem Moodle) - 2


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

np.


- przygotowanie do ćwiczeń, w tym czytanie literatury: 28 godzin

- przygotowanie do egzaminu- 42 godzinyŁącznie: 100 godz. (4 ECTS), z których 2 ECTS są realizowane zdalnie (kurs na Moodle), 2 ECTS w ramach zajęć stacjonarnych


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia stosowane w psychologii i odnoszące się do psychospołecznego funkcjonowania człowieka (K_W01)

W2: zna i rozumie związki pomiędzy psychologią a naukami kultury fizycznej, a w szczególności między rolą procesów wolicjonalnych, emocjonalnych, motywacyjnych i społecznych a efektywnością podejmowanych działań prozdrowotnych (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystać zasady komunikacji interpersonalnej w pracy i dostosować poziom swojej wypowiedzi do osób, z którymi pracuje(K_U05)

U2: potrafi wyjaśniać sukcesy i porażki związane z podejmowaniem działań w obszarze sportu i wellness wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii (K_U07)

U3: potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w praktycznych działań z obszaru sportu i wellness (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do krytycznego odnoszenia się do obiegowych opinii z zakresu psychologii i analizowania ich w oparciu o zdobytą wiedzę z tego zakresu (K_K01)

K2: zna wartość zdobytej wiedzy i umiejętności psychologicznych i na ich podstawie rozwiązuje problemy praktyczne, a także docenia znaczenie zdobytej wiedzy psychologicznej i wykorzystuje ją w działaniach zawodowych (K_K02)

K3: rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu psychologii (K_K03)


Metody dydaktyczne:

- metody ewaluacyjne

- metody integracyjne

- metody odnoszące się do autentycznych sytuacji

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji


Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i metodami badań z zakresu psychologii; uświadomienie roli, jaką odgrywa psychologia w życiu człowieka; ukazanie prawidłowości procesów psychicznych, czynności regulacyjnych istot żywych oraz mechanizmów, które je uruchamiają i kierują nimi.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane są następujące treści programowe:

Wykład:

1. Psychologia jako nauka. Sposoby rozumienia i uprawiania psychologii przez różne szkoły i kierunki.

2. Metody badań w psychologii.

3. Procesy emocjonalne i motywacyjne.

4. Pamięć i jej właściwości.

5. Myślenie i style poznawcze.

6. Uczenie się.

Część zajęć realizowana jest w ramach kursu on-line.

Literatura:

WYKŁAD:

Literatura podstawowa:

1. P.G.Zimbardo, R.I. Johnsona, V. McCann (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. T 1-5. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Podawana na zajęciach

ĆWICZENIA:

Literatura podstawowa:

Baumeister, R. Tierney, J. (2013). Siła woli. Media Rodzina

Eysenck, H.,&Eysenck,M. (1998). Podpatrywanie umysłu. GWP

Literatura uzupełniająca:

Argyle M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. PWN, Warszawa

Cialdini R. B. (1994) Wywieranie wpływu na ludzi, Wyd. GWP, Gdańsk

Covey S. (2006). 7 nawyków skutecznego działania, Wyd. Rebis, Poznań

Gellert M., Nowak C. (2008). Zespół. Jak z nim pracować? Jak go budować? Jak go szkolić?, Wyd. GWP, Gdańsk

Hamer, H. Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować.

Leathers. (2007). Komunikacja niewerbalna, Warszawa.

Morreale, Spitzberg, Barge. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja wiedza umiejętności. PWN

Wojciszke, B. (2002) Człowiek wśród ludzi. Scholar

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykład: np. zaliczenie na ocenę na podstawie zaliczenia pisemnego (test: pytania otwarte / zamknięte – W1, W2, U2, K1, K2, K3):

90% - bdb, 80% - db plus, 70% - db, 60% - dst plus, 51% - dst

Ćwiczenia: zaliczenia na podstawie aktywnego brania udziału w ćwiczeniach i przygotowania do ćwiczeń (W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3

90% - bdb, 80% - db plus, 70% - db, 60% - dst plus, 51% - dst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Prowadzący grup: Artur Mikiewicz, Lidia Wiśniewska-Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikiewicz
Prowadzący grup: Artur Mikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikiewicz
Prowadzący grup: Artur Mikiewicz, Agata Wołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Wołowska
Prowadzący grup: Agata Wołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Prowadzący grup: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)