Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-PPS-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli::

np.

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim (w tym za pośrednictwem Moodle) - 2


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

np.


- przygotowanie do ćwiczeń, w tym czytanie literatury: 28 godzin

- przygotowanie do egzaminu- 42 godzinyŁącznie: 100 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia stosowane w psychologii i odnoszące się do psychospołecznego funkcjonowania człowieka (K_W01)

W2: zna i rozumie związki pomiędzy psychologią a naukami kultury fizycznej, a w szczególności między rolą procesów wolicjonalnych, emocjonalnych, motywacyjnych i społecznych a efektywnością podejmowanych działań prozdrowotnych (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystać zasady komunikacji interpersonalnej w pracy i dostosować poziom swojej wypowiedzi do osób, z którymi pracuje(K_U05)

U2: potrafi wyjaśniać sukcesy i porażki związane z podejmowaniem działań w obszarze sportu i wellness wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii (K_U07)

U3: potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w praktycznych działań z obszaru sportu i wellness (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do krytycznego odnoszenia się do obiegowych opinii z zakresu psychologii i analizowania ich w oparciu o zdobytą wiedzę z tego zakresu (K_K01)

K2: zna wartość zdobytej wiedzy i umiejętności psychologicznych i na ich podstawie rozwiązuje problemy praktyczne, a także docenia znaczenie zdobytej wiedzy psychologicznej i wykorzystuje ją w działaniach zawodowych (K_K02)

K3: rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu psychologii (K_K03)


Metody dydaktyczne:

- metody ewaluacyjne

- metody integracyjne

- metody odnoszące się do autentycznych sytuacji

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji


Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia z Podstaw psychologii mają za zadanie wyposażyć studenta w podstawowe zagadnienia z psychologii. Zaprezentowana zostanie współczesna wiedza psychologiczna dotycząca funkcjonowania człowieka, szczególnie funkcjonowania młodego człowieka w środowiskach wychowawczych. Student nabędzie także podstawowe umiejętności konieczne do prowadzenia lekcji, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, a także stosowania w pracy wzmocnień pozytywnych i negatywnych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane są następujące treści programowe:

Wykład i ćwiczenia:

1. Koncepcje psychologiczne człowieka.

2. Procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji.

3. Mowa i język, myślenie i rozumowanie.

4. Uczenie się i pamięć, rola uwagi.

5. Emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia.

6. Psychologia różnic indywidualnych.

7. Teoria spostrzegania społecznego i komunikacji.

8. Postawy, stereotypy, uprzedzenia.

9. Stres i frustracja, radzenie sobie z nim.

10. Procesy komunikowania się, bariery w komunikowaniu się. 11. Media i ich wpływ wychowawczy.

12.Style komunikowania się- autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikację niewerbalną.

13. Mediacje i negocjacje.

14. Wywieranie wpływu na ludzi.

15. Psychologia wychowawcza.

Literatura:

Wykład

Literatura podstawowa:

1. P.G.Zimbardo, R.I. Johnsona, V. McCann (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. T 1-5. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Podawana na zajęciach

ĆWICZENIA:

Literatura podstawowa:

Baumeister, R. Tierney, J. (2013). Siła woli. Media Rodzina

Eysenck, H.,&Eysenck,M. (1998). Podpatrywanie umysłu. GWP

Literatura uzupełniająca:

Argyle M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. PWN, Warszawa

Cialdini R. B. (1994) Wywieranie wpływu na ludzi, Wyd. GWP, Gdańsk

Covey S. (2006). 7 nawyków skutecznego działania, Wyd. Rebis, Poznań

Gellert M., Nowak C. (2008). Zespół. Jak z nim pracować? Jak go budować? Jak go szkolić?, Wyd. GWP, Gdańsk

Hamer, H. Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować.

Leathers. (2007). Komunikacja niewerbalna, Warszawa.

Morreale, Spitzberg, Barge. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja wiedza umiejętności. PWN

Wojciszke, B. (2002) Człowiek wśród ludzi. Scholar

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykład: np. zaliczenie na ocenę na podstawie zaliczenia pisemnego (test: pytania otwarte / zamknięte – W1, W2, U2, K1, K2, K3):

90% - bdb, 80% - db plus, 70% - db, 60% - dst plus, 51% - dst

Ćwiczenia: zaliczenia na podstawie aktywnego brania udziału w ćwiczeniach i przygotowania do ćwiczeń (W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3

90% - bdb, 80% - db plus, 70% - db, 60% - dst plus, 51% - dst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Prowadzący grup: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Banasiak
Prowadzący grup: Małgorzata Banasiak, Agata Wołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)