Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychopedagogiczne podstawy sportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-PSP-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychopedagogiczne podstawy sportu
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza humanistyczna i społeczna

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu- 10

- przygotowanie do ćwiczeń – 15

- pisanie prac, projektów-

- czytanie literatury- 10

- przygotowanie do egzaminu- 10

- przygotowanie do kolokwium - 10


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna koncepcje psychologiczne i pedagogiczne mające zastosowanie w sporcie - K_W06

W2: student zna psychopedagogiczne uwarunkowania aktywności fizycznej- K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi dokonać psychologicznych i pedagogicznych interpretacji zjawisk w sporcie -, K_U07

U2: student potrafi projektować działania prosportowe w oparciu o wiedzę pedagogiczną - K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student refleksyjnie podchodzi do zjawisk z zakresu sportu - K_K01, K_K03

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest

- zapoznanie z koncepcjami psychologicznymi i pedagogicznymi, które można wykorzystać w sporcie

- zdobycie umiejętności psychopedagogicznych interpretacji zjawisk w sporcie projektowania działalności sportowej

- zdobycie kompetencji psychopedagogicznej refleksji dotyczącej sportu

Pełny opis:

1. Teorie osobowości.Zastosowanie teorii osobowości w sporcie

2. Teorie postaw. Zmiana i kształtowanie postaw

3. Teorie agresji.Czynniki agresji

4. Czynniki lęku i stresu. Lęk a wynik sportowy. Zarządzanie stresem

5. Źródła wpływu społecznego. Grupy i zespoły. Facylitacja społeczna. Przywództwo

6. Typy motywacji. Motywacja osiągnięć. Podejscie poznawcze do motywacji

7. Ruch.Zabawa. Ćwiczenie

8. Ciało w strulturze ja. Ruch a rozwój osobowości

Literatura:

Podstawowa:

P. Błajet, Od edukacja sportowej do olimpijskiej, Impuls 2012

M. Jarvis, Psychologia sportu, GWP 2003

Uzupełniająca:

J. Gracz, T. Sankowski, Psychologia aktywności sportowej, AWF Poznań 2007

P. Błajet, Szkice o wychowaniu agonistycznym, WSG Bydgoszcz 2008

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny- np. W01, W02, U01

kolokwium- U02, K01

Kryteria oceniania:

dst- 60%

dst plus- 65 %

db- … 70%)

db plus- 80%

bdb- 90%)

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium

dst- 60%

dst plus- 65 %

db- … 70%)

db plus- 80%

bdb- 90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet, Karolina Dąbrowska-Pawlonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)