Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-PZ-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu konwencjonalnego, w trakcie którego poruszane są współczesne problemy teorii zarządzania organizacjami.

Skrócony opis tematów wykładowych:

1. Wstęp do problematyki zarządzania (teoria i historia zarządzania; prekursorzy teorii zarządzania; ewolucja teorii zarządzania).

2. Otoczenie organizacji (wewnętrzne i zewnętrzne; wpływ warunków otoczenia na skuteczność zarządzania).

3. Funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola).

4. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników (istota przywództwa; cechy przywódcze; podejścia do przywództwa).

5. Podstawy zarządzania jakością w organizacjach (istota jakości; znaczenie jakości dla przedsiębiorstwa; podstawowe koncepcje zarządzania jakością).

6. Etyka w zarządzaniu (pojęcie etyki; znaczenie etyki; wstęp do koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR)).

7. Współczesne problemy i wyzwania zarządzania.

Pełny opis:

Rozszerzony opis tematów wykładowych:

1. Wstęp do problematyki zarządzania (teoria i historia zarządzania; prekursorzy teorii zarządzania; klasyczne podejście do zarządzania: naukowe zarządzanie, zarządzanie administracyjne; ewolucja teorii zarządzania; podejście behawiorystyczne: kierunek stosunków międzyludzkich; podejścia integrujące: systemowe, sytuacyjne, zintegrowane; ilościowe podejście do zarządzania: ilościowa teoria zarządzania, zarządzanie operacyjne).

2. Otoczenie organizacji (wewnętrzne i zewnętrzne; otoczenie ogólne i zadaniowe; charakterystyka podmiotów w otoczeniu przedsiębiorstwa, w tym: konkurenci, dostawcy, odbiorcy, władze państwowe, społeczność lokalna; wpływ warunków otoczenia na skuteczność zarządzania; zagadnienie dostosowania się do otoczenia).

3. Funkcje zarządzania (planowanie: cele organizacji, misja, wizja, funkcje celów, planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne; organizowanie: elementy organizowania, struktury organizacyjne, stanowiska pracy – projektowanie, specjalizacja, grupowanie, relacje podporządkowania; motywowanie: istota motywowania, podejścia do motywowania, systemu motywowania; kontrola: istota kontroli w przedsiębiorstwach, typy kontroli, cechy skutecznej kontroli).

4. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników (istota przywództwa; cechy przywódcze; podstawowe podejścia do przywództwa; ewolucja przywództwa i współczesne trendy; zachowania polityczne w organizacjach).

5. Podstawy zarządzania jakością w organizacjach (istota jakości; definiowanie jakości; znaczenie jakości dla przedsiębiorstwa; koszty jakości; modele zarządzania jakością; podstawowe koncepcje zarządzania jakością).

6. Etyka w zarządzaniu (pojęcie etyki; znaczenie etyki; wstęp do koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR); etyczne i społeczne otoczenie organizacji; zarządzanie społeczną odpowiedzialnością; działania społecznie odpowiedzialne; argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności; normy międzynarodowe dotyczące społecznej odpowiedzialności).

7. Współczesne problemy i wyzwania zarządzania (współczesne trendy w zarządzaniu; współczesne instrumentarium zarządcze; aktualne problemy zarządzania)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK, Toruń 2008 (i nowsze wydania).

Literatura uzupełniająca:

1. M. Czerska, A. Szpitter, Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

2. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

W1: Student ma wiedzę w obszarze historii i ewolucji zarządzania – K_W04

W2: Student ma wiedzę w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania – K_W04

W3: Student potrafi scharakteryzować podstawowe funkcje zarządzania – K_W04

W4: Student opisuje współczesne trendy w otoczeniu organizacyjnym – K_W04

Efekty kształcenia – umiejętności

U1: Student sprawnie wykorzystuje poznane zasady i instrumentarium zarządzania w praktyce biznesowej – K_U03, K_U13

U2: Student rozumie i potrafi analizować zmiany zachodzące w otoczeniu organizacyjnym – K_U13

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K1: Student ma świadomość znaczenia czynnika ludzkiego dla efektywnego funkcjonowania organizacji – K_K09, K_K10

K2: Student jest gotów odnieść się do obiegowych opinii dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa – K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1, K2

Kryteria oceniania:

ndst – do 50%

dst - 51-60%

dst plus – 61-70%

db – 71-80%

db plus – 81-90%

bdb - od 91%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Mateusz Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu konwencjonalnego, w trakcie którego poruszane są współczesne problemy teorii zarządzania organizacjami.

Skrócony opis tematów wykładowych:

1. Wstęp do problematyki zarządzania (teoria i historia zarządzania; prekursorzy teorii zarządzania; ewolucja teorii zarządzania).

2. Otoczenie organizacji (wewnętrzne i zewnętrzne; wpływ warunków otoczenia na skuteczność zarządzania).

3. Funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola).

4. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników (istota przywództwa; cechy przywódcze; podejścia do przywództwa).

5. Podstawy zarządzania jakością w organizacjach (istota jakości; znaczenie jakości dla przedsiębiorstwa; podstawowe koncepcje zarządzania jakością).

6. Etyka w zarządzaniu (pojęcie etyki; znaczenie etyki; wstęp do koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR)).

7. Współczesne problemy i wyzwania zarządzania.

Pełny opis:

Rozszerzony opis tematów wykładowych:

1. Wstęp do problematyki zarządzania (teoria i historia zarządzania; prekursorzy teorii zarządzania; klasyczne podejście do zarządzania: naukowe zarządzanie, zarządzanie administracyjne; ewolucja teorii zarządzania; podejście behawiorystyczne: kierunek stosunków międzyludzkich; podejścia integrujące: systemowe, sytuacyjne, zintegrowane; ilościowe podejście do zarządzania: ilościowa teoria zarządzania, zarządzanie operacyjne).

2. Otoczenie organizacji (wewnętrzne i zewnętrzne; otoczenie ogólne i zadaniowe; charakterystyka podmiotów w otoczeniu przedsiębiorstwa, w tym: konkurenci, dostawcy, odbiorcy, władze państwowe, społeczność lokalna; wpływ warunków otoczenia na skuteczność zarządzania; zagadnienie dostosowania się do otoczenia).

3. Funkcje zarządzania (planowanie: cele organizacji, misja, wizja, funkcje celów, planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne; organizowanie: elementy organizowania, struktury organizacyjne, stanowiska pracy – projektowanie, specjalizacja, grupowanie, relacje podporządkowania; motywowanie: istota motywowania, podejścia do motywowania, systemu motywowania; kontrola: istota kontroli w przedsiębiorstwach, typy kontroli, cechy skutecznej kontroli).

4. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników (istota przywództwa; cechy przywódcze; podstawowe podejścia do przywództwa; ewolucja przywództwa i współczesne trendy; zachowania polityczne w organizacjach).

5. Podstawy zarządzania jakością w organizacjach (istota jakości; definiowanie jakości; znaczenie jakości dla przedsiębiorstwa; koszty jakości; modele zarządzania jakością; podstawowe koncepcje zarządzania jakością).

6. Etyka w zarządzaniu (pojęcie etyki; znaczenie etyki; wstęp do koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR); etyczne i społeczne otoczenie organizacji; zarządzanie społeczną odpowiedzialnością; działania społecznie odpowiedzialne; argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności; normy międzynarodowe dotyczące społecznej odpowiedzialności).

7. Współczesne problemy i wyzwania zarządzania (współczesne trendy w zarządzaniu; współczesne instrumentarium zarządcze; aktualne problemy zarządzania)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK, Toruń 2008 (i nowsze wydania).

Literatura uzupełniająca:

1. M. Czerska, A. Szpitter, Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

2. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Mateusz Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu konwencjonalnego, w trakcie którego poruszane są współczesne problemy teorii zarządzania organizacjami.

Skrócony opis tematów wykładowych:

1. Wstęp do problematyki zarządzania (teoria i historia zarządzania; prekursorzy teorii zarządzania; ewolucja teorii zarządzania).

2. Otoczenie organizacji (wewnętrzne i zewnętrzne; wpływ warunków otoczenia na skuteczność zarządzania).

3. Funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola).

4. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników (istota przywództwa; cechy przywódcze; podejścia do przywództwa).

5. Podstawy zarządzania jakością w organizacjach (istota jakości; znaczenie jakości dla przedsiębiorstwa; podstawowe koncepcje zarządzania jakością).

6. Etyka w zarządzaniu (pojęcie etyki; znaczenie etyki; wstęp do koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR)).

7. Współczesne problemy i wyzwania zarządzania.

Pełny opis:

Rozszerzony opis tematów wykładowych:

1. Wstęp do problematyki zarządzania (teoria i historia zarządzania; prekursorzy teorii zarządzania; klasyczne podejście do zarządzania: naukowe zarządzanie, zarządzanie administracyjne; ewolucja teorii zarządzania; podejście behawiorystyczne: kierunek stosunków międzyludzkich; podejścia integrujące: systemowe, sytuacyjne, zintegrowane; ilościowe podejście do zarządzania: ilościowa teoria zarządzania, zarządzanie operacyjne).

2. Otoczenie organizacji (wewnętrzne i zewnętrzne; otoczenie ogólne i zadaniowe; charakterystyka podmiotów w otoczeniu przedsiębiorstwa, w tym: konkurenci, dostawcy, odbiorcy, władze państwowe, społeczność lokalna; wpływ warunków otoczenia na skuteczność zarządzania; zagadnienie dostosowania się do otoczenia).

3. Funkcje zarządzania (planowanie: cele organizacji, misja, wizja, funkcje celów, planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne; organizowanie: elementy organizowania, struktury organizacyjne, stanowiska pracy – projektowanie, specjalizacja, grupowanie, relacje podporządkowania; motywowanie: istota motywowania, podejścia do motywowania, systemu motywowania; kontrola: istota kontroli w przedsiębiorstwach, typy kontroli, cechy skutecznej kontroli).

4. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników (istota przywództwa; cechy przywódcze; podstawowe podejścia do przywództwa; ewolucja przywództwa i współczesne trendy; zachowania polityczne w organizacjach).

5. Podstawy zarządzania jakością w organizacjach (istota jakości; definiowanie jakości; znaczenie jakości dla przedsiębiorstwa; koszty jakości; modele zarządzania jakością; podstawowe koncepcje zarządzania jakością).

6. Etyka w zarządzaniu (pojęcie etyki; znaczenie etyki; wstęp do koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR); etyczne i społeczne otoczenie organizacji; zarządzanie społeczną odpowiedzialnością; działania społecznie odpowiedzialne; argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności; normy międzynarodowe dotyczące społecznej odpowiedzialności).

7. Współczesne problemy i wyzwania zarządzania (współczesne trendy w zarządzaniu; współczesne instrumentarium zarządcze; aktualne problemy zarządzania)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK, Toruń 2008 (i nowsze wydania).

Literatura uzupełniająca:

1. M. Czerska, A. Szpitter, Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

2. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)