Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sport i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-SM-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sport i media
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w ćwiczeniach – 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie i tworzenie projektów – 10 godzin

- przygotowanie do egzaminu – 10 godzin


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania w organizowaniu i promocji wydarzeń sportowych oraz zawodników – K_W04,

W2: zna i rozumie w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy zdrowego stylu życia - K_W07,


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać specjalistyczną terminologię z zakresu nauk przyrodniczych w celu propagowania wiedzy poprzez media na temat sportu, wellness, zdrowego stylu życia – K_U05,

U2: potrafi identyfikować, interpretować, wyjaśniać i przekazywać poprze środki masowego przekazu złożone zjawiska i procesy w obszarze sportu i wellness oraz relacje między nimi - K_U07,

U3: potrafi przeprowadzić wywiad w języku obcym (znajomość języka obcego na poziomie B2 ESOKJ) – K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do krytycznego odnoszenia się do obiegowych opinii i analizowania ich w oparciu o zdobytą wiedzę, przedstawiając obiektywnie daną sytuację za pomocą środków masowego przekazu – K_K01,

K2: jest świadomy znaczenia znajomości języków obcych w branży sportowej - K_K08


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny i z prezentacją multimedialną.


Ćwiczenia audytoryjne:

- metoda projektów,

- praca w grupach,

- gry symulacyjne,

- dyskusja.


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zmiana zasad w piłce siatkowej, zwiększenie rozmiaru piłeczki do tenisa stołowego przed IO w Sydney to nielicznie przykłady oddziaływania mediów na sport. Przedmiot ten ma uświadomić studentom, że współpraca organizacji sportowych i wellness z mediami jest korzystna dla obu stron. Podczas zajęć studenci nauczą się w jaki sposób tworzyć materiały sportowe (nagrania radiowe, wywiady TV, artykuły).

Pełny opis:

Przedmiot umożliwi studentom zrozumienie istoty współpracy z mediami w organizacjach sportowych i wellness. Poprzez danie możliwości odbycia zajęć w TV/radio/prasie, studenci dowiedzą się w jaki sposób pracować w powyższych instytucjach. Wartością zajęć będzie również przeprowadzenie przez studentów relacji z wydarzenia sportowego.

W ramach zajęć przewidziano następujące treści szkolenia:

Tematyka zajęć:

1. Wpływ mediów w sporcie

2. Prawne aspekty do wykorzystania wizerunku

3. Tworzenie kampanii promocyjnych

4. Analizowanie baz danych na potrzeby sportu

5. Media społecznościowe

6. Rola dziennikarza sportowego

7. Zasięg i oglądalność

8. Tworzenie relacji sportowej

9. Promocja wydarzeń sportowych

10. Rola PR Managera

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.

2. J. Lipiec, Pożegnanie z Olimpią, Wyd. Fall, Kraków 2007.

3. Public relations w sporcie, red. Piotr Godlewski, Waldemar Rydzak, Jacek Trębecki, Poznań : SportWin, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Kuźbik P., Moterski F. (red.), Zarządzanie w sporcie. Organizacje, Ludzie, Marketing. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

2. Beech J., Chadwick S., The Marketing of Sport, Pearson Education Limited, Essex, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Należy odnieść się do efektów przedmiotowych!

Wykład - zaliczenie na ocenę (pisemne – rozwiązanie problemów) - W04, W07.

Ćwiczenie – zaliczenie na ocenę, projekty praktyczne, przygotowanie prezentacji - U05, U07, U12, K01, K08.

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie analizy studium przypadku

ndst - poniżej 50%

dst - 50-60%

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie projektów (przeprowadzenie relacji sportowej, wywiadu w języku obcym)

ndst - poniżej 50%

dst - 50-60%

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Gulak-Lipka
Prowadzący grup: Patrycja Gulak-Lipka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)