Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sport i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-SS-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sport i społeczeństwo
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza psychospołeczna

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu- 10

- przygotowanie do ćwiczeń – 15

- pisanie prac, projektów-

- czytanie literatury- 10

- przygotowanie do egzaminu- 10

- przygotowanie do kolokwium - 10


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna koncepcje psychologiczne i pedagogiczne mające zastosowanie w sporcie - K_W06

W2: student zna psychopedagogiczne uwarunkowania aktywności fizycznej- K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi dokonać psychologicznych i pedagogicznych interpretacji zjawisk w sporcie -, K_U07

U2: student potrafi wykorzystywać wiedzę o normach społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych - K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest zdolny do organizacji i prowadzenia działań prosportowych na rzecz różnych środowisk społecznych i brania odpowiedzialności za podejmowane czynności i decyzje

- K_K09


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z tradycyjnymi i nowoczesnymi wątkami analizy sportu jako zjawiska społeczno. W szczególności uwaga będzie skupiona na wyrobieniu umiejętności krytycznej analizy i oceny zjawisk zachodzących we współczesnym sporcie.

Pełny opis:

Podczas kursu poruszane będą problemy sportu jako zjawiska spolecznego: Globalizacja i narodowość. Doping w sporcie. Kibicowanie jako fenomen społeczny. Sport powszechny. Widowisko sportowe. Ruch olimpijski. Mediatyzacja sportu. Profesjonalizacja sportu.

Literatura:

Podstawowa:

Socjologia sportu (red. H, Jakubowska, P. Nosal) PWN

Heinemann K., 1989, Wprowadzenie do socjologii sportu. Warszawa. COM SNP

Lipiec J., (red.), 1994, Logos i etos polskiego olimpizmu. Kraków.

Krawczyk Z., 2000, Sport w zmieniającym się społeczeństwie, AWF, Warszawa.

Gwóźdź A., (red), 2003, Media-Eros-Przemoc. Sport w czasach podkultury. Kraków. Universitas.

Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa 2002

Hemmings B., Holder, T. (2017). Psychologia Sportu. PWN

Jarvis, M. (2003). Psychologia Sportu. GWP

Wojciszke, B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. GWP

Uzupełniająca:

Aronson E.,Psychologia społeczna. Serce i umysł. Wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Lipiec J., 1988., Kalokagatia. Szkice z filozofii sportu, PWN. Warszawa-Kraków.

Krawczyk Z., 1995, Socjologia kultury fizycznej. Warszawa. AWF.

Kulesza, W. (2016). Efekt Kameleona. Psychologia naśladownictwa. Scholar

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny- np. W01, W02, U01

kolokwium- U02, K01

Kryteria oceniania:

dst- 60%

dst plus- 65 %

db- … 70%)

db plus- 80%

bdb- 90%)

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium

dst- 60%

dst plus- 65 %

db- … 70%)

db plus- 80%

bdb- 90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet, Karolina Dąbrowska-Pawlonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)