Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sport do wyboru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-SW-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sport do wyboru
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego.

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 60 godzin

- udział w ćwiczeniach – 60 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1- student zna zasady bezpieczeństwa na zajęciach

W2- student posiada wiedzę na temat technik wykonywania poszczególnych ćwiczeń

W3-posiada wiedzę o podstawach techniki i taktyki w koszykówce

Efekty uczenia się - umiejętności:

U-1 student demonstruje poprawne wykonanie ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała i z przyborami

U-2-wykonuje podstawowe elementy techniki i taktyki w koszykówce

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1-posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

K2 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla swojego zdrowia.

K3: stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa własnego i innych na zajęciach


Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji zadań:

-naśladowczo ścisła

-zadaniowa ścisła

Skrócony opis:

1.Ćwiczenia siłowe wykonywane przy użyciu obciążeń zewnętrznych oraz z obciążeniem własnego ciała.

2. Nauka i doskonalenie umiejętności koszykarskich

.

Pełny opis:

I.Cwiczenia z wykorzystaniem hantli,sztang,maszyn oraz własnego ciała pozwalają rozwijać mięśnie, modelują sylwetkę, zwiększają masę mięśniową i ich siłę, a także zwiększają wytrzymałośc organizmu.Ćwiczenia na siłowni to obecnie jeden z podstawowych treningów uzupełniających niemal w każdej dyscyplinie sportu.Podczas zajęć student ma możliwość doboru treningu do indywidualnych potrzeb.

II.

1. Nauka i doskonalenie elementów techniki indywidualnej:

- kozłowanie

- podania i uchwyty

- rzuty

- poruszanie się po boisku

2. Nauka i doskonalenie fundamentów gry zespołowej w ataku i

obronie w sytuacjach :

- 1 na 1

- 2 na 2

- 2 na 1

- 3 na 2

3. Doskonalenie poznanych umiejętności gry w małych zespołach

- wykorzystanie pasów działania

4. Gra szkolna jako element doskonalenia poznanych umiejętności

koszykarskich

5. Gra właściwa .

6. Organizacja turniejów koszykarskich

w czasie zajęć wychowania fizycznego

- w małych zespołach

- 5 na 5

Literatura:

1. F.Delavier,M.Gundill-Modelowanie sylwetki metodą Delaviera cz.1 i cz.2.

2. J. Mikułowski, H. Oszast, 1976 Koszykówka, Sport i Turystyka

3. W. Kłyszejko, 1951, koszykówka, GKKF

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru z oceną.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dobrolubow
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Hanna Szewczyk, Zbigniew Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dobrolubow
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Hanna Szewczyk, Roman Wiwatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)