Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria i metodyka treningu sportowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-TM-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka treningu sportowego
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie mechanizmy działania i skutki uboczne oraz zagrożenia związane z treningiem sportowym- K_W11, K_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi identyfikować i diagnozować problemy związane z treningiem sportowym z uwzględnianiem kontekstu społecznego - K_U04, K_U07

U2: potrafi planować, realizować oraz dokumentować proces treningu sportowego - K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadomy potrzeby pogłębiania wiedzy o treningu sportowym z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, medycznych, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej - K_K03

K2 – jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej z różnymi podmiotami pozostając świadomy swoich specyficznych kompetencji - K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- wykład konwencjonalny;

- wykład konwersatoryjny;

- wykład problemowy.


Ćwiczenia:

- dyskusja;

- metoda referatu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie studentów do roli instruktora lub trenera. Podczas wykładów studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat zasad projektowania procesu treningowego, doboru obciążeń, zasad, środków i form treningu sportowego. Poznają podstawy diagnostyki w sporcie oraz roli nauki i badań naukowych w procesie wspomagania i kontroli treningu, w tym kontroli antydopingowej. Studenci zapoznają się również z problemami i założeniami doboru i selekcji w sporcie.

W zakresie ćwiczeń znalazły się zajęcia problemowe, kształtujące umiejętności związane z praktyczną stroną periodyzacji treningu sportowego oraz kształtowania sprawności fizycznej. Studenci będą rozwiązywać problemy związane z metodyką nauczania techniki sportowej. Podsumowaniem praktycznym ćwiczeń będzie cykl spotkań na sali gimnastycznej i w terenie, podczas którego studenci w sposób praktyczny będą wykorzystywać uzyskaną wiedzę.

Pełny opis:

Wykłady:

Nauka o sporcie

System szkolenia sportowego

Model mistrzostwa sportowego

Zasady, formy, środki treningu

Metody treningu

Struktura rzeczowa treningu

Struktura rzeczowa treningu

Struktura czasowa treningu

Struktura czasowa treningu

Projektowanie procesu szkolenia sportowego

Kontrola jako czynnik kierowania i indywidualizacji treningu

Przygotowanie techniczne

Przygotowanie taktyczne

Przygotowanie psychologiczne

Ćwiczenia:

Postacie w działalności sportowej – trenerzy, instruktorzy, sędziowie, menadżerowie, działacze, wolontariusze

Siła mięśniowa (fizjologiczne i biomechaniczne uwarunkowania, rodzaje siły mięśniowej). Metody kształtowania siły mięśniowej

Szybkość (podłoże i składowe). Metody kształtowania szybkości

Wytrzymałość (fizjologiczne podłoże wytrzymałości, rodzaje wytrzymałości, wytrzymałość a wydolność). Metody kształtowania wytrzymałości

Gibkość, skoczność, zwinność, zręczność. Sposoby zwiększania

Koordynacja ruchowa (podłoże zdolności koordynacyjnych)

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – uwarunkowania, cele i zadania

Kwalifikacja do sportu – rodzaje selekcji, etapy, kryteria, efektywność kwalifikacji.

Praktyczne aspekty treningu sportowego

Literatura:

WYKŁAD:

Podstawowa:

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 1, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2013.

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 2, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2015.

Diagnostyka w sporcie. Podręcznik nowoczesnego trenera, red. K. Kusy, J. Zieliński, Poznań 2017.

Uzupełniająca:

J. Lenik, S. Cieszkowski, Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów i nauczycieli, Rzeszów 2017.

ĆWICZENIA:

Podstawowa:

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 1, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2013.

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 2, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2015.

Bompa T. O., Haff G. G., Periodyzacja – teoria i metodyka treningu, Warszawa 2010.

Sozański H., Gajewski A. K., Kielak D., Kosmol A., Kuder A., Perkowski K., Poliszczuk D., Śledziewski D., Podstawy teorii treningu sportowego, Warszawa 1999.

Naglak Z., Metodyka trenowania sportowca. Wrocław 1999.

Rippetoe M., Programowanie treningu siłowego, 2019.

Prus G., Przygotowanie kondycyjne w sporcie, Katowice 2003.

Sozański H., Witczak T., Starzyński T., Podstawy treningu szybkości, Warszawa 1999.

Kurz T., Stretching – trening gibkości, Warszawa 1997.

Diagnostyka w sporcie. Podręcznik nowoczesnego trenera, red. K. Kusy, J. Zieliński, Poznań 2017.

Ważny Z., Leksykon treningu sportowego. Warszawa 1994.

Uzupełniająca:

Ljach W., Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. Warszawa 2003.

Raczek J., Młynarski W., Ljach W., Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych, Katowice 2002.

Raczek J., Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, Warszawa 1991.

Sozański H. Wybrane aspekty kwalifikacji dzieci i młodzieży do sportu i treningu, Warszawa 2005.

Perkowski K., Śledziewski D.: Metodyczne podstawy treningu sportowego. Warszawa 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

- metoda zaliczenia: na ocenę na podstawie testu pisemnego (test: pytania otwarte i zamknięte – W1, W2, W3

- kryteria oceniania: 90% - bdb, 80% - db plus, 70% - db, 60% - dst plus, 51% - dst.

Ćwiczenia:

- metoda zaliczenia: na ocenę na podstawie referatów z zagadnień poruszonych na ćwiczeniach oraz testów pisemnych (pytania wielokrotnego wyboru, pytania otwarte)

kryteria oceniania:

90% - bdb,

80% - db plus,

70% - db,

60% - dst plus,

51% - dst.

Ocena końcowa z ćwiczeń stanowi średnią ocen z referatów i testów pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górzyński
Prowadzący grup: Tomasz Górzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie studentów do roli instruktora lub trenera. Podczas wykładów studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat zasad projektowania procesu treningowego, doboru obciążeń, zasad, środków i form treningu sportowego. Poznają podstawy diagnostyki w sporcie oraz roli nauki i badań naukowych w procesie wspomagania i kontroli treningu, w tym kontroli antydopingowej. Studenci zapoznają się również z problemami i założeniami doboru i selekcji w sporcie.

W zakresie ćwiczeń znalazły się zajęcia problemowe, kształtujące umiejętności związane z praktyczną stroną periodyzacji treningu sportowego oraz kształtowania sprawności fizycznej. Studenci będą rozwiązywać problemy związane z metodyką nauczania techniki sportowej. Podsumowaniem praktycznym ćwiczeń będzie cykl spotkań na sali gimnastycznej i w terenie, podczas którego studenci w sposób praktyczny będą wykorzystywać uzyskaną wiedzę.

Pełny opis:

Wykłady:

W1. Nauka o sporcie – podstawowe pojęcia

W2. Projektowanie procesu treningu sportowego

W3. Przygotowanie sprawnościowe w sporcie

W4. Przygotowanie techniczne, taktyczne i psychologiczne w sporcie

W5. Kontrola i diagnostyka w procesie szkolenia sportowego

W6. Model mistrzostwa sportowego, a dobór i selekcja w sporcie

W7. Nauka i badania naukowe w sporcie - od wspomagania treningu sportowego do wykrywania substancji dopingowych

Ćwiczenia:

Ćw1. Zajęcia organizacyjne

Ćw2. Periodyzacja treningu sportowego

Ćw3. Zasady, środki, metody i formy oraz obciążenia treningu sportowego

Ćw4. Kształtowanie wytrzymałości

Ćw5. Kształtowanie siły i szybkości

Ćw6. Kształtowanie koordynacji, gibkości i skoczności

Ćw7. Metodyka nauczania techniki sportowej

Ćw8-14. Praktyczne aspekty treningu sportowego

Literatura:

Podstawowa:

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 1, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2013.

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 2, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2015.

Diagnostyka w sporcie. Podręcznik nowoczesnego trenera, red. K. Kusy, J. Zieliński, Poznań 2017.

Uzupełniająca:

J. Lenik, S. Cieszkowski, Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów i nauczycieli, Rzeszów 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górzyński
Prowadzący grup: Tomasz Górzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie studentów do roli instruktora lub trenera. Podczas wykładów studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat zasad projektowania procesu treningowego, doboru obciążeń, zasad, środków i form treningu sportowego. Poznają podstawy diagnostyki w sporcie oraz roli nauki i badań naukowych w procesie wspomagania i kontroli treningu, w tym kontroli antydopingowej. Studenci zapoznają się również z problemami i założeniami doboru i selekcji w sporcie.

W zakresie ćwiczeń znalazły się zajęcia problemowe, kształtujące umiejętności związane z praktyczną stroną periodyzacji treningu sportowego oraz kształtowania sprawności fizycznej. Studenci będą rozwiązywać problemy związane z metodyką nauczania techniki sportowej. Podsumowaniem praktycznym ćwiczeń będzie cykl spotkań na sali gimnastycznej i w terenie, podczas którego studenci w sposób praktyczny będą wykorzystywać uzyskaną wiedzę.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Nauka o sporcie – podstawowe pojęcia

Projektowanie procesu treningu sportowego

Przygotowanie sprawnościowe w sporcie

Przygotowanie techniczne, taktyczne i psychologiczne w sporcie

Kontrola i diagnostyka w procesie szkolenia sportowego

Model mistrzostwa sportowego, a dobór i selekcja w sporcie

Nauka i badania naukowe w sporcie - od wspomagania treningu sportowego do wykrywania substancji dopingowych

Tematyka ćwiczeń:

Periodyzacja treningu sportowego

Zasady, środki, metody i formy oraz obciążenia treningu sportowego

Kształtowanie wytrzymałości

Kształtowanie siły i szybkości

Kształtowanie koordynacji, gibkości i skoczności

Metodyka nauczania techniki sportowej

Praktyczne aspekty treningu sportowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)