Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zabawy i gry ruchowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-ZGR-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zabawy i gry ruchowe
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak przeciwskazań do ćwiczeń ruchowych, dobry stan zdrowia

i ogólnej sprawności fizycznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10

- czytanie literatury- 10

- opracowanie scenariusza zajęć- 10

- przygotowanie do zaliczenia praktycznego - 10


Łącznie: 85 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1- zna różne rodzaje zabaw i gier ruchowych oraz wie jak je wykorzystywać i modyfikować w zależności od wybranych czynników (K_W09)

W2 – posiada elementarną wiedzę na temat bezpieczeństwa

i organizacji zajęć zabaw i gier ruchowych (K_W09)

W3 - zna znaczenie zabaw i gier ruchowych w procesie kształcenia i wychowania oraz w promocji zdrowia i zdrowego stylu życia (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1- potrafi wykorzystywać zabawy i gry ruchowe w procesie nauczania i doskonalenia umiejętności ruchowych i kompetencji społecznych ludzi w różnym (K_U10)

U2- wykorzystuje odpowiednio dobrane metody, formy i środki dydaktyczne (K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1- ma świadomość potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy

i kompetencji zawodowych (K_K04)

K2- ma świadomość bycia odpowiedzialnym za zdrowie

i bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach, okazuje im szacunek oraz troszczy się o ich dobro (K_K05)

Metody dydaktyczne:

Metoda eksponująca - pokaz

Metody podające - pogadanka, wykład informacyjny

Metoda poszukująca - ćwiczeniowa

Metoda naśladowcza ścisła, zadaniowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Zabawy i gry ruchowe to zajęcia, które mają na celu zapoznanie studenta ze sposobem organizacji aktywności ruchowej osób w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności i zdrowia, poprzez odpowiednio dobrane zabawy i gry ruchowe.

Pełny opis:

Zabawy i gry ruchowe odgrywają ważną rolę w procesie wychowawczym i kształcenia. Do podstawowych wartości takich zajęć zalicza się stwarzanie jak najlepszych warunków do czynnego odpoczynku, niwelowanie i kompensowanie zaburzeń, zdobywanie wiadomości, umiejętności i nawyków oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i etycznych.

Student zdobywa podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć, poznaje różne rodzaje zabaw i gier ruchowych oraz wie jak je wykorzystywać i modyfikować.

Tematyka zajęć:

• Podział zabaw, rodzaje zabaw i gier ruchowych.

• Podstawowe pojęcia i klasyfikacje zabaw i gier ruchowych. Poznanie zabaw różnego typu.

• Metodyka nauczania gier i zabaw ruchowych.

• Zabawy i gry ruchowe jako środek w procesie społecznego, psychicznego i fizycznego rozwoju człowieka.

• Bezpieczeństwo podczas zajęć zabaw i gier ruchowych.

• Tworzenie i modyfikowanie zabaw i gier ruchowych.

• Miejsce i rola zabaw w nauczaniu różnorodnych form aktywności ruchowych (sportowych i rekreacyjnych).

• Poznanie pomocy i sprzętu do prowadzenia zabaw i gier ruchowych.

• Poznanie zabaw różnego typu.

• Przygotowanie i prowadzenie zajęć w oparciu o zabawy i gry ruchowe.

• Samodzielne prowadzenie zabaw i gier przez studentów

• Gry plenerowe i drużynowe.

Literatura:

1. Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. Warszawa, WSiP, 1995.

2. Bondarowicz M., Staniszewski T. Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych. Warszawa, AWF, 2000.

3. Gawlik K. Walaszczyk A. Gry i zabawy ruchowe

w szkołach specjalnych. Katowice, AWF, 2002.

4. Muszkieta R., Bronikowski M. Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym. Poznań, AWF, 2000.

5. Cieślicka M., Stankiewicz B., Muszkieta R. Wybrane zabawy i gry ruchowe. Poznań, WS Uni-Terra, ASiN, ORSiE, 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% obecności, aktywne uczestniczenie w zajęciach, opracowanie scenariusza zajęć, poprowadzenie fragmentu zajęć oraz pozytywna ocena z testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną.

Efekty kształcenia zostaną sprawdzone poprzez:

- obserwację aktywności studenta podczas zajęć oraz podczas prowadzenia przez studenta fragmentu lekcji zabaw i gier ruchowych - W1, W2, U1, U2, K1, K2;

- opracowanie przez studenta scenariusza zajęć - W1, W2, U1, U2;

- napisanie przez studenta testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną - W1, W2, W3, U1, U2.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Muszkieta
Prowadzący grup: Radosław Muszkieta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Muszkieta
Prowadzący grup: Radosław Muszkieta, Małgorzata Ostrowska, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Muszkieta
Prowadzący grup: Małgorzata Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ostrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Muszkieta
Prowadzący grup: Radosław Muszkieta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)