Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekspertyzy przyrodnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-UP-EP-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekspertyzy przyrodnicze
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli akademickch (35 godz):


- laboratorium w połączeniu z zajęciami terenowymi- 30 h

- udział w konsultacjach -5 h


2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:(15 godz.)


- przygotowanie do ćwiczeń/laboratoriów - 15 hŁącznie 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: identyfikuje i charakteryzuje wybrane grupy roślin i zwierząt

istotnych dla wykonywania ekspertyz przyrodniczych

K_W02, K_W07, P1A_W07, P1A_W08

W2: charakteryzuje wybrane metody jakościowe i ilościowe

oceny stanu populacji roślin i zwierząt oraz metody

dokumentowania badań P1A_W05 P1A_W07

W3: opisuje zmiany i zagrożenia środowiska spowodowane

działalnością człowieka na powierzchni ziemi, w glebach i

wodach P1A_W04

W4:definiuje zasady przygotowywania planów ochrony

obszarów cennych przyrodniczo oraz ocen oddziaływania na

środowisko P1A_W07, P1A_W08

W5:wymienia i tłumaczy podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska P1A_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje wybrane metody jakościowe i ilościowe

oceny stanu populacji roślin i zwierząt oraz metody

dokumentowania badań P1A_U01

U2: interpretuje obserwacje i pomiary i na ich podstawie

wyciąga poprawne wnioski P1A_U07, P1A_U08

U3: sporządza oceny oddziaływania na środowisko oraz plany

ochrony obszarów cennych przyrodniczo P1A_U09,

P1A_U10, P1A_U11

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz

ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań

związanych z ochroną środowiska P1A_K04, P1A_K07

K2: ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z

etyką ekologiczną P1A_K04


Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna,

dyskusja, metoda projektów,

prace kameralne i w terenie


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodologią sporządzania ekspertyz przyrodniczych w zakresie zoologii i botaniki. Podczas zajęć pogłębiane są umiejętności opracowywania i analizy danych uzyskanych podczas terenowych inwentaryzacji przyrodniczych oraz sporządzania opracowań w oparciu o aktualne wytyczne branżowe i poradniki dobrych praktyk.

Pełny opis:

Studenci poznają wymagania w zakresie dokumentacji niezbędnej dla ekspertyz przyrodniczych wykorzystywanych w ochronie i zarządzaniu przyrodą. Omawiane są założenia oraz metodyka badań stosowanych w ekspertyzach przyrodniczych – botanicznych (florystyczne i fitosocjologiczne) i zoologicznych – zwłaszcza chronionych prawnie grup zwierząt. Poznają ponadto podstawy prawne i procedury administracyjne obowiązujące w postępowaniu OOŚ tj. uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji mogących mieć wpływ na środowisko. Słuchacze kursu na przykładach uczą się weryfikacji materiałów źródłowych, poznają najnowszą literaturę w zakresie dobrych praktyk dotyczących prowadzenia inwentaryzacji oraz sporządzenia ocen oddziaływania inwestycji na środowisko. Na przykładach studenci zaznajomieni zostają ze specyfiką oddziaływań na środowisko konkretnych inwestycji tak w zakresie czasowym, przestrzennym, jak również ich siły i znaczenia dla populacji roślin i zwierząt.

Literatura:

Bohatkiewicz A. (red.). 2008. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych http://siskom.waw.pl/nauka/literatura/podrecznik_dobrych_praktyk.pdf

Chylarecki P. i inni 2011. Wytyczne dotyczące ocen oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. Projekt. https://www.researchgate.net/publication/260436975_Wytyczne_dotyczace_ocen_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_ptaki

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ W-wa. http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje

Engel J., 2009: Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Natura_2000_w_ocenach_oddzia.pdf

Stryjecki M., Mielniczuk K. 2011. Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych. GDOŚ Warszawa. https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Natura_2000_w_ocenach_oddzia.pdf

Zalewska A. (red.) 2013. Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych. Podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest

prezentacja multimedialna z

zakresu metodyki wymaganej dla

ekspertyz faunistycznych lub

florystycznych oraz zakresu

Raportu wymaganego w procedurze

OOŚ.

Ocena końcowa =

ocena wykonania zadania

projektowego na zdefiniowany

temat - 50%

ocena wynikająca z aktywności w

trakcie zajęć - 30%

obecność na zajęciach – 20%

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kasprzyk
Prowadzący grup: Krzysztof Kasprzyk, Lucjan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kasprzyk
Prowadzący grup: Krzysztof Kasprzyk, Lucjan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.