Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska-wpływ na ekosystemy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ZS-AZS-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska-wpływ na ekosystemy
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (25 godz.):

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 25 h

Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (25 godz.) :

- praca własna studenta - 25 h


Łącznie: 50 godzin (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Wylicza podstawowe substancje toksyczne i opisuje ich działanie. Klasyfikuje i omawia zagrożenia powodowane działalnością człowieka. Wykazuje wiedzę z zakresu struktury i mechanizmów funkcjonowania układów biologicznych na poziomie populacji, biocenozy, ekosystemu, krajobrazu i biosfery. Opisuje metody oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego. Opisuje czynniki odpowiedzialne za proces dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Posiada wiedzę dotyczącą właściwości toksykologicznych substancji w powietrzu, glebie i wodzie. Zna podstawowe pojęcia i metody badań ekotoksykologicznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Nabywa umiejętność określania wzajemnych relacji między organizmami i ich środowiskiem, roli człowieka w procesach chemicznego kształtowania środowiska, oraz potrafi zastosować prawa ekologii w ochronie środowiska i przyrody. Analizuje podstawowe pojęcia ekologiczne, struktury i funkcjonowanie układów biologicznych na poziomie populacji, biocenozy, ekosystemu, krajobrazu i biosfery. Potrafi określić wzajemne relacje między

organizmami i ich środowiskiem oraz procedury analizy i zapobiegania zagrożeń ekotoksykologicznych od poziomu organizmu do ekosystemu.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie funkcjonowanie ekosystemów i powodowane w nich efekty antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska. Potrafi zastosować prawa ekologii w ochronie środowiska i przyrody. Rozumie konieczność systematycznego śledzenia postępów naukowych i technicznych w aspekcie badań środowiskowych. Dąży do ustawicznego rozszerzania swojej wiedzy, umiejętności oraz zdolności obserwacji. Jest świadomy odpowiedzialności związanej z ekotoksykologicznymi ocenami zagrożeń dla organizmów, ekosystemów i ludzi, jak również społecznych skutków tych ocen.

Metody dydaktyczne:

Metoda prezentacji, dyskusja.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami zachodzącymi pod wpływem substancji toksycznych występujących w środowisku. Nabycie umiejętności badania i analizy wybranych zagrożeń powodowanych działalnością człowieka.

Pełny opis:

Klasyfikacja związków zanieczyszczających środowisko. Czynniki środowiskowe. Mechanizmy biodegradacji związków toksycznych w środowisku. Biokumulacja i biomagnifikacja. Związki promieniotwórcze. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Metody ochrony wód.

Zanieczyszczenie powietrza. Problem odpadów. Hałas i mapy akustyczne. Wpływ nawozów sztucznych i pestycydów na środowisko. Zagrożenia ekosystemów leśnych. Ochrona środowiska w Polsce, UE i na świecie.

Literatura:

literatura podstawowa:

Banaszak J., Wiśniewski H.: Podstawy ekologii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń

2005.

Krebs Ch.: Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, PWN, Warszawa 2011.

Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa 2012.

Kubiak J.: Analityczne podstawy hydrochemii, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, 1999.

Krzywy-Gawrońska E.: Analiza chemiczna gleb, nawozów i roślin, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2007.

Zieliński S.: Skażenia.

Kostrzewski A., Mazurek M., Stach. 1995; Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań. Seria: Biblioteka Monitoringu Środowiska. PIOŚ, Warszawa.

Manahan S.E., 2006: Toksykologia środowiskowa. Aspekty chemiczne i biochemiczne. PWN Warszawa.

Rozporządzenie Komisji (EC) 1488/94 z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie zasad oceny ryzyka dla człowieka i środowiska od substancji istniejących zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EEC) 793/93.

Sadowska A., Obidowska G., Rumowska M., 2000: Ekotoksykologia. Toksyczne czynniki środowiskowe i metody ich wykrywania. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

Szymczak W., Szeszenia-Dąbrowska N., 1995: Szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

B. J. Alloway, D. C. Ayres, 1999: Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.Błażejczyk K., 2004: Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. Prace Geogr., 192, IG i PZ PAN, Warszawa.

Chicken J. C., Hayns M. R., 1989: The Risk Ranking Technique in Decision making. Copyright by Pergamon Press, Oxford.

Cohrssen, J; Covello, VT., 1989: Risk analysis: a guide to principles and methods for analyzing health and ecological risks. Washington, DC: Council on Environmental Quality.

Łozowska-Stupnicka T., 2000: Ocena ryzyka i zagrożeń w złożonych systemach człowiek – obiekt techniczny – środowisko. Wydaw. Politechniki Krakowskiej. Kraków.

Parsons K.C., 2003: Human thermal environments: the effects of hot, moderate and cold environments on human health, comfort and performance, wyd.: Taylor & Francis, London, New York, s. 527.

Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., 2005: Metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów.

Sportisse B., 2010: Fundamentals in air pollution - from processes to modelling, Springer.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zdalne z oceną na podstawie poprawnie przygotowanej prezentacji z danego zagadnienia ekotoksykologii ekosystemów oraz omówienia wybranego przykładu badań antropogenicznego zanieczyszczenia na podstawie treści artykułu naukowego.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Woch
Prowadzący grup: Marcin Woch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczne jak w części A

Pełny opis:

identyczne jak w części A

Literatura:

identyczne jak w części A

Uwagi:

identyczne jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Woch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczne jak w części A

Pełny opis:

identyczne jak w części A

Literatura:

identyczne jak w części A

Uwagi:

identyczne jak w części A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.