Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemiczne metody w analizie zanieczyszczeń środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ZS-BM-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biochemiczne metody w analizie zanieczyszczeń środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

chemia, biochemia - podstawowe wiadomości

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (35 h)

- udział w ćwiczeniach (25 h)

- konsultacje (10h)


Czas poświęcony na pracę samodzielną studentów (20h):

- przygotowanie do ćwiczeń (10 h)

- przygotowanie do kolokwium (10 h)


Łącznie: 55 godzin (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Opisuje podstawowe zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne zachodzące w przyrodzie P1A_W01

K_W08 objaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu biochemii, biologii molekularnej i fizjologii wykorzystywane w badaniach ekologicznych i ochronie środowiska P1A_W01 P1A_W04

K_W17 wymienia systemy i techniki pomiarowe i opisuje procedury związane z monitoringiem środowiska P1A_W03 P1A_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 stosuje podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w ochronie środowiska oraz planuje zbieranie materiału P1A_U01 P1A_U06

K_U09 wykorzystuje podstawowe narzędzia biologii molekularnej w badaniach ekologicznych i ochronie środowiska P1A_U01 P1A_U08

K_U10 wykorzystuje wybrane metody jakościowe i ilościowe oceny stanu populacji roślin i zwierząt oraz metody dokumentowania badań P1A_U01

K_U11 interpretuje obserwacje i pomiary i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski P1A_U07 P1A_U08

K_U15 współpracuje w zespołach kilkuosobowych P1A_U04 P1A_U06

K_U16 korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim, prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania P1A_U02 P1A_U07 P1A_U09 P1A_U10 P1A_U11

K_U17 wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu biochemii, biologii molekularnej i fizjologii w badaniach ekologicznych i ochronie środowiska P1A_U01 P1A_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K08 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych P1A_K06

K_K09 jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, pracę własną i innych P1A_K02 P1A_K03

K_K10 jest chętny do pracy w zespole jako jego członek P1A_K02

Metody dydaktyczne:

Laboratorium. Studenci wykonują zaplanowane ćwiczenia w parach, według wcześnie otrzymanych szczegółowych instrukcji pisemnych, po wstępnym omówieniu podstaw teoretycznych i zaplanowaniu pracy.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Laboratorium dotyczy różnych technik analitycznych (kolorymetria, spektrofotometria UV, metody elektroforetyczne i immunochemiczne) stosowanych w analizach próbek środowiskowych.

Pełny opis:

Program ćwiczeń obejmuje:

1. Oznaczanie cukrów redukujących w materiale spożywczym metodą kolorymetryczną

2. Wpływ herbicydów na aktywność fotochemiczną fotosystemu II roślin

3. Elektroforetyczna identyfikacja izoform katalazy - markera stresu metali ciężkich i zasolenia

4. Oznaczanie ilościowe karbonylacji białek w grochu związanej z działaniem czynników stresu środowiskowego

5. Ilościowe oznaczanie fosforanów w wodzie metodą Fiske-Subbarowa

6. Podsumowanie ćwiczeń, sprawdzian końcowy

Literatura:

Kłyszejko-Stefanowicz L. (red.) Ćwiczenia z biochemii. PWN Warszawa 2005

Gniot-Szulżycka J, Leźnicki A, Komoszyński M, Wojczuk B. Materiały do ćwiczeń z biochemii- Białka, metody ilościowego oznaczania, rozdziału i oczyszczania. Wydawnictwo UMK Toruń 2005

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne w formie pytań otwartych –W01, W04, W05, U01, U04, U07

100-95% bardzo dobry (5)

94-85 % dobry plus (4.5)

84-75 % dobry (4)

74-65% dostateczny plus (3.5)

64-51% dostateczny (3)

50-0 niedostateczny (2)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hetmann, Maciej Ostrowski
Prowadzący grup: Anna Hetmann, Maciej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hetmann, Maciej Ostrowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.