Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia człowieka z elementami higieny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ZS-EC-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia człowieka z elementami higieny
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (25 godzin):

- udział w ćwiczeniach - 25 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (25 godz.):

- przygotowanie do końcowego kolokwium - 15 godzin

- praca własna nad zaliczeniem ćwiczeń - 10 godzin


Łącznie: 50 godzin (2 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 student opisuje zjawiska biologiczne zachodzące w antropocenozie (P1A_W01)

K_W06 modeluje niektóre zjawiska zachodzące w populacjach ludzkich wykorzystując narzędzia matematyczne i statystyczne (P1A_W03, P1A_W06)

K_W08 objaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu biologii wykorzystywane w badaniach w ekologii człowieka (P1A_W01, P1A_W04)

W_W10 charakteryzuje wybrane metody jakościowe i ilościowe oceny stanu biologicznego, ekologicznego oraz stanu zdrowia populacji ludzkich oraz zna metody dokumentowania tych badań (P1A_W05, P1A_W_07)

K_W11 tłumaczy związki i zależności między biologią człowieka i ekologią człowieka, a w szczególności relacje między przyrodą ożywioną, nieożywioną a procesem rozwoju ontogenetycznego człowieka i stanem biologicznym populacji (P1A_W04)

K_W12 charakteryzuje organizację i funkcjonowanie systemów ekologicznych, których elementem jest człowiek (antropocenoz) oraz relacje człowiek - środowisko (P1A_W01, P1A_W02)

K_W13 objaśnia rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka oraz dla jego stanu zdrowia (P1A_W01)

K_W18 wymienia i opisuje podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały pozwalające wykorzystać i kształtować tzw. prozdrowotny styl życia oraz potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka (P1A_W05, P1A_W08)

K_W30 definiuje podstawowe zasady higieny życia oraz ergonomii (P1A_U09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 wykorzystuje wiedzę z zakresu biologii człowieka i ekologii człowieka przy opisie antropocenozy (P1A_U06, P1A_U09)

K_OU05 posługuje się podstawowymi metodami matematycznymi i statystycznymi do analizy danych i opisu stanu biologicznego i ekologicznego populacji ludzkich (P1A_U05, P1A_U07)

K_U10 wykorzystuje wybrane metody jakościowe i ilościowe oceny stanu populacji ludzkich oraz metody dokumentowania tych badań (P1A_U01)

K_U12 dostrzega zaistniałe zagrożenia zdrowotne dla człowieka i stawia poprawne hipotezy dotyczące ich przyczyn (P1A_U07, P1A_U08)

K_U18 posługuje się argumentami na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony zdrowia człowieka i propagowania zdrowego stylu życia (P1A_U07, P1A_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk o środowisku, w tym ekologii człowieka i higieny (P1A_K01, P1A_K05, P1A_K07)

K_K06 jest chętny do promocji zasad ochrony środowiska życia człowieka, docenia rolę edukacji prozdrowotnej (P1A_K04)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- metody podawcze (prezentacja)

- metody praktyczne (praca z modelami, instrumentami, danymi)

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i problematyką współczesnej ekologii człowieka. Przedstawienie specyfiki funkcjonowania różnych biocenoz, w których obecny jest człowiek (antropocenoz). Przedstawienie zagrożeń jakie niesie dla środowiska rozwój cywilizacji. Ponadto zapoznanie ze sposobami oceny kondycji biologicznej i zdrowia populacji ludzkich.

Pełny opis:

Omówione zostaną zagadnienia z szeroko pojętej ekologii człowieka i higieny, na poziomie funkcjonowania osobnika i populacji. Celem ich jest ukazanie człowieka jako gatunku biologicznego na tle jego powiązań ze środowiskiem w ujęciu historycznym (retrospektywnym) oraz współczesnym. Poruszona zostanie problematyka relacji człowiek - środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń płynących z obu stron i sposobów przeciwdziałania im. Pozyskane wiadomości pozwolą na holistyczne postrzeganie człowieka jako jednostki, jego związków z otaczającą przyrodą oraz umożliwią planowanie i podejmowanie działań mających na celu ochronę ludzkiego zdrowia, między innymi przez propagowanie zdrowego stylu życia.

Tematyka realizowanych zajęć:

1. Człowiek i środowisko. Miejsce osobnika na tle populacji. Sposoby przystosowania osobnika i populacji do środowiska. Czynniki determinujące, stymulujące i modyfikujące rozwój. Trendy sekularne.

2. Kryteria i metody oceny stanu biologicznego osobnika i populacji.

3. Higiena żywienia: dieta i stan odżywienia człowieka. Zasady piramidy żywienia oraz bilansu energetycznego organizmu. Metody oceny wartości odżywczych produktów, ocena i konstruowanie jadłospisów. Sposoby zapobiegania wadom żywienia.

4. Higiena życia: uwarunkowania zdrowotne różnych grup wiekowych i społecznych. Główne współczesne zagrożenia zdrowia oraz prawidłowe zachowania zdrowotne. Podstawowe pojęcia z zakresu dezynfekcji.

5. Choroby transmisyjne człowieka: studia wybranych przypadków. Sposoby zapobiegania i rozprzestrzeniania chorób transmisyjnych.

6. Badania biodemograficzne. Historia, podstawowe definicje, opis ilościowy grup ludzkich.

7. Nadumieralność i struktura wieku. Konsekwencje biologiczne, ekologiczne i zdrowotne procesu urbanizacji.

8. Tablice wymieralności; pozytywne i negatywne mierniki sposobności do działania selekcji naturalnej.

9. Wprowadzenie do epidemiologii człowieka (pojęcie zachorowalności, zapadalności, czynniki patogenne, etiologia chorób i podział czynników chorobowych.

10. Ilościowy i jakościowy opis zjawisk chorobowych w populacjach ludzkich. Dawne i współczesne sposoby zapobiegania chorobom transmisyjnym.

Literatura:

1. Campbell B., 1995, Ekologia człowieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁÓdź.

3. Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. Malinowski A., Wolański N., 1988, Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Jankowski J., 1990, Epidemiologia historyczna polskiego średniowiecza, Kraków-Wrocław.

6. Marcinkowski J.T., 1997, Podstawy higieny, Wydawnictwo VOLUMED, Wrocław.

7. Jędrychowski W., 1993, Podstawy epidemiologii, wprowadzenie i metody oraz materiały ćwiczeniowe, Wydawnictwo Naukowe, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium - zaliczenie na ocenę.

W zakresie umiejętności - zaliczenie części praktycznej (ocena zadań praktycznych realizowanych w czasie ćwiczeń)

Kolokwium końcowe:

dst 60% - 69%

dst plus 70% - 79%

dobry 80% - 89%

dobry plus 90% - 95%

bardzo dobry powyżej 95%

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Rogowska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska, Kinga Linowiecka, Ewa Rogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tak jak w części ogólnej.

Pełny opis:

Tak jak w części ogólnej.

Literatura:

Tak jak w części ogólnej.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Linowiecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tak jak w części ogólnej.

Pełny opis:

Tak jak w części ogólnej.

Literatura:

Tak jak w części ogólnej.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.