Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-1-SBM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

I. Godziny kontaktowe:

- 30 godz. ćwiczenia


II. Praca własna studenta:

- 20 godz. przygotowanie do analizy, case studies, prezentacji wyników pracy (analiza prognostyczna).

- 20 godz. zespołowe przygotowanie raportu analitycznego na zadany problem;

- 20 godz. przygotowanie do zaliczeń cząstkowych

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: Posiada podstawową wiedzę odnoszącą się do współczesnych systemów bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu teoretycznym i modelowym;

W 2: Ma wiedzę na temat zależności między modelowaniem a instytucjonalizacją stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie bezpieczeństwa.

W 3: Posiada wiedzę na temat podmiotów, instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne bezpieczeństwo


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji współczesnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem międzynarodowych systemów bezpieczeństwa.

U 2: Posiada umiejętność modelowania i prognozowania ewolucji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: Potrafi podjąć dyskusję na temat systemów i modeli bezpieczeństwa z perspektywy teoretycznej i empirycznej.


Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, symulacje z użyciem komputera

Praca na podstawie opracowań źródłowych, dyskusja, praca w grupach.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala zapoznać się z międzynarodowymi systemami bezpieczeństwa - na poziomie globalnym, ponadregionalnym, regionalnym oraz subregionalnym. Student zapozna się także z systemami zbiorowego bezpieczeństwa oraz systemami sojuszniczymi. Zdobędzie wiedzę na w sferze: genezy, uwarunkowań, mechanizmów funkcjonowania, a także case studies poszczególnych systemów bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu "Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego"

2. Organizacja Narodów Zjednoczonych - system zbiorowego bezpieczeństwa:

- geneza;

- mechanizmy;

- funkcjonowanie;

- case studies

3. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego - system sojuszniczy

- geneza;

- mechanizmy;

- funkcjonowanie;

- case studies.

4. System europejski: Unia Europejska. OBWE - system paneuropejski.

- geneza;

- mechanizmy;

- funkcjonowanie;

- case studies.

5. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ): system bezpieczeństwa republik b. ZSRR / WNP. Szanghajska Orgnaizacja Współpracy

- geneza;

- mechanizmy;

- funkcjonowanie;

- case studies.

6. Pozaeuropejskie systemy bezpieczestwa:

Azja. AUKUS, ANZUS, ASEAN

MENA: LPA, OKI/OWI, GCC

System panamerykański

- geneza;

- mechanizmy;

- funkcjonowanie;

- case studies.

7. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

- Karta Narodów Zjednoczonych

- Traktat Północnoatlantycki (Dz.U.2000.87.970)

- Janusz Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, Scholar 2006.

- Robert Kupiecki, Organizacja Traktatu Północnoatlancyckiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2016.

- Piotr Bajor (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: aspekty metodologiczne i systemowe, Wyd. UJ, Kraków 2020.

- Piotr Bajor (red.), Bezpieczeństwo regionalne: węzłowe problemy i procesy, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

- Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Wyd. Poltex, Warszawa 2018.

Ponadto:

- opracowania, analizy, raporty: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ośrodek Studiów Wschodnich, RAND Corp., i inne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest kolokwium końcowe oraz zaliczenia cząstkowe poszczególnych treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Reczkowski
Prowadzący grup: Robert Reczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Reczkowski
Prowadzący grup: Robert Reczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Reczkowski
Prowadzący grup: Robert Reczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Karta Narodów Zjednoczonych

- Traktat Północnoatlantycki (Dz.U.2000.87.970)

- Janusz Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, Scholar 2006.

- Robert Kupiecki, Organizacja Traktatu Północnoatlancyckiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2016.

- Piotr Bajor (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: aspekty metodologiczne i systemowe, Wyd. UJ, Kraków 2020.

- Piotr Bajor (red.), Bezpieczeństwo regionalne: węzłowe problemy i procesy, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

- Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Wyd. Poltex, Warszawa 2018.

Ponadto:

- opracowania, analizy, raporty: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ośrodek Studiów Wschodnich, RAND Corp., i inne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)