Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-MPKZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość prawa międzynarodowego publicznego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład- 30 h; czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, czytanie literatury - 30 h; przygotowanie się do egzaminu - 30 h. Razem: 90 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka zna pojęcia, cele i zasady międzynarodowego prawa humanitarnego;

Student/ka zna obowiązujące regulacje prawne z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego;

Student/ka rozumie mechanizm działania międzynarodowego prawa humanitarnego;

Student/ka zna i rozumie rolę międzynarodowego prawa humanitarnego we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz w często występujących konfliktach zbrojnych o charakterze niemiędzynarodowym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka potrafi posługiwać się pojęciami i terminologią z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego;

Student/ka potrafi interpretować teksty prawne (tu: z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka potrafi samodzielnie i niezależnie myśleć i argumentować własne zdanie;

Student/ka ma świadomość konieczności samokształcenia.

Metody dydaktyczne:

Metodą dydaktyczną jest wykład prowadzącego oraz od czasu do czasu dyskusja ze studentami. Studenci jeśli chcą mogą brać czynny udział w prowadzeniu zajęć poprzez zadawanie pytań, poddawanie tematów pod dyskusję.

Skrócony opis:

W ramach wykładu Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych zostaną zaprezentowane najważniejsze zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, a więc prawa mającego zastosowanie w czasie konfliktów zbrojnych. jego celem jest ochrona ofiar wojny oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowanych środków i metod walki.

Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin zajęć. W jego ramach omawiane będą podstawowe zagadnienia takie jak: Pojęcie, nazwa, zasady międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych; Rozwój historyczny międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych; Ogólne zasady Konwencji haskich z 1907 roku i Konwencji genewskich z 1949 roku oraz Protokołów dodatkowych do nich z 1977 i 2005 roku; Poprawa losu rannych, chorych i rozbitków w wojnie na lądzie i na morzu; Status i traktowanie jeńców wojennych; Ochrona osób cywilnych; Zakazane bronie; Obiekty wojskowe/cywilne; Implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych; Zbrodnie wojenne; Związek międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych z prawem praw człowieka; Nowe trendy i wyzwania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Szpak, Międzynarodowe prawo humanitarne, Toruń 2014;

2. Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982;

3. Dąbrowa S., Rozwój prawa wojennego, „Sprawy Międzynarodowe” nr 8 (1971);

4. Flemming M., Jeńcy wojenni. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2000;

5. Flemming M., Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów (uzupełnienie i redakcja M. Gąska, E. Mikos-Skuza), Warszawa 2003;

6. Flemming M., Umowy międzynarodowe o ochronie ofiar wojny, Warszawa 1987;

7. Flemming M., Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów (uzupełnienie i redakcja M. Gąska, E. Mikos-Skuza), Warszawa 2003;

8. Gasser H.-P., Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie, PCK 1993;

9. Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, Warszawa 2001;

10. Jasudowicz T. (red.), Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych. Rekonstrukcja międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 1997;

11. Leśko T., Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, Warszawa 1982;

12. Radzaj A., Prawnomiędzynarodowa ochrona ofiar wojny, Warszawa 1987;

13. Bzinkowski R., Żarkowski P., Podręcznik do nauki prawa wojennego w siłach zbrojnych, Warszawa 2006;

14. Marcinko M., Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym, Wrocław 2009;

14. IHL and Human Rights, ICRC, https://www.icrc.org/en/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/ihl-human-rights.

Literatura uzupełniająca:

Barcik J., Status prawny Talibów i członków al-Qaedy zatrzymanych przez władze USA,

Bierzanek R., Nowe koncepcje w dziedzinie poszanowania praw człowieka w czasie konfliktów zbrojnych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 3 (1970);

Datner S., Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa 1961;

Dinstein Y., The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge University Press, 2004;

Dinstein Y., Unlawful Combatancy, “Israel Yearbook on Human Rights” nr 32 (2002);

Dinstein Y., Humanitarian Law on the Conflict in Afghanistan, ASIL Proceedings 2002;

Flemming M., Osoby uprawnione do statusu jeńca wojennego, “Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1 (1989);

Flemming M., Traktowanie jeńców wojennych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1, 1991;

Flemming M., Postępowanie karne i dyscyplinarne przeciwko jeńcom wojennym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1/2 (1992);

Gomulski E., Rzut historyczny rozwoju kodyfikacyjnego prawa wojny, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1 (1964);

Kalshoven F., The Law of Warfare. A Summary of its Recent History and Trends in Development, Genewa 1973;

Kalshoven F., Zegveld L., Constrains on the Waging of War. An Introduction to International Humanitarian Law, Geneva 2001;

Leśko T., Upowszechnianie zasad międzynarodowego prawa wojennego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 10/11 (1970);

Leśko T., Prawa i zwyczaje wojenne. Strona w konflikcie i jej siły zbrojne. Ochrona rannych i chorych. Jeńcy i ich traktowanie, Warszawa 1986;

Levie H. S., Prisoners of War in International Armed Conflict, International Law Studies, tom 59, Newport, Naval War College Press, 1979;

Levie H. S., Enforcing the Third Geneva Convention on the Humanitarian Treatment of Prisoners of War, “Journal of Legal Studies” nr 7 (1996-1997);

Rosas A., The Legal Status of Prisoners of War. A Study in International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Helsinki 1976;

Rose D., Guantanamo. America’s War on Human Rights, Londyn 2004;

Sandorski J., Opieka konsularna a opieka nad jeńcami wojennymi w świetle sprawy kombatantów afgańskich, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza (red. J. Białocerkiewicz, M. Balcerzak, A. Czeczko-Durlak), Toruń 2004;

Słaboń K., Sytuacja jeńców wojennych w konflikcie iracko-irańskim (1980-1988), Warszawa 2001;

Szpak A., Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay, Toruń 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym lub w razie potrzeby ustnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)