Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody i techniki badania bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-MiTBB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badania bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 5.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

– znajomość problematyki z zakresu teorii bezpieczeństwa, polityki

i strategii bezpieczeństwa oraz systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego;

– dobra orientacja w aktualnych wydarzeniach polityczno-militarych.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe)

- 30 godz. wykład (1 pkt.)

- 30 godzin konwersatorium (1 pkt.)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu

– 60 godzin (2 pkt.)

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin) – 25 godzin (1 pkt.)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna charakter nauki o bezpieczeństwie, zakres badawczy, usytuowanie wśród nauk społecznych oraz relacje nauki o bezpieczeństwie z innymi dyscyplinami wiedzy - K_W01

W2: wie gdzie i jak pozyskiwać dane urzędowe, głównie o charakterze aktów normatywnych, sprawozdawcze i planistyczne. Zna podstawowe publiczne zbiory danych - K_W20

W3: zna badania sondażowe i ich znaczenie dla badań nad bezpieczeństwem - K_W21

W4: zna znaczenie podstawowych pojęć używanych w badaniach nad bezpieczeństwem - K_W22


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: prawidłowo analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w kontekście innych nauk społecznych - K_U01

U2: z uwzględnieniem metod naukowych prawidłowo analizuje i wyjaśnia (w kontekście nauk o bezpieczeństwie) zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ na zachowanie człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do badań bezpieczeństwa oraz porządku publicznego i pozyskuje dane do badania stanu bezpieczeństwa i jego zagrożeń oraz zjawisk niebezpiecznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego - K_U02

U3: wyszukuje publikowane i nieopublikowane dokumenty i dane statystyczne wytwarzane przez organy administracji publicznej niezbędne do analizowania stanu bezpieczeństwa. Umie je wykorzystywać w badaniach - K_U20

U4: analizuje i wykorzystuje w celach badawczych i praktycznych wyniki badań sondażowych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego - K_U21

U5: posługuje się podstawowymi pojęciami używanymi w nauce o bezpieczeństwie - K_U22


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy - K_K01

K2: myśli i działa w sposób innowacyjny, jest przygotowany do elastycznego podejmowania wyzwań zawodowych. W sposób krytyczny przyjmuje informacje medialne - K_K07


Metody dydaktyczne:

Wykład

Konwersatorium – dyskusja, przygotowanie prezentacji (referatu) na zadany temat, analiza materiałów źródłowych


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

– zapoznanie z charakterystyką i właściwościami badań naukowych bezpieczeństwa, ich podstawami i metodologicznymi uwarunkowaniami;

– zaprezentowanie wybranych obszarów badania bezpieczeństwa;

– dokonanie klasyfikacji oraz charakterystyki metod i technik stosowanych w badaniu bezpieczeństwa;

– przedstawienie modelu procesu badawczego oraz czynności realizowanych w poszczególnych etapach;

– kształtowanie i rozwijanie własnego warsztatu badawczego studentów, w tym: umiejętności samodzielnego formułowania problemów badawczych, ich rozwiązywania przy wykorzystaniu modeli i metod badań nad bezpieczeństwem oraz pisemnego prezentowania wyników badań.

Pełny opis:

Ogólna charakterystyka procesu badań naukowych.

Właściwości badań naukowych bezpieczeństwa.

Paradygmaty, koncepcje i uwarunkowania badania bezpieczeństwa.

Wybrane domeny badania bezpieczeństwa.

Podstawy i metodologiczne badań naukowych bezpieczeństwa.

Metody teoretyczne badań w nauce o bezpieczeństwie.

Metody i techniki empiryczne i formalne stosowane w badaniu bezpieczeństwa.

Narzędzia badawcze wykorzystywane w procesie badań bezpieczeństwa.

Etapy procesu badawczego.

Pisarstwo naukowe w badaniach bezpieczeństwa.

Wymagania pracy promocyjnej z bezpieczeństwa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005.

Cieślarczyk M. (red.), Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, AON, Warszawa 2006.

Cieślarczyk M. (red.), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.

Dawidczyk A., Jurczak J., Łuka P., Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2019

Jemioło T., Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Wyd. Impuls, Kraków 2010.

Cieślarczyk M. (red.), Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowych, AON, Warszawa 2002.

Johnson J. B., Reynolds H. T., Mycloff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2009.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krąków 2006.

Park Robert E., Burgess Ernest W., Wprowadzenie do nauki socjologji, t. 1, Poznań 1926.

Pelc M., Wybrane problemy metodologiczne wojskowych badań naukowych, AON, Warszawa 1998.

Pieter J., Z zagadnień pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1974.

Warszawa 2004.

Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa 1975.

Podejście badawcze i metodologie w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków 2013,

Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe (podręcznik akademicki), Wyższa szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2009.

Sienkiewicz P. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom I, AON, Warszawa 2010.

Sienkiewicz P. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom II, AON, Warszawa 2011.

Sienkiewicz P. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom III, AON, Warszawa 2012.

Sienkiewicz P. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom IV, AON, Warszawa 2012.

Sienkiewicz P. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom V, AON, Warszawa 2013.

Sienkiewicz P. (red.), Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością, AON, warszawa 2010.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2012.

Weglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Poradnik dla studentów, Impuls, Kraków 1997.

Wiśniewski B. (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, WSO Pol, Szczytno 2011.

Wojnarowski J., Jak rozwiązać problem badawczy? Uproszczona metodologia dla autorów prac studyjnych, magisterskich i rozpraw doktorskich, AON, Warszawa 2004.

Zaczyński W. P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Egzamin pisemny (test) – 25 pytań, ocena pozytywna 15 pkt.

(15 prawidłowych odpowiedzi) - W1, W2, W3, W4, U1, U2, U5

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z konwersatorium.

Konwersatorium

- aktywny udział w dyskusji (ocena ciągła) – K1, K2, U3

- przygotowanie referatów lub prezentacji multimedialnej (praca

zespołowa) – W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5

- testy sprawdzające wiedzę – W1, W2, W3, W4, U2

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)