Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transformacja systemu medialnego po 1989 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-SP-TSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transformacja systemu medialnego po 1989 roku
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - przedmioty specjalizacyjne
Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

MS Teams: kod: xwhsq1a

Moodle WNoPIB UMK: MediaPolska

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W17 ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikacji społecznej; rozumie złożoność, wielowymiarowość, wielopłaszczyznowość i najważniejsze

uwarunkowania tych procesów S1A_W03; S1A_W05

K_W18 ma wiedzę o ewolucji poglądów na temat komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania masowego; zna podstawową terminologię i kategorie z ww. zakresu S1A_W09; S1A_W02


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych (politycznych, prawnych, psychologicznych, socjologicznych, kulturowych komunikologicznych) determinujących bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach S1A_U02

K_U03 potrafi wykorzystywać uzyskane informacje dla potrzeb praktycznego

rozwiązywania problemów sfery bezpieczeństwa X1A_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K06 uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy S1A_K06

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- punktowana
- seminaryjna
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Od monopolu do duopolu

3. Polityka medialna polskich rządów w XXI wieku

4. Determinanty prawne transformacji polskiego systemu medialnego

5. Determinanty ekonomiczne transformacji polskiego systemu medialnego

6. Prasa tradycyjna

7. Media publiczne

8. Media komercyjne

9. Polskie regulatory rynku (KRRiT, UKE)

10. Agencje informacyjne

11. Organizacje dziennikarskie

12. Instytucje analizujące polski rynek medialny

13. Portale internetowe

14. Polskie media wobec wyzwań XXI wieku

15. Kolokwium

Literatura:

Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. (Dz.U. 1993 Nr 7, poz. 34, z późn. zm.)

Bauer, Z.; Chudziński E. (red.). 2010. Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: Universitas.

Bonikowska, M. (red.). 2009. Media a wyzwania XXI wieku. Warszawa: Trio.

Braun, J. (2019). Rynek i katedra. Polskie spory o media publiczne. (b.d.): Wyd. Nieoczywiste (cz. I. – rozdział 6; cz. II – wszystkie rozdziały poza podrozdziałami o mediach w innych krajach niż Polska)

Dobek-Ostrowska, B. (red.). (2007). Media masowe na świecie. Wrocław: Wyd. UWr.

Dobek-Ostrowska, B. (2011). Polski system medialny. Media w polityce, polityka w mediach. Wrocław: Wyd. UWr.

Gierula, M. (red.). (2011). Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Jakubowicz, K. (2011). Nowa ekologia mediów: konwergencja a metamorfoza. Warszawa: Poltext.

Jakubowicz K. (2013), Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa: Wyd. Poltex.

Lisowska-Magdziarz, M. (2008). Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku. Kraków: UJ.

Mielczarek T. (2007). Monopol. Pluralizm. Koncentracja. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Pokorna-Ignatowicz, K. (red.). (2013). Polski system medialny 1989-2011. Kraków: Wyd. Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 40 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Kolokwium 0 – 50 punktów

3. Punkty ujemne -3 za każdą ponadwymiarową nieobecność (2 nieobecności dopuszczalne w semestrze)

Suma punktów:

0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.