Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wywiad i kontrwywiad

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-SP-WK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1030) Security services Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wywiad i kontrwywiad
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dotycząca funkcjonowania państwa

Efekty uczenia się - wiedza:

Wie czym jest kontrwywiad

Wie czym jest wywiad

Zna mechanizmy działania tych służb

Zna służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w Polsce po 1989 roku Wie jaki jest ich zakres działania

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie zdefiniować wywiad i kontrwywiad

Umie wskazać kilka akcji wywiadowczych i kontrwywiadowczych Polski sprzed 1989 r. i po nim.

Umie analizować informacje - wywiad biały

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wie, ze stale trzeba doskonalić wiedzę o służbach specjalnych

Wie, że prawda i fałsz w tej dziedzinie nakładają się na siebie.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, prezentacja, wykład problemowy.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Student zapozna się z genezą służb specjalnych na świecie. Pozna służby w okresie II RP, PRL i III RP wraz z ich transformacją i kontrowersjami. Pozna czym jest biały wywiad oraz niektóre techniki operacyjne na przykładach znanych akcji służb specjalnych FSB, MOSAD, CIA, ABW, AW, MI5,MI6.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do tematyki - służb specjalnych

2. Historia służb specjalnych w Polsce od 1918 do 1989

3. Transformacja systemu w Polsce od UOP i WSI do AW, ABW, SKW, SWW - kontrola cywilna i ustawodawstwo

4. Techniki operacyjne podstawowe zagadnienia

5. Wywiad biały

6. Wywiad elektroniczny

7. Wywiad przemysłowy

8. Służby specjalne na świecie i ich akcje (FSB, CIA, MOSAD, MI5, MI6)

Literatura:

1. Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989-2007)” dr Piotr Swoboda

2. FSB Gwardia Kremla, M. Minkina

3. Jak zabijają Rosjanie - G. Kuczyński

4. Ustawodawstwo Polskie - Ustawa o ABW i AW i SKW i SWW

5. Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność, pod. red. M. Górka.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja - 40%

Kolokwium - 40%

Esej - 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)