Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie kryzysowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-SP-ZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1028) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z usługami w zakresie bezpieczeństwa Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: 50 godzin w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 14 h,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 25 h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania : 11h


Efekty uczenia się - wiedza:

Student rozumie istotę i cel zarządzania kryzysowego. (K_W07)


Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego. (K_W02)


Student zna strukturę zarządzania kryzysowego w Polsce.(K_W05, K_W14 )


Student zna podstawowe regulacje prawne z zakresu zarządzania kryzysowego obowiązujące w Polsce. (K_W04, K_W14 )


Student zna prawidłowe zasady komunikacji w zarządzaniu kryzysowym. (K_W17)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi zastosować podstawowe metody identyfikacji zagrożeń. (K_U05, K_U02 )


Student posiada umiejętność czytania map topograficznych na poziomie podstawowym. (K_U03)


Student posiada umiejętność analizowania ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego JST, w tym szacowania ryzyka metodą (PHA) oraz tworzenia matryc ryzyka oraz wykresów ryzyka. (K_U06, K_U02)


Student posiada umiejętność analizowania podstawowych dokumentów z zakresu zarządzania kryzysowego (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozumie rolę menadżera systemu zarządzania kryzysowego. (K_K04).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie cywilnego zarządzania kryzysowego w Polsce.

Pełny opis:

Wprowadzenie do "Zarządzania w sytuacjach kryzysowych".

Podstawowe pojęcia oraz definicje z zakresu zarządzania kryzysowego.

Podstawy topografii.

Charakterystyka podstawowych zagrożeń.

Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym.

Podstawy prawne zarządzania kryzysowego w Polsce.

Struktury i planowanie zarządzania kryzysowego.

Zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz kryzysowe public relations.

Literatura:

Podstawowa:

R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe. dobre praktyki. Warszawa 2012.

W. Więcek, J. Bieniek , Podstawy zarządzania kryzysowego i scenariusze ćwiczeń, Warszawa 2014.

E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, Warszawa 2008 r.

Uzupełniająca:

Zarządzanie kryzysowe, red. W. Lidwa, Warszawa 2015.

K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.

K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego, Warszawa 2007.

T. Aven, Risk Analysis: Assessing Uncertainties beyond Expected Values and Probabilities, Padstow 2008.

B. Kosowski, Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych. Poradnik Praktyczny, Kraków 2006

Metody i kryteria oceniania:

Dwa pisemne kolokwia z których łącznie będzie można uzyskać 200 punktów. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie co najmniej 110 punktów.

Skala ocen:

<110 punktów - niedostateczny

110-130 - dostateczny

131-139 dostateczny plus

140-160 dobry

161-170 dobry plus

>171 - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz omówienie wybranych przypadków.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Zagrożenia: katastrofy naturalne;

2. Zagrożenia: katastrofy techniczne (cywilizacyjne);

3. Zagrożenia: zamachy terrorystyczne;

4. Fazy zarządzania kryzysowego;

5. System zarządzania kryzysowego;

6. Organy zarządzania kryzysowego;

7. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;

8. Infrastruktura krytyczna;

9. Plany zarządzania kryzysowego;

10. Siły Zbrojne w zarządzaniu kryzysowym;

11. Policja w zarządzaniu kryzysowym.

Literatura:

Adamczewski L., Katastrofy. Zapomniane i przemilczane tragedie w powojennej Polsce. Poznań 2019.

Jarmoszko S., Barszczewski W., Bezpieczeństwo społeczne w sytuacjach kryzysowych, Siedlce 2017.

Kuchta D., Popławski M., Skorupka D., Stanek S., Decisions in Situations of Endangerment. Research adn Development, Wrocław 2016.

Leszczyński M., Gumieniak A., Gozdór G., Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym. Wybrane obszary, Warszawa 2018.

Liedel K., Piasecka P., Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny, Warszawa 2018.

Nepelski M., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Szczytno 2016.

Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015.

Skomra W., Zarządzanie kryzysowe. Praktyczny przewodnik, Wrocław 2016.

Akty prawne, programy, plany:

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019.

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.

Podaną powyżej literaturę można uzupełniać o inne teksty, artykuły itp.

Uwagi:

Prezentację multimedialną należy przesłać na maila (amrozy@umk.pl), najpóźniej tydzień po wystąpieniu.

Liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej ilości – praca pisemna z zakresu zarządzania kryzysowego).

W przypadku, gdyby prezentacja nie spełniała kryteriów (niemerytoryczne wystąpienie, brak przygotowania pytań do dyskusji) grupa prezentująca będzie zobowiązana do napisania pracy pisemnej z tematyki zarządzania kryzysowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz omówienie wybranych przypadków.

Pełny opis:

Lista zagadnień poruszanych na zajęciach:

- System zarządzania kryzysowego

- Zagrożenia

- Ludzie w sytuacjach kryzysowych

- Terroryzm i zagrożenia ze strony „aktywnego zabójcy”

- Negocjacje w sytuacjach kryzysowych

- Obrona cywilna

- Infrastruktura krytyczna

Literatura:

Adamczewski L., Katastrofy. Zapomniane i przemilczane tragedie w powojennej Polsce. Poznań 2019.

Jarmoszko S., Barszczewski W., Bezpieczeństwo społeczne w sytuacjach kryzysowych, Siedlce 2017.

Kuchta D., Popławski M., Skorupka D., Stanek S., Decisions in Situations of Endangerment. Research adn Development, Wrocław 2016.

Leszczyński M., Gumieniak A., Gozdór G., Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym. Wybrane obszary, Warszawa 2018.

Liedel K., Piasecka P., Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny, Warszawa 2018.

Nepelski M., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Szczytno 2016.

Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015.

Skomra W., Zarządzanie kryzysowe. Praktyczny przewodnik, Wrocław 2016.

Akty prawne, programy, plany:

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego.

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.

Podaną powyżej literaturę można uzupełniać o inne teksty, artykuły itp.

Uwagi:

Na ocenę końcową z przedmiotu będą składały się następujące elementy:

bieżąca praca na zajęciach;

aktywność na zajęciach (minusy za jej brak);

jeżeli na zajęciach nie zostanie uzyskana odpowiednia ilość aktywności - odpowiedź ustna na koniec semestru (na dyżurze);

liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej ilości – wymagana będzie inna forma "odrobienia").

Aktywność wymagana na daną ocenę:

5: 6

4+: 5

4: 4

3+: 3

3: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)