Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Techniki multimedialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-TM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0600) Information and Communication Technologies (ICTs) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=1995
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - laboratoria

15 godz. - wykład

30 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury

25 godz. przygotowanie do zaliczenia


RAZEM 100 godz.

4pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

TM_W1. Ma wiedzę o podstawowych formatach plików multimedialnych i zasadach tworzenia tych formatów.

K_W_19, K_W14

TM_W2. Ma wiedzę na temat korzystania z usługi sieciowej takiej jak WWW, charakteryzuje cele i metody przypisane do serwerów tej usługi jak i programów klientów, zna możliwości i zagrożenia serwera WWW. (K_W21, K_W19) TM_W3. Potrafi zdefiniować zasady przekazywania treści multimedialnych w sieci Internet - w tym zasady strumieniowania multimediów do odbiorców uni- i multicastowych. (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

TM_U1. Potrafi rozpoznać format pliku multimedialnego oraz potrafi wybrać i użyć stosownych narzędzi do skonwertowania pliku z jednego do innego formatu. (K_U16, K_U17)

TM_U2. Potrafi utworzyć prosta stronę WWW oraz posiada umiejętności osadzania na stronie WWW treści multimedialnych w bezpieczny sposób (K_U14, K_U19)

TM_U3. Potrafi zorganizować publiczny pokaz treści multimedialnych lokalnie jak i on-line z wykorzystaniem audio- lub wideo-konferencji oraz strumieniowania tych treści (K_U16, K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

TM_K1. Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących metod w zakresie korzystania, tworzenia i formatowania treści multimedialnych, potrafi samodzielnie poznawać nowe narzędzia, formaty i metody korzystania z danych multimedialnych. (K_K06, K_K04)

TM_K2. Jest otwarty na kontakty z użytkownikami INternetu i potrafi rozmawiać na tematy merytoryczne z osobami nie mającymi takiego przygotowania (K_K02, K_K04)

Metody dydaktyczne:

Zagadnienia zawarte w przedmiocie będą przekazywane studentom w formie wykładów informacyjnych i problemowych przeplatanych pokazami. Kształtowanie praktycznych umiejętności związanych z omawianymi na wykładzie treściami będzie miało miejsce na zajęciach laboratoryjnych, na których będzie też trwała praca nad projektem multimedialnym.

W okresie ograniczeń spowodowanych COVID-19 zajęcia będą miały charakter zdalny. Zajęcia zdalne będą prowadzone w trybie mieszanym synchronicznie/asynchronicznie w zależności od tematyki.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z szeroko pojętym przekazem multimedialnym. W szczególności, zapoznanie ich z terminologią i wybranymi zagadnieniami technicznymi dotyczącymi tworzenia i wykonywania przekazu multimedialnego.

Głównym celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zdobycie praktycznych umiejętności związanych z obsługą typowych narzędzi ułatwiających tworzenie zawartości multimedialnej i przeprowadzanie jej przekazu.

Pełny opis:

Wykład:

-Rodzaje dokumentów multimedialnych, sposoby kodowania takich dokumentów.

- Formaty plików zawierających dokumenty tekstowe, urządzenia dedykowane do pracy z konkretnymi formatami, urządzenia uniwersalne obsługujące wszystkie formaty.

-Podstawowe konstrukcje języka HTML, techniki tworzenia stron WWW, metody umieszczania dokumentów multimedialnych na serwerze WWW.

- Zasady licencjonowania treści w sieci Internet, rodzaje licencji.

- Wykorzystanie poczty elektronicznej do przesyłania multimediów - zagrożenia i sposoby ochrony.

-Praca z plikami dźwiękowymi w zakresie różnego kodowania(kodeki) oraz wykorzystania takich plików. Telefonia internetowa oparta o protokół SIP, standard SKYPE, telefony programowe i sprzętowe.

- Rozpoznawanie formatów plików wideo, konwertowanie między formatami. Zasady strumieniowania, unicast i multicast.

Ćwiczenia:

- Wykorzystanie komputera i urządzenia mobilnego do tworzenia i przesyłania komunikatu i danych w sieci.

- Formaty plików - nośników przekazu m.in. - graficznych, tekstowych, dźwięku, filmu. Sposoby konwertowania między formatami (programy typu "calibre" ). Urządzenia typu e-czytnik, tablet czy telefon jako narzędzie do prezentowania plików w różnych formatach.

- Wykorzystania "zdalnego pulpitu" do dostępu do tworzonych zasobów multimedialnych dalekiego komputera.

-Budowa przykładowych stron WWW z wykorzystaniem możliwości umieszczania multimediów na tych stronach.

Konfiguracja klientów poczty elektronicznej w zakresie przesyłania załączników oraz zabezpieczenie wiadomości przed atakami.

- Telefonia internetowa oparta o protokół SIP, komunikatory typu Skype, telefon GSM jako telefon Internetowy.

- Oprogramowanie typu VLC pozwalające na odtwarzanie i strumieniowanie treści multimedialnych. Komunikatory Internetowe jako narzędzia do przygotowania i przeprowadzenia wideo-konferencji.

Literatura:

1. Donna L. Baker, HTML. Kurs webmastera. Helion 2004.

2. Popularne internetowe kursy HTML

3. Leszek Całka, Piotr Kuchta, Poczta Elektroniczna. Helion

4. Theodore Wallingford, VoI. Praktyczy przewodnik po telefonii internetowej, Helion 2007

5. Dostępne w Internecie podręczniki użytkownika popularnych bramek VoIP

6. Podręczniki użytkownika popularnych kamer internetowych oraz programów strumieniowych video.

7. Opisy i dokumentacja programów typu "calibre", "gimp"

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z Laboratorium zostanie wystawiona na podstawie wykonania zadań konfiguracyjnych - projektów.

Ocena końcowa z przedmiotu zostanie wystawiona na podstawie oceny z laboratorium oraz prezentacji e-portfolio.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=1996
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=1996
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)