Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Walka informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-WI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Walka informacyjna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych terminów z zakresu komunikacji społecznej oraz teorii propagandy.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w konwersatorium - 30 h.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 10 h.

Czas na pracę indywidualną studenta:

- czytanie literatury - 10 h.

- pisanie prac i projektów - 10 h.

Łącznie: 60 godzin (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu zajęć studenci:

- W 1: posiadają wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego;

- rozumieją istotę i mechanizmy walki informacyjnej;

- posiadają umiejętność samodzielnego analizowania przejawów i obszarów walki informacyjnej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu zajęć studenci::

- dostrzegają złożoność mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego;

- samodzielnie definiują zależności i uwarunkowania walki informacyjnej;

- posiadają umiejętność analizowania czynników warunkujących zmiany w obszarze walki informacyjnej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu zajęć studenci;

- mają świadomość złożoności mechanizmów i czynników walki informacyjnej;

- potrafią samodzielnie analizować formy walki informacyjnej;

- rozumieją determinanty przeobrażeń oraz powodzeni9a w sferze walki informacyjnej.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja;

- wykład problemowy;

- wykład informacyjny.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- studium przypadku
- SWOT
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zasadniczym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z mechanizmami walki informacyjnej, jej głównymi obszarami i podmiotami, a także wykorzystywanymi w jej trakcie narzędziami. Ważkim zadaniem pozostaje również analiza czynników determinujących zmiany w sferze walki informacyjnej, a także czynników określających powodzenie w tym zakresie

Pełny opis:

1. Powstanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

2. Walka informacyjna - istota, podstawowe pojęcia, cele i funkcje.

3. Uczestnicy walki informacyjnej.

4. Elementy walki informacyjnej.

5. Narzędzia walki informacyjnej.

6. Mechanizmy komunikacji społecznej w walce informacyjnej.

7 - 8 Techniki propagandowe w walce informacyjnej.

9. Rola mediów we współczesnej walce informacyjnej.

10. Cyberprzestrzeń jako sfera walki informacyjnej.

11. Materialna i niematerialna sfera walki informacyjnej.

12. Walka informacyjna w polityce wewnętrznej.

13. Przejawy walki informacyjnej w sferze stosunków międzynarodowych.

14. Walka informacyjna w konfliktach zbrojnych.

15. Przejawy walki informacyjnej w popkulturze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Andrzej Żebrowski, Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Kraków 2016.

2. Tomasz R. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016.

3. Robert Rajczyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Analiza informacji. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.

2. Krzysztof Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, Warszawa 2010.

3. Krzysztof Liedel, tomasz Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. Aktywność.

2. Pisemna praca zaliczeniowa.

Kryteria oceniania (na podstawie pracy pisemnej):

0-2 pkt - ndst;

3- dst

4 - dobry

4,5 - dobry plus

5,0 - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)