Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-WWZB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia: 30 h


Praca indywidualna studenta: 40 h (przygotowywanie się do zajęć: między innymi prasówka, czytanie literatury, oglądanie zalecanych materiałów, konsultacje z prowadzącą); przygotowanie się do egzaminu: 30 h


Razem: 100 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/Studentka potrafi wykazać główne wyzwania i zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz wewnętrznego.


W2: Student/Studentka jest w stanie wykazać przyczyny, konsekwencje i potencjalny wpływ wybranych zagrożeń na stan bezpieczeństwa narodowego.


W3: Student/Studentka zna podstawową terminologię z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/Studentka potrafi analizować i interpretować bieżące wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze.


U2: Student/Studentka potrafi wykorzystać zdobyte informacje do tworzenia własnych prognoz w zakresie wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/Studentka potrafi krytycznie oceniać informacje i dane pojawiające się w przestrzeni medialnej.


K2: Student/Studentka bierze czynny udział w debatach na temat przyszłego kształtu bezpieczeństwa państwa.


K3: Student jest przygotowany do określania zagrożeń w skali mikro i makro w wymiarze najbliższego otoczenia.


K4: Student jest gotowy do omawiania i prezentowania zagrożeń po ich analizie (skala gminy, powiatu, województwa, państwa).


K5: Student jest gotowy do systematycznej pracy.


Metody dydaktyczne:

Wykład, połączony z prezentowaną przez studentów prasówką oraz dyskusją w grupie.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- SWOT

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie wybranych zagrożeń i wyzwań w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na wykładzie:

- Podstawowa terminologia, rodzaje zagrożeń i ich podział, konflikt hybrydowy

- Polityczny wymiar bezpieczeństwa (przedstawianie tematu przez partie polityczne, ich założenia i potencjalne konsekwencje, bezpieczeństwo informacyjne państwa)

- Konflikty międzynarodowe i ich powiązania (wojny dyplomatyczne, wojny hybrydowe, motywacje, rozszerzanie się konfliktów w skali lokalnej i globalnej)

- Rola wywiadu na rzecz bezpieczeństwa państwa (zapobieganie wpływom obcych służb, służby specjalne a prawa człowieka, wyzwania dla formacji mundurowych)

- Współczesny terroryzm (ryzyko ze strony neofitów oraz rodzimych terrorystów, ataki samotnych sprawców, sposoby zwalczania terroryzmu przez wybrane państwa)

- Ekstremizmy oraz radykalizowanie się społeczności (przykładowe organizacje i ich ideologia, proces radykalizacji, propaganda reagowanie)

- Szanse i zagrożenia w ramach nowoczesnych technologii (dezinformacja, deep fake, sztuczna inteligencja jako element gry politycznej)

- Prywatyzacja i uspołecznianie sektora bezpieczeństwa (rola prywatnych firm wojskowych, prywatyzacja wywiadu)

- Bezpieczeństwo granic (Polska w kontekście działań hybrydowych, znaczenie i wykorzystywanie migracji)

- Czarne łabędzie przyszłości (prognozowanie zagrożeń, analiza wybranych obszarów bezpieczeństwa w skali krótko- i długoterminowej)

Literatura:

Przykładowa literatura:

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Analiza środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 2035 roku, Bydgoszcz 2020.

EUCPN, European Crime Prevention Monitor: Radicalisation and Violent Extremism, Bruksela 2019.

Mitkow Sz., Bezpieczeństwo militarne Polski w realiach XXI wieku: wybrane aspekty, Warszawa 2023.

Stelmach J., Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje, Warszawa 2021.

Stelmach J., Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania, Warszawa 2023.

Surdyk K., Wywiad w wojnach hybrydowych, Ostrowiec Świętokrzyski 2022.

Panek B., Stawicki R., Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: egzamin ustny.

Zakres materiału obejmuje treści poruszane na wykładzie.

Aktywność na zajęciach może mieć pozytywny wpływ na ocenę końcową.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)