Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-BUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/course/view.php?id=151
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15h zajęć konwersatoryjnych w sali dydaktycznej + 5h pracy własnej

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06 Ma podstawową wiedzę o międzynarodowym systemie bezpieczeństwa, najważniejszych organizacjach międzynarodowych, do których należy Polska i wpływie prawa tworzonego w ich ramach na bezpieczeństwo narodowe.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 Posiada umiejętność analizowania zachowań podmiotów stosunków międzynarodowych, ich przesłanek oraz konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

K_U09 Potrafi wskazać podstawowe organizacje międzynarodowe zajmujące się bezpieczeństwem, w tym ich najważniejsze organy i zakres działania. W tym zwłaszcza działające w Europie.

K_U01 Czyta i interpretuje teksty z zakresu historii stosunków międzynarodowych oraz teksty prawne.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Potrfai współdziałać i pracować w zespołach składających się ze specjalistów z różnych dziedzin wiedzy. Potrafi się dostosować do wymogów zespołu, ponieważ wie, że tylko praca zespołowa zapewnia bezpieczeństwo w czasie działań np. podczas kryzysów.

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat bezpieczeństwa Unii Europejskiej zarówno w jego zewnętrznym, jak i wewnętrznym aspekcie.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat bezpieczeństwa Unii Europejskiej zarówno w jego zewnętrznym, jak i wewnętrznym aspekcie.

W toku kursu studenci będą mieli okazję wnikliwie poznać najważniejsze dokumenty Unii Europejskiej odnoszące się do tej sfery jej działalności, a także zapoznać się z kluczowymi instytucjami, organami i agencjami funkcjonującymi w tym obszarze. Na podstawie zebranych informacji studenci zaproszeni będą do formułowania i wyrażania własnych poglądów i opinii, w tym rozwiązywania konkretnych problemów w ramach studiów przypadku.

Kurs podejmie następującą tematykę szczegółową:

1. Dokumenty strategiczne w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego UE

2. Dokumenty strategiczne w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego UE

3. Instytucje, organy i agencje w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego UE

4. Instytucje, organy i agencje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego UE

5. Uregulowania i rozwiązania UE w zakresie walki z terroryzmem

6. Uregulowania i rozwiązania UE w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną

7. Uregulowania i rozwiązania UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego

8. Uregulowania i rozwiązania UE w zakresie bezpieczeństwa morskiego

9. Uregulowania i rozwiązania UE w zakresie bezpieczeństwa nuklearnego

10. Wojna w Ukrainie a bezpieczeństwo UE

Literatura:

- Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym świecie (2003)

- Sprawozdanie na temat wdrażania Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Utrzymanie bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie (2008)

- Europejska Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa (2010)

- Europejska Agenda nt. Bezpieczeństwa (2015)

- Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa (2010)

Strony i dokumenty UE:

- związane z walką z terroryzmem: http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/justice_freedom_security/2307.html?root=2307

- związane z walką z przestępczością zorganizowaną: http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/justice_freedom_security/2308.html?root=2308

- związane z bezpieczeństwem nuklearnym: https://eeas.europa.eu/topics/nuclear-safety_en?page=2

- związane z bezpieczeństwem morskim: https://eeas.europa.eu/topics/maritime-security_en

- związane z bezpieczeństwem cybernetycznym: http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/justice_freedom_security/230806.html?root=230806

- Sprawiedliwość i prawa podstawowe, http://europa.eu/pol/justice/index_pl.htm

- Sprawiedliwość i prawa podstawowe, https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_pl

- Pomoc humanitarna i ochrona ludności, https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/humanitarian-aid-and-civil-protection_pl

- EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_pl.htm

- Protecting fundamental rights within the Union, https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie kursu studenci podzieleni na kilkuosobowe grupy wykonywać będą zadania związane z wyszukiwaniem i analizowaniem informacji, a także formułowaniem opinii i wypracowywaniem rozwiązań. Na każdych zajęciach grupy będą mogły uzyskać od 0 do 10 punktów (każdy członek grupy uzyskuje taką samą liczbę punktów). Na koniec semestru punkty zostaną podliczone i 51% najwyższego wyniku w grupie zajęciowej będzie podstawą do zaliczenia kursu. Pozostałe oceny zostaną przyznane na podstawie poniższej kalkulacji:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

91-100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Pełny opis:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Literatura:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Uwagi:

Proszę brać ze sobą na zajęcia komputery, tablety lub inne urządzenia pozwalające na obsługę pakietu MS Office i posiadające możliwość połączenia się z siecią Eduroam.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Pełny opis:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Literatura:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Uwagi:

Proszę brać ze sobą na zajęcia komputery, tablety lub inne urządzenia pozwalające na obsługę pakietu MS Office i posiadające możliwość połączenia się z siecią Eduroam.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Pełny opis:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Literatura:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Uwagi:

Proszę brać ze sobą na zajęcia komputery, tablety lub inne urządzenia pozwalające na obsługę pakietu MS Office i posiadające możliwość połączenia się z siecią Eduroam.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)