Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyberterroryzm i cyberwojna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-CC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1039) Security services, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Cyberterroryzm i cyberwojna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresy funkcjonowania systemów informatycznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15h (0,5 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na prezentację: 30h (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W19 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa informacji

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych dla obszaru komunikacji społecznej istotnych dla zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym


K_U16 posiada umiejętność przygotowania wystąpienia publicznego w sprawach związanych z bezpieczeństwem narodowym w języku polskim, takiego jak np. komunikat, informacja dla prasy, oświadczenie, referat, przemówienie, prezentacja multimedialna, umie przeprowadzić, w języku polskim, a także w podstawowym zakresie w języku obcym, prezentację z wykorzystaniem technik multimedialnych w zakresie problematyki bezpieczeństwa

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swojej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji


K_K11 jest zdolny do samodzielnego budowania systemu własnych poglądów i formułowania krytycznych ocen, w tym potrafi dokonać krytycznej oceny zjawisk rodzących się wraz z rozwojem nowych technologii

Metody dydaktyczne:

prezentacje, dyskusje, analiza tekstów z dyskusją

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- SWOT
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw, ich źródeł oraz sposobów ich zwalczania.

Pełny opis:

1. Zagrożenia w cyberprzestrzeni, cyberbezpieczeństwo

2. Cyberdżihad

3. Cyberterroryzm – wymiar prawnokarny

4. Haktywizm, wigilantyzm

5. Dezinformacja

6. Nowe wojny, wojny hybrydowe, cyberwojny

7. Cyberprzestrzeń jako nowe pole walki państw. Case Studies.

Literatura:

Podstawowa:

Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, M. Górka (red.), Warszawa 2014.

Podraza, P. Potakowski, K. Wiak (red.), Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku, Warszawa 2013.

Haktywizm: (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), M. Marczewska-Rytko (red.), Lublin 2014.

Sieciocentryczne bezpieczeństwo: wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz (red.), Warszawa 2014.

Cybersecurity and cyberwar: what everyone needs to know, A. Friedman, Oxford, 2014.

Cyber warfare: a multidisciplinary analysis, J.A. Green, James, London 2016.

Literatura uzupełniająca:

Berdel-Dudzińska M., Pojęcie cyberprzestrzeni we współczesnym polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 2.

Lakomy M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Kraków 2015.

Siwicki M., Cyberprzestępczość, Warszawa 2013.

Wasilewski J., Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 9.

Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm, J. Kowalewski, M. Kowalewski, Warszawa 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym.

• Test – 50p

• Prezentacja – 50p

Ocena końcowa:

51-60p - dostateczny

61-70p - dostateczny plus

71-80p - dobry

81-90p - dobry plus

91-100p - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.