Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Organizacje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-OM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pożądane zaliczenie przedmiotu wstęp do prawa (prawoznawstwo) lub prawo międzynarodowe publiczne.

Całkowity nakład pracy studenta:

80 godz.:

- 30 godz. - godziny kontaktowe

- 50 godz. - przygotowanie się do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna na poziomie podstawowym terminologię z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego (zwłaszcza w zakresie prawa organizacji międzynarodowych) – K_W15

W2 student posiada podstawową wiedzę o najważniejszych, powszechnych i regionalnych organizacjach międzyrządowych uczestniczących współcześnie w stosunkach międzynarodowych - K_W06

W3: student zna normy i zasady prawa międzynarodowego dotyczące tworzenia i funkcjonowania organizacji międzyrządowych - K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student wymienia główne organizacje międzynarodowe zajmujące się bezpieczeństwem, w tym ich najważniejsze organy i zakres działania -K_U09

U2: student analizuje działania organizacji międzynarodowych oraz ich konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego - K_U04

U3: student gromadzi i interpretuje materiały źródłowe dotyczące organizacji międzynarodowych zajmujących się problemami bezpieczeństwa - K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student odpowiedzialnie przygotowuje wskazany materiał do bieżących zajęć - wyszukuje i czyta wymagane dokumenty oraz pozyskuje inne informacje - K_K01

K2: student jest otwarty na modyfikację swoich poglądów na temat potrzeby istnienia i rozwoju organizacji międzynarodowych zajmujących się problemami bezpieczeństwa - K_K11

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z dziedziny teorii organizacji międzynarodowych oraz kwestie dotyczące genezy, celów, członkostwa, struktury, zasad działania i roli najważniejszych istniejących współcześnie organizacji międzyrządowych o charakterze powszechnym (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji systemu Narodów Zjednoczonych) oraz partykularnych (takich jak Unia Afrykańska, Organizacja Państw Amerykańskich, Liga Państw Arabskich, ASEAN, Rada Europy, OBWE, OECD, NATO).

Pełny opis:

Szczegółowe zagadnienia prezentowane podczas wykładu:

1. Pojęcie i geneza organizacji międzynarodowych. Podziały organizacji międzynarodowych;

2. Pojęcie statutu, siedziby oraz statutu siedziby organizacji międzynarodowej;

3. Podmiotowość prawna organizacji międzynarodowej i jej atrybuty;

4. Struktura organizacji międzynarodowych: organy organizacji międzynarodowych (podział), pojęcie funkcjonariuszy międzynarodowych;

5. Proces decyzyjny w organizacjach międzynarodowych; charakter prawny uchwał organów organizacji międzynarodowych;

6. Funkcje organizacji międzynarodowych;

7. Organizacje międzynarodowe a państwa: członkostwo w organizacjach międzynarodowych (nabycie i utrata członkostwa, sankcje organizacyjne, rodzaje członkostwa), przedstawicielstwa państw przy organizacjach i przedstawicielstwa organizacji przy państwach;

8. Liga Narodów.

9. Pojęcie i elementy systemu Narodów Zjednoczonych; organizacje wyspecjalizowane NZ (pojęcie, cechy, nazwy i siedziby poszczególnych organizacji wyspecjalizowanych, specyfika struktury ILO); wybrane programy, fundusze i instytuty systemu NZ (nazwy i siedziby);

10. Pozaeuropejskie organizacje regionalne (geneza, podstawy prawne działania, siedziba, członkostwo, struktura, cele): Unia Afrykańska, Organizacja Państw Amerykańskich, Liga Państw Arabskich, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN);

11. Rada Europy, OBWE, OECD (geneza, podstawy prawne działania, członkostwo, siedziba, struktura, cele);

12. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego - NATO (geneza, podstawy prawne działania, członkostwo, struktura, system bezpieczeństwa zbiorowego).

Literatura:

Literatura:

I. Podstawowa:

1) Materiały źródłowe:

Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. ze Statutem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

2) Opracowania:

B. Kuźniak, M. Marcinko, Milena Ingelevič-Citak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017.

II. Uzupełniająca:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2015.

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe: prawo instytucjonalne, Warszawa 2017.

Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2004.

Wielka encyklopedia prawa, t. IV: Prawo międzynarodowe publiczne, red. J. Symonides, Warszawa 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu z pytaniami zamkniętymi (jednokrotnego wyboru) i pytaniami otwartymi

Egzamin pisemny - W1, W2, W3, U1, U2, U3

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)