Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona granicy państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-SP-OGP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence
Nazwa przedmiotu: Ochrona granicy państwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

- 15 godzin zajęcia dydaktyczne (1 ECTS);

- 30 godzin studiowanie literatury zaleconej przez wykładowcę i przygotowanie do zajęć (1 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student/studentka:

- posiada wiedzę z zakresu terminologii granicy państwowej;

- zna systemy ochrony granicy państwowej;

- posiada wiedzę o kształcie i przebiegu polskiej granicy państwowej na przestrzeni dziejów (X-XXI w.).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student/studentka:

- jest gotowy do zdobywania wiedzy, informacji i danych z różnych źródeł;

- formułuje własne wnioski i opinie;


Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Pełny opis:

Tematyka konwersatorium oscyluje wokół następujących zagadnień szczegółowych:

1/ Definicje i pojęcia z zakresu granicy państwowej i jej ochrony (m.in. delimitacja, demarkacja, granice lądowe, morskie, w przestrzeni powietrznej, granica wewnętrzna i granica zewnętrzna, pogranicze, terytorium państwa, system ochrony granicy państwowej).

2/ System ochrony granic Polski w epoce Piastów i Jagiellonów (do 1572 r.)

3/ System ochrony granic Rzeczypospolitej w epoce władców elekcyjnych (1572–1795).

4/ System ochrony granic Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

5/ System ochrony granic II Rzeczypospolitej (1918–1945).

6/ System ochrony granic Polski ludowej (1945–1989).

7/ Podstawy prawne polskiej granicy państwowej po 1990 r.

8/ Oznakowanie przebiegu polskiej granicy państwowej z państwami sąsiedzkimi.

9/ Straż Graniczna, Służba Celna i Siły Zbrojne RP w ochronie polskiej granicy państwowej.

10/ Ochrona i kontrola granicy lądowej i morskiej (przejścia graniczne, ruch graniczny, kontrola ruchu granicznego).

11/ Integracja Polski z Unią Europejską a system ochrony i kontroli granicy państwowej.

12/ Zagrożenia sytemu ochrony granicy państwowej we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa):

1/ Dominiczak H., Dzieje kresów i granicy państwa polskiego na wschodzie. Od czasów najdawniejszych do roku 1945, Toruń 2018.

2/ Eberhardt P., Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004.

Literatura uzupełniająca:

1/ Balawajder G., Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” nr 1/2013, s. 44–56.

2/ Bański J., Granica w badaniach geograficznych – definicja i próba klasyfikacji, „Przegląd Geograficzny” 2010, 82, 4, s. 489–508.

3/ Bieniecki I., Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965–1991, Słupsk 2015.

4/ Bezpieczeństwo publiczne a ochrona granicy państwowej RP, red. A. Konopka, Białystok 2010.

5/ Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych, t. 1-2, red. B. Kaczmarczyk, Toruń 2017.

6/ Dominiczak H., Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966–1996, Warszawa 1997.

7/ Ewolucja instytucji granicy we współczesnej Europie, red. S. M. Grochalski, Opole 2010.

8/ Górny M., Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy, Warszawa 2017.

9/ Ilinicki M., Służby graniczne w walce z terroryzmem. Polskie warunki ustrojowo-prawne, Toruń 2011.

10/ Jabłonowski M., Formacja specjalna Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2002.

11/ Jarmoliński T., Kontrola ruchu granicznego w Polsce w latach 1945–1990, Koszalin 2013.

12/ Kowalski L., Bezpieka pogranicza. Historia zwiadu WOP 1945–1990, Warszawa 2020.

13/ Łach H., System ochrony polskiej granicy państwowej w latach 1989–2004, Olsztyn 2013.

14/ Magierek D., Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990–2004), Toruń 2004.

15/ Maksimczuk A., Sidorowicz L., Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Warszawa 2007.

16/ Ochał A., Tarcza II Rzeczypospolitej. Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2018.

17/ Opioła W., Granica państwowa w teorii pogranicza, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” t. 2, nr 1, s. 35–43.

18/ Piątek Z., Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej, Warszawa 2006.

19/ Wawrzusiszyn A., Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

1/ Udział w konwersatorium (dopuszczalna jest 1 nieobecność, pozostałe wymagają usprawiedliwienia w formie zwolnienia lekarskiego).

2/ Przygotowanie prezentacji oraz wygłoszenie referatu.

3/ Aktywny udział w dyskusji.

4/ Końcowa rozmowa weryfikująca wiedzę zdobytą podczas konwersatorium oraz w trakcie samodzielnego studium literatury (podstawowej).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.