Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie wojskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-SP-TW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence
Nazwa przedmiotu: Technologie wojskowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość problematyki z zakresu sił zbrojnych oraz technologii informacyjnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe)

- 30 godzin konwersatorium (1 pkt)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu – 50 godzin (2 pkt.)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna zagrożenia i ich konsekwencjach dla bezpieczeństwa

narodowego, ich przyczyny oraz wynikających z tych

zagrożeń procesy zmian w systemie zapewnienia

bezpieczeństwa, także w obszarze wprowadzania

nowoczesnych technologii wojskowych - K_W09

W2: definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania

i organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego Polski,

w tym potrafi ocenić wpływ nowoczesnych technologii na

funkcjonowanie systemu obronnego państwa - K_W12

W3: zna znaczenie podstawowych pojęć używanych w badaniach

nad bezpieczeństwem narodowym, w tym terminologii

związanej z najnowszymi technologiami wojskowymi -

K_W15


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wskazuje podstawowe organa państwa, ich kompetencje

usytuowanie w systemie władz publicznych oraz organa

bezpieczeństwa narodowego, w tym instytucje odpowiedzialne

za rozwój technologii wojskowych - K_U07

U2: analizuje przyczyny i uwarunkowania konkretnych wydarzeń

zbrojnych oraz wpływ technologii wojskowych na ich

wynik - K_U18


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania

swojej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, także

w zakresie najnowszych technologii wojskowych - K_K01

K2: rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr

w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Wskazuje

priorytety oraz uzasadnia znaczenie rozwoju technologii

wojskowych - K_K03

K3: ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy

z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,

w tym znajomości najnowszych technologii wojskowych -

K_K08


Metody dydaktyczne:

dyskusja, przygotowanie prezentacji (referatu), analiza materiałów źródłowych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi uwarunkowaniami rozwoju technologii wojskowej, technologiami zastosowanymi w uzbrojeniu wojsk lądowych, sil powietrznych i marynarki wojennej oraz z podstawowymi problemami techniki wojskowej i ich perspektywą.

Pełny opis:

DETERMINANTY ROZWOJU TECHNOLOGII I TECHNIKI WOJSKOWEJ

Pojecie technologii i techniki. Czynniki wpływające na rozwój technologii i techniki wojskowej. Operacyjne i technologiczne wymagania rozwoju techniki wojskowej. Światowe trendy rozwoju technologii wojskowej.

BROŃ STRZELECKA

Broń indywidualna. Rozwiązania stosowane w strzeleckiej broni zespołowej. Amunicja strzelecka. Współczesne granatniki.

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE STOSOWANE W POJAZDACH OPANCERZONYCH.

Rodzaje pancerzy. Uzbrojenie współczesnych czołgów i wozów bojowych. Jednostki napędowe pojazdów opancerzonych. Charakterystyka wybranych czołgów i wozów bojowych. Perspektywy rozwoju pojazdów opancerzonych.

WSPÓŁCZESNE SRODKI PRZECIWPANCERNE

Rodzaje środków przeciwpancernych. Systemy naprowadzania stosowane w pociskach przeciwpancernych. Głowice bojowe pocisków przeciwpancernych. Charakterystyka wybranych środków przeciwpancernych.

BROŃ RAKIETOWA I ARTYLERYJSKA

Podział środków artyleryjskich. Rozwiązania konstrukcyjne stosowane we współczesnych działach. Moździerze samobieżne i ciągnione. Wyrzutnie artylerii rakietowej. Amunicja artyleryjska. Artyleryjskie środki rozpoznania.

ROZPOZNANIE WOJSKOWE

Rodzaje i cel rozpoznania wojskowego. Rozpoznanie i walka elektroniczna. Rozpoznanie obrazowe. Rozpoznanie radiolokacyjne. Rozpoznanie osobowe.

GLOBALNE SYSTEMY OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

Rodzaje środków obrony przeciwlotniczej. Charakterystyka wybranych systemów przeciwlotniczych. Tarcza antyrakietowa.

TECHNOLOGIE STOSOWANE W LOTNICTWIE WOJSKOWYM

Charakterystyka lotnictwa myśliwskiego. Charakterystyka lotnictwa bombowego. Charakterystyka śmigłowców bojowych. Perspektywy rozwoju technologii sił powietrznych.

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

Klasyfikacja bezzałogowych aparatów latających. Charakterystyka wybranych aparatów rozpoznawczych. Charakterystyka wybranych aparatów uzbrojonych.

NOWE TECHNOLOGIE STOSOWANE W MARYNARCE WOJENNEJ

Podstawowe klasy okrętów. Uzbrojenie i możliwości okrętów podwodnych. Charakterystyka lotniskowców. Okręty liniowe i krążowniki. Broń przeciwokrętowa. Perspektywy rozwoju technologii sił morskich.

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY DOWODZENIA I WOJSKOWE ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI

Najnowsze systemy automatyzacji dowodzenia. Rodzaje środków łączności. Charakterystyka łączności satelitarnej. Łączność radiowa. Łączność radioliniowa.

Tendencje rozwojowe systemów dowodzenia i środków łączności.

SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ

Geneza systemu. Generacje satelitów. Parametry techniczne. Zasady działania.

BROŃ JADROWA I ŚRODKI JEJ PRZENOSZENIA

Rodzaje broni jądrowej. Czynniki rażenia wybuchu jądrowego. Środki przenoszenia broni jądrowej.

BROŃ NIEŚMIERCIONOŚNA – STAN ZAWANSOWANIA

Klasyfikacja broni nieśmiercionosnej. Charakterystyki współczesnych środków nieśmiercionośnych. Sposoby wykorzystania broni nieśmiercionosnej w działaniach policyjnych. zastosowanie broni nieśmiercionośnej do celów militarnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cieślarczyk M., Dębicka A., Wojsko wobec wyzwań współczesnego świata, AON, Warszawa 2005.

Ciślak J., Polska Marynarka Wojenna 1995, AMW, Warszawa 1995.

Dęga Cz., Uzbrojenie i pole walki wojsk lądowych do 2020, Bellona 1995.

Gotowała J., Lotnictwo XXI wieku, AON, Warszawa 2003.

Kubiak K., Współczesne siły morskie, AON, Warszawa 2004.

Rubaj T., Organizacja, uzbrojenie, możliwości bojowe i kierunki rozwoju artylerii wojsk lądowych, AON, Warszawa 2009.

Polak A. (red.), Siły i środki walki zbrojnej w wojnach przyszłości, AON, Warszawa 2016.

Zabłocki E., Siły powietrzne, AON, Warszawa 2003.

Zajas S., Studium przyszłości sił powietrznych. Kierunki rozwoju do 2025 roku, AON, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Kostrow R., Magier M., Pankowski Z., Artyleria XXI wieku, WiTU, Warszawa 2006.

Makowski A., Siły morskie współczesnego państwa, AMW, Gdynia 2000.

Radomski A., Wojska obrony przeciwlotniczej SZ RP wobec nowych wyzwań militarnych, AON, Warszawa 2008.

Zabłocki E., Współczesne siły powietrzne, AON Warszawa 2002.

Zajas S., Siły powietrzne. Dzień dzisiejszy i wyzwania przyszłości, AON, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w dyskusji (ocena ciągła) – K1, K2, K3

- przygotowanie referatów lub prezentacji multimedialnej (praca

zespołowa) – W1, W2, W3, U1, U2

- testy sprawdzające wiedzę – W1, W2, W3

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Praktyki zawodowe:

Nie planuje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.