Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

System polityczny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-SPRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System polityczny RP
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Słuchaczem wykładu może być każdy

Do egzaminu końcowego zostaną dopuszczeni studenci III r. Bezpieczeństwa Narodowego WNoPiB UMK oraz inni wpisani przez Dziekana WPiSM na listę słuchaczy w USOS


Kody do zajęć:

MS Teams: koddwn2tvt

Moodle: ustawa2021

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Obecność nieobowiązkowa (jak to na wykładach), lecz mile widziana

2. Wykład ma charakter konwersatoryjny, więc mile widziany jest udział słuchaczy w dyskusjach nad prezentowaną problematyką

3. Egzamin końcowy - forma pisemna w postaci 'case studies'

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa narodowego SIA_W04

K_W08 Ma podstawową wiedzę o normach regulujących funkcjonowanie podstawowych struktur i instytucji społecznych, w szczególności systemu bezpieczeństwa państwa SIA_W07

K_W13 Zna konstytucyjne podstawy normatywne zapewnienia bezpieczeństwa Polsce, potrafi wyjaśnić takie kategorie jak: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojny SIA_W08Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 Posiada umiejętności wskazania podstawowych organów państwa, ich kompetencji i usytuowania w systemie władz publicznych i bezpieczeństwa narodowego SIA_U04

K_U08 Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji SIA_K01

K_K04 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w jego różnych rozmiarach

K_K09 Potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do elatstycznego podejmowania wyzwań zawodowych. W sposób krytyczny przyjmuje informacje medialne


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Pełny opis:

Zajęcia przeprowadzane za pośrednictwem (kody):

MS Teams: koddwn2tvt

Moodle: ustawa2021

Tematyczne ujęcie treści:

1. Wprowadzenie

2. System polityczny (główne kategorie i klasyfikacje)

3. Konstytucja RP z 2 IV 1997 (funkcje, zasady, stany nadzwyczajne, procedura zamiany)

4. Sejm RP i Senat RP

5. Prezydent RP

6. Rada Ministrów RP

7. Samorząd terytorialny

8. Sądy i Trybunały

9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

10. System wyborczy w RP

11. System polityczny w działaniu: Ewolucja partii politycznych i systemu partyjnego

12. Grupy interesu i organizacje społeczne

13. Media masowe w RP

14. Polska demokracja – szansei zagrożenia

15. Egzamin

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Antoszewski Andrzej, (2012), System polityczny RP, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Skrzydło Wiesław, (2008) Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Literatura uzupełniająca:

Dobek-Ostrowska B. (2011). Polski system medialny. Media w polityce, polityka w mediach. Wrocław: Wyd. UWr.

Dudek Antoni, (2016), Historia polityczna Polski 1989 – 2016, Kraków: Wyd. Znak Horyzont.

Chmaj Marek, Skrzydło Wiesław, (2011), System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa: Wolters Kluwers Polska

Garlicki Lech, (2011) Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Warszawa 2011

Gebethner Stanisław , W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego. Dylematy, kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP

Glajcar Rafał, (2015), Demokratyczny reżim polityczny. Relacja między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej, Katowice: Wyd. UŚ.

Grzybowski M., (2004), Rola ustrojowa Prezydenta RP w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej, „Państwo i prawo.

Izbebski H., (2009), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działanie.

Jakubowicz K. (2007). Media publiczne: początek końca czy nowy początek? Warszawa: Wyd. Profesjonalne i Akademickie

Matyja Rafał, (2012), Rywalizacja polityczna w Polsce, Warszawa: Ośrodek Myśli Politycznej

Mojak R., (2002), Prawono-ustrojowe i polityczne mechanizmy tworzenia rządu w Polsce, „Przegląd Sejmowy” nr 5.

Szmulik Bogdan, (2008), Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.

Sylwestrzak A., (2006), Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa: Wyd. Sejmowe.

Zięba-Załucki H., (2000), Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji RP, Rzeszów.

Zuba Krzysztof, (2012), Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Czasopisma:

Atheaneum Polskie Studia Politologiczne

Political Preferences

Przegląd Sejmowy

Roczniki Nauk Społecznych

Prasa:

www.rp.pl

300polityka.pl

Metody i kryteria oceniania:

Forma egzaminu zależna od rozwoju sytuacji pandemicznej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)