Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Walka ze współczesnym terroryzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-WWT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1039) Security services, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Walka ze współczesnym terroryzmem
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15h (0,5 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do zajęć: 15h (0,5 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na prezentację: 30h (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09 ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i ich konsekwencjach dla bezpieczeństwa narodowego, jego przyczynach oraz wynikających z tych zagrożeń procesach zmian w systemie zapewnienia bezpieczeństwa, a także o przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian, zna zagrożenia związane z korzystaniem z systemów informatycznych

K_W16 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowe

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych dla obszaru komunikacji społecznej istotnych dla zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym

K_U07 posiada umiejętność wskazania podstawowych organów państwa, ich

kompetencji i usytuowania w systemie władz publicznych oraz organów bezpieczeństwa narodowego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swojej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

K_K11 jest zdolny do samodzielnego budowania systemu własnych poglądów i formułowania krytycznych ocen, w tym potrafi dokonać krytycznej oceny zjawisk rodzących się wraz z rozwojem nowych technologii

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- punktowana
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procedurami działań w sytuacjach kryzysowych związanych z atakiem terrorystycznym.

Pełny opis:

1. Terroryzm a ideologia

2. Ekoterroryzm

3. Przeciwdziałanie terroryzmowi morskiemu. Przeciwdziałanie terroryzmowi lotniczemu.

4. Active shooter. Terroryzm samobójczy

5. Ochrona cyberprzestrzeni. Ochrona infrastruktury krytycznej

6. Przeciwdziałanie zamachom na osoby podlegające ochronie. Polski system antyterrorystyczny

7. Rola mediów w zwalczaniu terroryzmu. Działalność edukacyjna

8. Podsumowanie.

Literatura:

Stelmach J., Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2016.

Bąk T., Ciekanowski Z., Zwalczanie terroryzmu, Biała Podlaska 2016.

Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008.

Hołtys B., Jałoszyński K., Letkiewicz A, Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Szczytno 2009.

Liedel K., Piasecka P., Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

Liedel K., Mroczek A. Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków, Warszawa 2013.

Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Warszawa 2009.

Lasota M., Grenda B., Arena samobójców. Wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego, Warszawa 2017.

Zimny M., Terroryzm samobójczy, Warszawa 2017.

Machnikowski R., Zabójcze idee, Łódź 2020.

Piasecka P., Maniszewska K., Borkowski R., Dwie dekady walki z terroryzmem, Warszawa 2022.

Piekarski M., Wojtasik K., Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku, Toruń 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja (50p) + Aktywność na zajęciach (50p).

Ocena końcowa:

51-60p - dostateczny

61-70p - dostateczny plus

71-80p - dobry

81-90p - dobry plus

91-100p - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)