Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-BP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo państwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość funkcjonowania instytucji państwowych

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta wynosi około 90 godzin. Na ten nakład składają się:

- godziny kontaktowe (zajęcia z udziałem nauczyciela) – 30 godzin,

- przygotowanie do zajęć w oparciu o analizę wskazanych tekstów literatury - ok. 35 godzin,

- przygotowanie do uczestnictwa w teście zaliczeniowym – ok. 25 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa (K_W01);

W2: Student w stopniu podstawowym zna zasadniczy zakres zadań poszczególnych podsystemów funkcjonalnych systemu bezpieczeństwa państwa oraz zasadniczych podmiotów wchodzących w ich skład (K_W06);

W3: Student posiada wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania metod analizy strategicznej oceny otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego (PMESII) w aspekcie bezpieczeństwa państwa (K_W08);

W4: Student posiada wiedzę w zakresie zasadniczych współczesnych wyzwań, szans i zagrożeń bezpieczeństwa państwa (K_W03).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posiada podstawowe umiejętności badawcze niezbędne w prawidłowym interpretowaniu zjawisk zachodzących we współczesnym środowisku bezpieczeństwa, a mających zasadniczy wpływ na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa państwa (K_U07);

U2: Student posiada umiejętności w zakresie poprawnego wykorzystania metod analizy strategicznej oceny otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego państwa (K_U03);

U3: Student posiada podstawowe umiejętności do właściwego określenia wyzwań, szans i zagrożeń bezpieczeństwa państwa (K_U02).

U4: Student potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa państwa odwołując się do teorii, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów i na tej podstawie prognozować scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa (K_U08).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa (K_K06);

K2: Student ma świadomość złożoności, wieloznaczności, niepewności i zmienności współczesnego środowiska bezpieczeństwa oraz rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do interpretacji zachodzących w tym środowisku zjawisk w celu prawidłowego określenia szans, wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa (K_K01).

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć wykorzystane zostaną następujące metody: metoda analizy strategicznej (PMESII), różne formy dyskusji w zależności od zajęć, burza mózgów, rozwiązywanie problemów w oparciu o przeczytaną literaturę, elementy wykładu. Przeprowadzana będzie analiza konkretnych przypadków. Podczas zajęć będzie wykorzystywany sprzęt audiowizualny.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Konwersatorium ukierunkowane jest na nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim kompetencji społecznych utożsamianych ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, militarnym. Zajęcia zawierające aspekt teorii bezpieczeństwa państwa, w większości czasu poświęcone zostaną na praktyczne wykorzystanie metod analiz strategicznych otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego państwa z uwzględnieniem technik multimedialnych (PP) w celu zidentyfikowania zasadniczych zjawisk rzutujących na bezpieczeństwo państwa. Zajęcia oparte są o pracę własną studentów na zajęciach, uczestniczenie w dyskusji oraz kreatywność intelektualną studentów.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

T1. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa państwa. Podmiotowa i przedmiotowa struktura bezpieczeństwa państwa - 2 godz.

T2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa w Polsce - 4 godz.

T3. Bezpieczeństwo państwa w wybranych teoriach stosunków międzynarodowych - 1 godz.

T4. Współczesne środowisko bezpieczeństwa (13 godz.), a w tym:

T4/1. Współczesne uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa Polski - 1 godz.

T4/2. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie politycznym i geopolitycznym - 2 godz.

T4/3. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie militarnym - 2 godz.

T4/4. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie ekonomicznym - 2 godz.

T4/5. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie społecznym - 2 godz.

T4/6. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie infrastrukturalnym - 2 godz.

T4/7. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie informacyjnym - 2 godz.

T5. Identyfikacja zasadniczych zagrożeń, wyzwań i szans dla bezpieczeństwa państwa (6 godz.), a w tym:

T5/1. Zasadnicze zagrożenia bezpieczeństwa państwa - 4 godz.

T5/2. Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa - 1 godz.

T5/3. Szanse dla bezpieczeństwa państwa - 1 godz.

T6. Kluczowe czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo państwa w odniesieniu do obowiązującej "Strategii bezpieczeństwa narodowego RP" - 4 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2020.

- D. S. Kozerawski, R.K. Bazela, Bezpieczeństwo państwa-wybrane problemy, Toruń 2020.

- J. Pływaczewski, Nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 2020.

- A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Współczesne bezpieczeństwo Polski. Międzynarodowy wymiar instytucjonalny, Warszawa 2019.

- W. Kitler, Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018.

- Z. Cekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016.

- E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, wydanie drugie, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

- J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza - polityka - strategia, Wyd. AON, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

- R. Reczkowski, J.M. Raubo, A. Podraza, Ł. Jureńczyk. P. Turowski - Świat po pandemii Covid-19 z wojną w Ukrainie w tle. Perspektywa rozwoju ładu światowego i środowiska bezpieczeństwa do 2040 roku, tom 1, Wymiar Polityczny i Geopolityczny, Wyd. CDiS SZ, Bydgoszcz 2023.

- Strategic Foresight Analysis - Regional Perspective Report on The Indo-Pacific Region, ACT, Norfolk 2022.

- M. Pomykała, I. Oleksiewicz (red.), Aktualne zagrożenia i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2022.

- Global Trends 2040 - A More Constested World, US National Intelligence Council, March 2021.

- The Global Risk Report 2021, 16th Edition, World Economic Forum, Geneva 2021.

- Strategic Foresight Analysis - Regional Perspective Report on North Africa and The Sahel, ACT, Norfolk 2021.

- J. Mokrzycki, R. Reczkowski, S. Cieśla (red.), Analiza środowiska bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku, CDiS SZ, Bydgoszcz 2020.

- Z. Polcikiewicz, Teoretyczne i praktyczne aspekty strategii bezpieczeństwa, Wyd. UMK, Toruń 2020.

- Strategic Foresight Analysis [SFA] 2017 Report, NATO Allied Command Transformation, Norfolk 2017.

- Global Strategic Trends - The Future Starts Today, 6th Edition, UK Ministry of Defence, Shrivenham 2018.

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP.

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z zajęć składają się:

1) obecność na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną);

2) aktywność na zajęciach;

3) zaliczenie kolokwium. Kolokwium będzie oceniane w skali 1-100 punktów. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60 punktów. Punktom odpowiadają oceny:

60-67 pkt: ocena "dostateczna",

68-76 pkt: ocena "dostateczna plus",

77-85 pkt: ocena "dobra",

86-94 pkt: ocena "dobra plus",

95-100 pkt: ocena "bardzo dobra".

Ocenę końcową stanowi średnia ważona ocen za aktywność (0,2) i kolokwium (0,8).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski, Robert Reczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium z z uwzględnieniem technik multimedialnych (PP) poświęcone najważniejszym zagadnieniom bezpieczeństwa państwa w Polsce. Zajęcia oparte sa o pracę własną studentów na zajęciach, uczestniczenie w dyskusji oraz kreatywność intelektualna studentów.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student zapozna się z nastepującymi zagadnieniami:

- Pojęcie bezpieczeństwa państwa, różne aspekty terminologiczne i podziały. Praktyczna implementacja tego pojęcia.

- Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa w Polsce. Zasady regulujące działalność organów państwa.

- Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Uprawnienia, zadania i działalność.

- Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa (1): przestępczość kryminalna, przestępczość zorganizowana, narkotyki, terroryzm, zakłócenia w dostępie energii oraz w komunikacji i transporcie, katastrofy i klęski żywiołowe oraz zagrożenia militarne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP, Warszawa 2011.

2. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2006.

3. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

4. Z. Cekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016.

5. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Fehler W., Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2003, ss. 944-977.

2. Misiuk A., Historia Policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

3. Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, red. naukowa B. Wiśniewski S. Zalewski, Bielsko-Biała 2006.

4. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów, pod red. R. Jakubczaka, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Reczkowski
Prowadzący grup: Robert Reczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ukierunkowane jest na nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim kompetencji społecznych utożsamianych ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, militarnym. Zajęcia zawierające aspekt teorii bezpieczeństwa państwa, w większości czasu poświęcone zostaną na praktyczne wykorzystanie metod analiz strategicznych otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego państwa z uwzględnieniem technik multimedialnych (PP) w celu zidentyfikowania zasadniczych zjawisk rzutujących na bezpieczeństwo państwa. Zajęcia oparte są o pracę własną studentów na zajęciach, uczestniczenie w dyskusji oraz kreatywność intelektualną studentów.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

T1. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa państwa. Podmiotowa i przedmiotowa struktura bezpieczeństwa państwa - 2 godz.

T2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa w Polsce - 4 godz.

T3. Bezpieczeństwo państwa w wybranych teoriach stosunków międzynarodowych - 1 godz.

T4. Współczesne środowisko bezpieczeństwa (13 godz.), a w tym:

T4/1. Współczesne uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa Polski - 1 godz.

T4/2. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie politycznym i geopolitycznym - 2 godz.

T4/3. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie militarnym - 2 godz.

T4/4. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie ekonomicznym - 2 godz.

T4/5. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie społecznym - 2 godz.

T4/6. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie infrastrukturalnym - 2 godz.

T4/7. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie informacyjnym - 2 godz.

T5. Identyfikacja zasadniczych zagrożeń, wyzwań i szans dla bezpieczeństwa państwa (6 godz.), a w tym:

T5/1. Zasadnicze zagrożenia bezpieczeństwa państwa - 4 godz.

T5/2. Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa - 1 godz.

T5/3. Szanse dla bezpieczeństwa państwa - 1 godz.

T6. Kluczowe czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo państwa w odniesieniu do obowiązującej "Strategii bezpieczeństwa narodowego RP" - 4 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2020.

- D. S. Kozerawski, R.K. Bazela, Bezpieczeństwo państwa-wybrane problemy, Toruń 2020.

- J. Pływaczewski, Nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 2020.

- A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Współczesne bezpieczeństwo Polski. Międzynarodowy wymiar instytucjonalny, Warszawa 2019.

- W. Kitler, Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018.

- Z. Cekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016.

- E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, wydanie drugie, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

- J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza - polityka - strategia, Wyd. AON, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

- Strategic Foresight Analysis - Regional Perspective Report on The Indo-Pacific Region, ACT, Norfolk 2022.

- M. Pomykała, I. Oleksiewicz (red.), Aktualne zagrożenia i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2022.

- Global Trends 2040 - A More Constested World, US National Intelligence Council, March 2021.

- The Global Risk Report 2021, 16th Edition, World Economic Forum, Geneva 2021.

- Strategic Foresight Analysis - Regional Perspective Report on North Africa and The Sahel, ACT, Norfolk 2021.

- J. Mokrzycki, R. Reczkowski, S. Cieśla (red.), Analiza środowiska bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku, CDiS SZ, Bydgoszcz 2020.

- Z. Polcikiewicz, Teoretyczne i praktyczne aspekty strategii bezpieczeństwa, Wyd. UMK, Toruń 2020.

- Strategic Foresight Analysis [SFA] 2017 Report, NATO Allied Command Transformation, Norfolk 2017.

- Global Strategic Trends - The Future Starts Today, 6th Edition, UK Ministry of Defence, Shrivenham 2018.

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP.

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Reczkowski
Prowadzący grup: Robert Reczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ukierunkowane jest na nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim kompetencji społecznych utożsamianych ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, militarnym. Zajęcia zawierające aspekt teorii bezpieczeństwa państwa, w większości czasu poświęcone zostaną na praktyczne wykorzystanie metod analiz strategicznych otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego państwa z uwzględnieniem technik multimedialnych (PP) w celu zidentyfikowania zasadniczych zjawisk rzutujących na bezpieczeństwo państwa. Zajęcia oparte są o pracę własną studentów na zajęciach, uczestniczenie w dyskusji oraz kreatywność intelektualną studentów.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

T1. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa państwa. Podmiotowa i przedmiotowa struktura bezpieczeństwa państwa - 2 godz.

T2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa w Polsce - 4 godz.

T3. Bezpieczeństwo państwa w wybranych teoriach stosunków międzynarodowych - 1 godz.

T4. Współczesne środowisko bezpieczeństwa (13 godz.), a w tym:

T4/1. Współczesne uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa Polski - 1 godz.

T4/2. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie politycznym i geopolitycznym - 2 godz.

T4/3. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie militarnym - 2 godz.

T4/4. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie ekonomicznym - 2 godz.

T4/5. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie społecznym - 2 godz.

T4/6. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie infrastrukturalnym - 2 godz.

T4/7. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie informacyjnym - 2 godz.

T5. Identyfikacja zasadniczych zagrożeń, wyzwań i szans dla bezpieczeństwa państwa (6 godz.), a w tym:

T5/1. Zasadnicze zagrożenia bezpieczeństwa państwa - 4 godz.

T5/2. Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa - 1 godz.

T5/3. Szanse dla bezpieczeństwa państwa - 1 godz.

T6. Kluczowe czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo państwa w odniesieniu do obowiązującej "Strategii bezpieczeństwa narodowego RP" - 4 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2020.

- D. S. Kozerawski, R.K. Bazela, Bezpieczeństwo państwa-wybrane problemy, Toruń 2020.

- J. Pływaczewski, Nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 2020.

- A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Współczesne bezpieczeństwo Polski. Międzynarodowy wymiar instytucjonalny, Warszawa 2019.

- W. Kitler, Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018.

- Z. Cekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016.

- E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, wydanie drugie, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

- J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza - polityka - strategia, Wyd. AON, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

- Strategic Foresight Analysis - Regional Perspective Report on The Indo-Pacific Region, ACT, Norfolk 2022.

- M. Pomykała, I. Oleksiewicz (red.), Aktualne zagrożenia i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2022.

- Global Trends 2040 - A More Constested World, US National Intelligence Council, March 2021.

- The Global Risk Report 2021, 16th Edition, World Economic Forum, Geneva 2021.

- Strategic Foresight Analysis - Regional Perspective Report on North Africa and The Sahel, ACT, Norfolk 2021.

- J. Mokrzycki, R. Reczkowski, S. Cieśla (red.), Analiza środowiska bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku, CDiS SZ, Bydgoszcz 2020.

- Z. Polcikiewicz, Teoretyczne i praktyczne aspekty strategii bezpieczeństwa, Wyd. UMK, Toruń 2020.

- Strategic Foresight Analysis [SFA] 2017 Report, NATO Allied Command Transformation, Norfolk 2017.

- Global Strategic Trends - The Future Starts Today, 6th Edition, UK Ministry of Defence, Shrivenham 2018.

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP.

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)