Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System polityczny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-SPRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: System polityczny RP
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rejestracja na platformach, za pomocą których będzie prowadzony ten kurs:

MS Teams, hasło: dwn2tvt

Moodle WNoPiB UMK, hasło: ustawa2021

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Obecność nieobowiązkowa (jak to na wykładach), lecz mile widziana


2. Wykład ma charakter konwersatoryjny, więc mile widziany jest udział słuchaczy w dyskusjach nad prezentowaną problematyką


3. Egzamin końcowy - forma pisemna w postaci 'case studies'

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa narodowego SIA_W04


K_W08 Ma podstawową wiedzę o normach regulujących funkcjonowanie podstawowych struktur i instytucji społecznych, w szczególności systemu bezpieczeństwa państwa SIA_W07


K_W13 Zna konstytucyjne podstawy normatywne zapewnienia bezpieczeństwa Polsce, potrafi wyjaśnić takie kategorie jak: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojny SIA_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 Posiada umiejętności wskazania podstawowych organów państwa, ich kompetencji i usytuowania w systemie władz publicznych i bezpieczeństwa narodowego SIA_U04


K_U08 Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji SIA_K01


K_K04 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w jego różnych rozmiarach


K_K09 Potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do elastycznego podejmowania wyzwań zawodowych. W sposób krytyczny przyjmuje informacje medialne

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie

2. Konstytucja RP z 2 IV 1997 (funkcje, zasady, stany nadzwyczajne, procedura zamiany)

3. Sejm RP i Senat RP

4. Prezydent RP

5. Rada Ministrów RP

6. Samorząd terytorialny

7. Sądy i Trybunały

8. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

9. Egzamin

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Konstytucja RP z 2 IV 1997 (funkcje, zasady, stany nadzwyczajne, procedura zamiany)

3. Sejm RP i Senat RP

4. Prezydent RP

5. Rada Ministrów RP

6. Samorząd terytorialny

7. Sądy i Trybunały

8. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

9. Egzamin

Literatura:

iteratura obowiązkowa:

Antoszewski Andrzej, (2012), System polityczny RP, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Skrzydło Wiesław, (2008) Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Literatura uzupełniająca:

Dobek-Ostrowska B. (2011). Polski system medialny. Media w polityce, polityka w mediach. Wrocław: Wyd. UWr.

Dudek Antoni, (2016), Historia polityczna Polski 1989 – 2016, Kraków: Wyd. Znak Horyzont.

Chmaj Marek, Skrzydło Wiesław, (2011), System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa: Wolters Kluwers Polska

Garlicki Lech, (2011) Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Warszawa 2011

Gebethner Stanisław , W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego. Dylematy, kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP

Glajcar Rafał, (2015), Demokratyczny reżim polityczny. Relacja między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej, Katowice: Wyd. UŚ.

Grzybowski M., (2004), Rola ustrojowa Prezydenta RP w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej, „Państwo i prawo.

Izbebski H., (2009), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działanie.

Jakubowicz K. (2007). Media publiczne: początek końca czy nowy początek? Warszawa: Wyd. Profesjonalne i Akademickie

Matyja Rafał, (2012), Rywalizacja polityczna w Polsce, Warszawa: Ośrodek Myśli Politycznej

Mojak R., (2002), Prawono-ustrojowe i polityczne mechanizmy tworzenia rządu w Polsce, „Przegląd Sejmowy” nr 5.

Szmulik Bogdan, (2008), Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.

Sylwestrzak A., (2006), Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa: Wyd. Sejmowe.

Zięba-Załucki H., (2000), Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji RP, Rzeszów.

Zuba Krzysztof, (2012), Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Czasopisma:

Atheaneum Polskie Studia Politologiczne

Political Preferences

Przegląd Sejmowy

Roczniki Nauk Społecznych

Prasa:

www.rp.pl

300polityka.pl

Metody i kryteria oceniania:

Forma egzaminu będzie zależna od rozwoju sytuacji pandemicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Plecka
Prowadzący grup: Danuta Plecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hołub
Prowadzący grup: Adam Hołub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.