Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o bezpieczeństwie wewnętrznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-WNBW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o bezpieczeństwie wewnętrznym
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk społecznych i humanistycznych na poziomie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach, egzamin testowy, recenzja dwóch publikacji dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, sporządzenie kwerendy bibliograficznej na wybrany temat.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, zakresie badawczym, usytuowaniu wśród nauk społecznych oraz relacjach nauki o bezpieczeństwie z innymi dyscyplinami wiedzy.

K_W17

Ma podstawową wiedzę o metodach i technikach badania bezpieczeństwa wewnętrznego stosowanych także przez inne dyscypliny wiedzy zaliczane do nauk społecznych. Wie, gdzie i jak pozyskiwać dane urzędowe, głownie o charakterze aktów normatywnych, sprawozdawcze i planistyczne. Wie skąd pozyskiwać dane statystyczne i ma podstawową wiedzę o rodzajach statystyk, ich przydatności do badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym. Posiada podstawową wiedzę o badaniach sondażowych i ich znaczeniu dla badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym. zna znaczenie podstawowych pojęć używanych w badaniach nad bezpieczeństwem wewnętrznym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo analizować i rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w kontekście innych nauk społecznych.

K_U02 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać w kontekście nauk o bezpieczeństwie zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływy na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych wykorzystywaną do badań bezpieczeństwa publicznego, społecznego, oraz porządku publicznego i pozyskiwać dane deo badania stanu bezpieczeństwa i jego zagrożeń oraz zjawisk niebezpiecznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

K_U17 Umie analizować konkretne stany faktyczne i zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu innych nauk społecznych oraz proponować w tym zakresie odpowiednie ich rozstrzygnięcia przy pomocy instrumentów prawnych, politycznych, ekonomicznych lub organizacyjnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy. Wie, że prawo jest ciągle zmieniane, plany mają ograniczoną czasowo ważność, wiedza się rozwija.

Metody dydaktyczne:

wykład, konwersatorium.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia. Bezpieczeństwo wśród innych dyscyplin naukowych.

Metody i techniki badania bezpieczeństwa wewnętrznego.

Pisanie prac akademickich z bezpieczeństwa wewnętrznego.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Rozwój badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym.

Podmiotowy i przedmiotowy zakres badań bezpieczeństwa wewnętrznego.

Cechy bezpieczeństwa wewnętrznego jako dyscypliny naukowej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne a inne dyscypliny naukowe.

Kultura bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne jako dyscyplina dydaktyczna.

Cele badań bezpieczeństwa wewnętrznego. Formułowanie problemu badawczego.

Etapy badań bezpieczeństwa wewnętrznego.

Sporządzanie kwerendy bibliograficznej.Źródła wiedzy o bezpieczeństwie wewnętrznym.

Metody i techniki badania bezpieczeństwa wewnętrznego. Badania statystyczne. Wywiad. Badania sondażowe. Analiza dokumentów. Obserwacja. Badanie norm prawnych. Eksperyment. Studium przypadku. Badania biograficzne. Analiza strategiczna. Badania porównawcze.

Metody prezentacji wyników badań.

Siatka bezpieczeństwa.

Pisanie prac akademickich z bezpieczeństwa wewnętrznego.

Literatura:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.

Bukowiecka D., Bukowiecki I., Kalina R. M., Metody oceny kompetencji psychomotorycznych policjantów z zakresu działań interwencyjnych, Szczytno 2006.

Cieślarczyk M, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Siedlce 2011.

Czekaj K., Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Katowice 2007.

Edukacja dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, red. Marian Marcinkowski, Marian Żuber, Leszno 2013.

Jedynak Józef, Bezpieczeństwo jako zjawisko socjologiczne i i kryminologiczne, [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny, Rzeszów 2010.

Johnson J. B., Reynolds H. T., Mycloff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Kurek S. T., Kurek S., Model kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. III, Warszawa 2012.

Piwowarski J., Zachuta A., Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych, Kraków 2013.

Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe (podręcznik akademicki), Józefów 2009.

Rejman J., Opinie społeczne o przestępczości w budowaniu jej profilaktyki, [w:] Przestępczość w mieście Rzeszowie. Zagrożenia i bezpieczeństwo. Zadania - diagnozy - praktyka, red. M. Manikowski, Rzeszów 2007.

Semków P., O potrzebie badań nad służbami specjalnymi, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa, t. 1, red. M. Ilnicki, A. Piotrowski, Poznań 2012.

Sielezin J. R., Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wrocław 2010.

Sprengel B., Bezpieczeństwo lokalne w Polsce jako problem badawczy, w:] Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym. Wyzwania XXI wieku, red. M. Darabasz, Elbląg 2013.

Systemy zarządzania Policją. Analiza systemu i jego doskonalenie, red. J. Kisielewski, M. Gałązka-Sobotka, S. Wojciechowska-Filipiek, Warszawa 2013.

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2012.

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

Wójcik J. W., Kryminologia. Współczesne aspekty, Warszawa 2014.

Źródła:

Ciszewski M., Liedel K., Gliniarz, Kraków 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w postaci testu.

Recenzja dwóch zaakceptowanych przez prowadzącego wykład publikacji książkowych.

wykaz 30 wybranych publikacji do dowolnego tematu z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego obejmującego: źródła prawa, materiały źródłowe (np. wydawnictwa źródłowe, pamiętniki itp.), monografie naukowe, artykuły w pracach zbiorowych, artykuły z periodyków naukowych, materiały prasowe, netografia.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski, Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Michał Białkowski, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski, Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Michał Białkowski, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski, Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Michał Białkowski, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski, Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Michał Białkowski, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.