Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i NATO

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-A-SBUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Systemy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i NATO
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty w ramach SPECJALIZACJI - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o genezie UE i NATO.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 30h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, czytanie literatury - 15 h; przygotowanie się do egzaminu - 35 h. Razem: 80 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 – Student posiada wiedzę na temat systemów bezpieczeństwa Unii Europejskiej i NATO.

K_W04 Student posiada wiedzę na temat podstaw prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania systemów bezpieczeństwa NATO i UE. Zna strategie bezpieczeństwa określone przez organizacje, aspekty cywilnej i wojskowej działalności w obszarze bezpieczeństwa.

K_W05 Student posiada wiedzę na temat instytucji oraz organów działających w zakresie systemów bezpieczeństwa UE i NATO.

K_W08 Student posiada podstawową wiedzę na temat sojuszy i współpracy międzynarodowej poszczególnych organizacji w ramach ich systemów bezpieczeństwa.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Student potrafi identyfikować i interpretować problemy systemów bezpieczeństwa UE i NATO.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny oraz udział studentów w formie dyskusji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie Studenta z systemami bezpieczeństwa tworzonymi przez Unię Europejską oraz Organizację Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Student zyska wiedzę z zakresu elementów tworzących poszczególne systemy, ich prawnych podstaw, strategii bezpieczeństwa określonych przez UE i NATO, ich zasobów, działań cywilnych i wojskowych, sojuszy i współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa prowadzonej przez organizacje, jak również funkcjonowania poszczególnych systemów, w tym wyzwań i zagrożeń jakie przed nimi stoją. Po ukończeniu kursu Student będzie potrafił identyfikować i interpretować problemy systemów bezpieczeństwa NATO i UE, wskazywać przykłady i płaszczyzny współpracy między organizacjami.

Pełny opis:

I. System bezpieczeństwa – kwestie teoretyczne

II. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ. WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY (WPBiO)

• Koncepcja Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Strategia bezpieczeństwa UE

• Struktury i funkcjonowanie WPBiO.

• Wojskowe i cywilne aspekty WPBiO

• Stała Współpraca Instytucjonalna (The Permanent Structured Cooperation, PESCO)

• System bezpieczeństwa UE wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa

III. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO (NATO)

• Koncepcja kolektywnej obrony. Postzimnowojenna strategia NATO.

• Struktury cywilne i wojskowe NATO.

• Zdolności i zasoby NATO.

• Operacje NATO

• System bezpieczeństwa NATO wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa

IV. Współpraca Unia Europejska-NATO

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. R. Zięba, Warszawa 2018.

• Kupiecki R., Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa 2016.

• Piotrowski S., Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej: wymiar praktyczny, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

• Aleksandrowicz T.R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

• Antonyuk N., Gladysh M., Transformation of the European security system in the context of current geopolitical challenges, “UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2017, nr 2(3), s. 99-117.

• Bajor P., The eastern dimension of the north atlantic treaty organization, „Politeja: Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2017, issue 50, s. 5-21.

• Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu, red. M. Musiał-Karg, Poznań 2016.

• Ignatiuk, A., NATO i UE wobec zagrożeń hybrydowych – nowe otwarcie we wzajemnej współpracy?, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2016, nr 1–4, s 86–97.

• Koziej S., Ewolucja strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Myśl ekonomiczna i polityczna” 2018, nr 2(61), s. 195-227.

• Kupiecki R., Kultura strategiczna podmiotów zbiorowych. Przypadek NATO, „Sprawy międzynarodowe” 2017, nr 4, s. 7-26.

• Lis E., Rola UE i NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, „Annales UMCS 63, sec. G” 2016, nr 1, s. 124–128.

• Lorenz W., Adaptacja NATO bez szerszej strategii, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2018, nr 1, s. 106-117.

• Oleksiewicz, I., Górka M., Bezpieczeństwo pozamilitarne i quasi-militarne Europy Zachodniej, Toruń 2019.

• Polcikiewicz Z., Cooperation between NATO and the European Union for shaping international security, “The Copernicus Journal of Political Studies” 2019, no. 1., s. 65–83.

• Zięba R., The Euro-Atlanic security system in the 21st century: from cooperation to crisis, Warszawa 2018.

Strony internetowe:

• NATO: https://www.nato.int/

• Unia Europejska – Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony: https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en

• Permanent Structured Cooperation (PESCO): https://pesco.europa.eu/

• Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency): https://www.eda.europa.eu/home.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w postaci testu składający się z 20 pytań testowych.

51-61% - 11 pkt - 3

62-71% - 12-14 pkt - 3+

72-81% - 15-16 pkt - 4

82-91% - 17-18 pkt - 4+

92-100% - 19-20 pkt - 5.

W okresie pandemii zgodnie z zaleceniami Rektora egzamin online na moodlu - test wielokrotnego wyboru z możliwymi zabezpieczeniami utrudniającymi ściąganie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.