Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-BE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo ekologiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1937
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta – godzin łącznie - 50, w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 25:

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu) - 15;

- godziny kontaktowe - zaliczenie - 10;

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 15:

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć;

- wymagane powtórzenie materiału;

- czytanie literatury;

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w kolokwium) - 10.


Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o ochronie środowiska oraz prawie ochrony środowiska (K_W01)

- student ma podstawową wiedzę o instrumentach polityki i prawa ochrony środowiska, służących zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom (K_W02)

- student ma podstawową wiedzę o relacjach między organami ochrony środowiska i pozostałymi strukturami administracji ochrony środowiska (K_W03)

- student ma wiedzę o normach i regułach organizujących realizację zadania władz publicznych, jakim jest ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne odnoszące się do zadania władz publicznych, jakim jest ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (K_U01)

- student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania pozycji, zadań i kompetencji organów administracji ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

(K_U02)

- student prawidłowo posługuje się wiedzą o podstawach prawnych ochrony środowiska w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie w celu rozwiązania konkretnego zadania dotyczącego praw i obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska (K_U05)

- student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie(K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi współdziałać i pracować przy rozwiązywaniu zadania dotyczącego problematyki ochrony środowiska, w tym identyfikacji i analizy podstaw prawnych w tym zakresie (K_K02)

- student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w zakresie spraw indywidualnych regulowanych prawem ochrony środowiska (K_K03)

- student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu przez piastunów organów administracji ochrony środowiska w Polsce (K_K04)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- giełda pomysłów
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa ekologicznego, rozumianego jako zadanie publiczne mające na celu zapewnienie ochrony zasobowi, jakie stanowi środowisko oraz określenia w duchu zasady zrównoważonego rozwoju warunków korzystania z tego zasobu przez człowieka w związku z jego potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Pełny opis:

Treści zajęć:

1) Ochrona środowiska (konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce, podstawowe pojęcia, analiza aspektów bezpieczeństwa ekologicznego państwa)

2) Zasada zrównoważonego rozwoju i zasady ogólne prawa ochrony środowiska

3) Informacja o środowisku i udział społeczeństwa w ochronie środowiska

4) Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom (instalacje i urządzenia, kontrola bezpieczeństwa źródeł emisji przez władze publiczne, mechanizmy ograniczania ryzyka wprowadzenia do środowiska szkodliwych emisji)

5) Poważne awarie (substancje niebezpieczne, transport substancji niebezpiecznych, kontrola bezpieczeństwa wykorzystania substancji niebezpiecznych w zakładach przemysłowych)

6) Substancje chemiczne (bezpieczeństwo wprowadzania do obrotu i wykorzystania chemikaliów, REACH)

7) Substancje stwarzające szczególne ryzyko dla środowiska (azbest, PCB i inne)

8) Gospodarka odpadami (pojęcie odpadu, rodzaje odpadów, kontrola władz publicznych odnośnie: wytwarzania, zbierania, transportowania i przetwarzania odpadów)

Literatura:

Literatura podstawowa

P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.

Bezpieczeństwo ekologiczne regionu: teoria i praktyka: działy wybrane, pod red. E. Krasowskiego, Lublin 2013.

M. Pietraś, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: studium politologiczne, Lublin 2000.

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony środowiska: skrypt uniwersytecki, pod red. J. Bocia, Wrocław 2013.

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska: zagadnienia podstawowe, Warszawa 2012.

A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Prawo ochrony środowiska, pod red. Jerzego Stelmasiaka, Warszawa 2010.

Instytucje prawa ochrony środowiska: geneza, rozwój, perspektywy, red. nauk. W. Radecki Warszawa 2010.

Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

M. Górski [et al.], Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warszawa 2014.

B. Rakoczy, K. Karpus, Ustawa o odpadach: komentarz, Warszawa 2013.

Z. Bukowski, E. K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warszawa 2013.

J. Konieczny, Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska : studium społeczno-ekologiczne w perspektywie zrównoważonego rozwoju, Poznań 1995.

K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warszawa 2011.

Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.

Z. Bukowski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

- Kolokwium – W01, W02, W03, W07, U02, U05, U08

- Aktywność - K03, K04

- Inne (zadania na platformie zdalnego nauczania) - W01, W02, W03, W07, U02, U05, U08

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Godziny zajęć konwersatoryjnych ogółem - 30, w tym: 18h - zajęcia zwykłe, 12h - zajęcia zdalne

1) Zagadnienia wprowadzające - 3h

2) Negatywne oddziaływanie na środowisko - emisje – wprowadzenie – 2h

3) Negatywne oddziaływanie na środowisko – reglamentacja prawna (1) – 2h

4) Negatywne oddziaływanie na środowisko – reglamentacja prawna (2) – 2h

5) Poważne awarie przemysłowe – wprowadzenie – 2h

5) Poważne awarie przemysłowe (1) – polityka i prawo Unii Europejskiej – 2h

7) Poważne awarie przemysłowe (2) – polityka i prawo państwa polskiego – 2h

8) Poważne awarie przemysłowe (3) – polityka i prawo państwa polskiego – 2h

9) Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska – 2h – zajęcia zdalne

10) Organizmy genetycznie modyfikowane – 2h – zajęcia zdalne

11) Substancje chemiczne – 2h – zajęcia zdalne

12) Gospodarowanie odpadami – wprowadzenie – 2h – zajęcia zdalne

13) Gospodarowanie odpadami – instytucje ogólne – 2h – zajęcia zdalne

14) Gospodarowanie odpadami – wybrane strumienie odpadów – 2h – zajęcia zdalne

15) Zaliczenie - kolokwium 1h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Godziny zajęć konwersatoryjnych ogółem - 30, w tym: 18h - zajęcia zwykłe, 12h - zajęcia zdalne

1) Zagadnienia wprowadzające - 3h

2) Negatywne oddziaływanie na środowisko - emisje – wprowadzenie – 2h

3) Negatywne oddziaływanie na środowisko – reglamentacja prawna (1) – 2h

4) Negatywne oddziaływanie na środowisko – reglamentacja prawna (2) – 2h

5) Poważne awarie przemysłowe – wprowadzenie – 2h

5) Poważne awarie przemysłowe (1) – polityka i prawo Unii Europejskiej – 2h

7) Poważne awarie przemysłowe (2) – polityka i prawo państwa polskiego – 2h

8) Poważne awarie przemysłowe (3) – polityka i prawo państwa polskiego – 2h

9) Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska – 2h – zajęcia zdalne

10) Organizmy genetycznie modyfikowane – 2h – zajęcia zdalne

11) Substancje chemiczne – 2h – zajęcia zdalne

12) Gospodarowanie odpadami – wprowadzenie – 2h – zajęcia zdalne

13) Gospodarowanie odpadami – instytucje ogólne – 2h – zajęcia zdalne

14) Gospodarowanie odpadami – wybrane strumienie odpadów – 2h – zajęcia zdalne

15) Zaliczenie - kolokwium 1h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Godziny zajęć konwersatoryjnych ogółem - 15, w tym: 9h - zajęcia zwykłe, 6h - zajęcia zdalne

1) Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska – 2h – zajęcia zdalne

2) Gospodarowanie odpadami – wprowadzenie – 2h – zajęcia zdalne

3) Gospodarowanie odpadami – instytucje ogólne – 2h – zajęcia zdalne

4) Negatywne oddziaływanie na środowisko - emisje – wprowadzenie – 2h

5) Poważne awarie przemysłowe – wprowadzenie – 2h

6) Poważne awarie przemysłowe (1) – polityka i prawo Unii Europejskiej – 2h

7) Poważne awarie przemysłowe (2) – polityka i prawo państwa polskiego – 2h

8) Zaliczenie - kolokwium 1h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Godziny zajęć konwersatoryjnych ogółem - 15, w tym: 9h - zajęcia zwykłe, 6h - zajęcia zdalne

1) Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska – 2h – zajęcia zdalne

2) Gospodarowanie odpadami – wprowadzenie – 2h – zajęcia zdalne

3) Gospodarowanie odpadami – instytucje ogólne – 2h – zajęcia zdalne

4) Negatywne oddziaływanie na środowisko - emisje – wprowadzenie – 2h

5) Poważne awarie przemysłowe – wprowadzenie – 2h

6) Poważne awarie przemysłowe (1) – polityka i prawo Unii Europejskiej – 2h

7) Poważne awarie przemysłowe (2) – polityka i prawo państwa polskiego – 2h

8) Zaliczenie - kolokwium 1h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.