Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-BEu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo Europy
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Strona przedmiotu: http://Brak.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h

2. Praca własna, w tym przygotowanie do uzyskania zaliczenia: 30h

3. Praktyki: 0h

Efekty uczenia się - wiedza:

- Posiada podstawową wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa międzynarodowego;

- Zna kluczowe czynniki stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa państw i społeczeństw.

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Potrafi analizować i prognozować podstawowe zjawiska będące wyzwaniem bądź zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności państw i społeczeństw;

- Analizuje współczesne konflikty z różnych perspektyw.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy;

- Aktywnie poszukuje wiedzy i informacji we własnym zakresie.

Metody dydaktyczne:

- wystąpienia publiczne Studentów na forum grupy;

- pytania do wygłoszonych wystąpień;

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego zajęcia.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem konwersatorium będzie zapoznanie Studentów z czynnikami, zjawiskami i procesami mogącymi stanowić wyzwanie bądź zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa państw i społeczeństw europejskich.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego zyskają możliwość poznania kluczowych wyzwań i zagrożeń stojących przed Europą, z bardzo szerokiego spektrum. Założona formuła prowadzenia kolejnych spotkań spowoduje, że Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy (wystąpienie + prezentacja multimedialna), jak również w rolę komentatorów w zakresie poszczególnych zagrożeń. Ćwiczone i oceniane będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Banasik M., Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2015.

- Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- Barcz J. (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- Bolechów B., Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.

- Bryła J. (red.), Unia Europejska we współczesnym świecie, Poznań 2009.

- Ciupiński A., Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Coleman K. P., International organisations and peace enforcement: the politics of international legitimacy, Cambridge 2007.

- Dukiewicz T. (red.), Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju, Wrocław 2010.

- Fiszer J. M., Olszewski P. (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Warszawa 2013.

- Goban-Klas T., Media i terroryści. Czy zastrzaszą nas na śmierć?, Kraków 2009.

- Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- Kosta R. A., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 2012.

- Kozieł A., Gajlewicz K. (red.), Media masowe woec przemocy i terrryzmu, Warszawa 2009.

- Kozub M., Panek B., Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź-Warszawa 2010.

- Kromołowski H., Kukowska K., Kwiatek A. (red.), Bezpieczeństwo pozamilitarne w XX-XXI wieku. Zagrożenia – wyzwania – koncepcje, Częstochowa 2018.

- Kulczycki M., Armed forces in the system of international security, Wrocław 2013.

- Liedel K., Mocka S. (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa 2010.

- Liedel K., Piasecka P. (red.), Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

- Madej M., Zagrożenia asymetryczne. Ich natura i znaczenie dla państw transatlantyckich, Warszawa 2007.

- Marszałek M., Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowanie, Warszawa 2013.

- Marszałek M., Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza – stan obecny – perspektywy, Warszawa 2014.

- Marszałek M., Limanowski J. T. (red.), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa 2014.

- McCormick J., Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- Moustakis F., German T., Securing Europe: western interventions towards a new security community, Londyn-Nowy Jork 2009.

- Norheim-Martinsen P. M., The European Union and Military Force. Governance and Strategy, Cambridge 2013.

- Oleksiewicz I., Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.

- Oleksiewicz I., Górka M., Bezpieczeństwo pozamilitarne i quasi-militarne Europy Zachodniej, Toruń 2019.

- Olszewski M., Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- Parzymies S. (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Poboży M. (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- Popławski D., Starzyk-Sulejewska J., Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska, Warszawa 2012.

- Przybylska-Maszner B. (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.

- Przybylska-Maszner B. (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

- Rawski A. Z., Misje serc, Warszawa 2012.

- Świstak M., Tkaczyński J. W. (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- Whitman R. G., Wolff S. (red.), The European Union as a Global Conflict Manager, Londyn-Nowy Jork 2012.

- Willa R., Unia Europejska na arenie międzynarodowej – wybrane relacje bilateralne, Toruń 2013.

- Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

- Zajączkowski J., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych, materiałów dziennikarskich) dotyczących poszczególnych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Stopień końcowy z ćwiczeń będzie wypadkową 1) obecności na zajęciach, 2) przygotowania i wygłoszenia prezentacji; 3) aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz ewentualnie 4) sukcesu na teście końcowym.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 3-5). 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna.

IOS – ustalany indywidualnie, choć termin testu obowiązuje.

2. Prezentacja

W toku zajęć każda osoba przygotuje i przedstawi prezentację dotyczącą wybranego (przez siebie) tematu z zakresu podanego przez Prowadzącego. Powinna ona być dziełem własnego autorstwa opierającym się o fachową literaturę. Po jej wysłuchaniu Prowadzący przedmiot musi mieć bowiem wrażenie, że konkretna osoba przemyślała wszystko i potrafiła o tym ciekawie opowiedzieć. Koniecznie mają to być wystąpienia, a nie odczyty!

Każda prezentacja musi zostać dostarczona (w wersji elektronicznej) do Prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie końca zajęć dydaktycznych w semestrze.

Referaty wygłaszamy w wyznaczonym terminie - wszelkie inne sytuacje należy konsultować z Prowadzącym. Gdy Student bez takiej konsultacji nie przyjdzie na zajęcia - konieczność wygłoszenia, w późniejszym terminie, drugiej prezentacji.

Uwaga: 3 najciekawsze, zdaniem Prowadzącego, prezentacje = ocena końcowa podwyższona o jeden stopień (warunek: ocena pozytywna z testu).

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach. Może się to okazać niezwykle ważne przy wystawianiu ocen końcowych z kursu, gdyż stanowić może - lecz tylko w rozsądnych granicach!!! - podstawę negocjacji.

a) Minimum 6 aktywności = ocena końcowa podwyższona o jeden stopień (warunek: ocena pozytywna z testu).

b) Minimum 11 aktywności = zwolnienie z testu końcowego z oceną bardzo dobrą

Uwaga: jedna osoba może uzyskać podwyższenie oceny zarówno za aktywność jak i prezentację (warunek: ocena pozytywna z testu).

4. Test końcowy

Po spełnieniu powyższych warunków (pkt 1, 2 i 3a) Studenci dopuszczeni zostaną do pisania testu końcowego. Test ten składać się będzie z 25 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Prowadzący nie przewiduje jakichkolwiek punktów ujemnych za udzielanie błędnych odpowiedzi, w związku z tym, gdy dojdzie do sytuacji, że ktoś czegoś nie wie, warto będzie „strzelać” - może się uda…

Warunkiem podstawowym zaliczenia testu będzie uzyskanie minimum 13 punktów. 1 pytanie = 1 punkt

Niepowodzenie na teście = „dwója” z przedmiotu (bez wyjątków!!!)

Przybycie na wyznaczony termin pisania testu końcowego jest obowiązkowe - nie można samemu decydować, kiedy pisać! Jeżeli bez konsultacji z Prowadzącym Student nie przyjdzie na test = ocena niedostateczna w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Strona przedmiotu: http://Brak.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium będzie zapoznanie Studentów z czynnikami, zjawiskami i procesami mogącymi stanowić wyzwanie bądź zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa państw i społeczeństw europejskich.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego zyskają możliwość poznania kluczowych wyzwań i zagrożeń stojących przed Europą, z bardzo szerokiego spektrum. Założona formuła prowadzenia kolejnych spotkań spowoduje, że Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy (wystąpienie + prezentacja multimedialna), jak również w rolę komentatorów w zakresie poszczególnych zagrożeń. Ćwiczone i oceniane będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Banasik M., Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2015.

- Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- Barcz J. (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- Bolechów B., Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.

- Bryła J. (red.), Unia Europejska we współczesnym świecie, Poznań 2009.

- Ciupiński A., Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Coleman K. P., International organisations and peace enforcement: the politics of international legitimacy, Cambridge 2007.

- Dukiewicz T. (red.), Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju, Wrocław 2010.

- Fiszer J. M., Olszewski P. (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Warszawa 2013.

- Goban-Klas T., Media i terroryści. Czy zastrzaszą nas na śmierć?, Kraków 2009.

- Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- Kosta R. A., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 2012.

- Kozieł A., Gajlewicz K. (red.), Media masowe woec przemocy i terrryzmu, Warszawa 2009.

- Kozub M., Panek B., Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź-Warszawa 2010.

- Kromołowski H., Kukowska K., Kwiatek A. (red.), Bezpieczeństwo pozamilitarne w XX-XXI wieku. Zagrożenia – wyzwania – koncepcje, Częstochowa 2018.

- Kulczycki M., Armed forces in the system of international security, Wrocław 2013.

- Liedel K., Mocka S. (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa 2010.

- Liedel K., Piasecka P. (red.), Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

- Madej M., Zagrożenia asymetryczne. Ich natura i znaczenie dla państw transatlantyckich, Warszawa 2007.

- Marszałek M., Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowanie, Warszawa 2013.

- Marszałek M., Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza – stan obecny – perspektywy, Warszawa 2014.

- Marszałek M., Limanowski J. T. (red.), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa 2014.

- McCormick J., Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- Moustakis F., German T., Securing Europe: western interventions towards a new security community, Londyn-Nowy Jork 2009.

- Norheim-Martinsen P. M., The European Union and Military Force. Governance and Strategy, Cambridge 2013.

- Oleksiewicz I., Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.

- Oleksiewicz I., Górka M., Bezpieczeństwo pozamilitarne i quasi-militarne Europy Zachodniej, Toruń 2019.

- Olszewski M., Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- Parzymies S. (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Poboży M. (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- Popławski D., Starzyk-Sulejewska J., Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska, Warszawa 2012.

- Przybylska-Maszner B. (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.

- Przybylska-Maszner B. (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

- Rawski A. Z., Misje serc, Warszawa 2012.

- Świstak M., Tkaczyński J. W. (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- Whitman R. G., Wolff S. (red.), The European Union as a Global Conflict Manager, Londyn-Nowy Jork 2012.

- Willa R., Unia Europejska na arenie międzynarodowej – wybrane relacje bilateralne, Toruń 2013.

- Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

- Zajączkowski J., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych, materiałów dziennikarskich) dotyczących poszczególnych zagadnień.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Strona przedmiotu: http://Brak.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium będzie zapoznanie Studentów z czynnikami, zjawiskami i procesami mogącymi stanowić wyzwanie bądź zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa państw i społeczeństw europejskich.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego zyskają możliwość poznania kluczowych wyzwań i zagrożeń stojących przed Europą, z bardzo szerokiego spektrum. Założona formuła prowadzenia kolejnych spotkań spowoduje, że Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy (wystąpienie + prezentacja multimedialna), jak również w rolę komentatorów w zakresie poszczególnych zagrożeń. Ćwiczone i oceniane będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Banasik M., Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2015.

- Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- Barcz J. (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- Bolechów B., Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.

- Bryła J. (red.), Unia Europejska we współczesnym świecie, Poznań 2009.

- Ciupiński A., Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Coleman K. P., International organisations and peace enforcement: the politics of international legitimacy, Cambridge 2007.

- Dukiewicz T. (red.), Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju, Wrocław 2010.

- Fiszer J. M., Olszewski P. (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Warszawa 2013.

- Goban-Klas T., Media i terroryści. Czy zastrzaszą nas na śmierć?, Kraków 2009.

- Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- Kosta R. A., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 2012.

- Kozieł A., Gajlewicz K. (red.), Media masowe woec przemocy i terrryzmu, Warszawa 2009.

- Kozub M., Panek B., Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź-Warszawa 2010.

- Kromołowski H., Kukowska K., Kwiatek A. (red.), Bezpieczeństwo pozamilitarne w XX-XXI wieku. Zagrożenia – wyzwania – koncepcje, Częstochowa 2018.

- Kulczycki M., Armed forces in the system of international security, Wrocław 2013.

- Liedel K., Mocka S. (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa 2010.

- Liedel K., Piasecka P. (red.), Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

- Madej M., Zagrożenia asymetryczne. Ich natura i znaczenie dla państw transatlantyckich, Warszawa 2007.

- Marszałek M., Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowanie, Warszawa 2013.

- Marszałek M., Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza – stan obecny – perspektywy, Warszawa 2014.

- Marszałek M., Limanowski J. T. (red.), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa 2014.

- McCormick J., Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- Moustakis F., German T., Securing Europe: western interventions towards a new security community, Londyn-Nowy Jork 2009.

- Norheim-Martinsen P. M., The European Union and Military Force. Governance and Strategy, Cambridge 2013.

- Oleksiewicz I., Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.

- Oleksiewicz I., Górka M., Bezpieczeństwo pozamilitarne i quasi-militarne Europy Zachodniej, Toruń 2019.

- Olszewski M., Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- Parzymies S. (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Poboży M. (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- Popławski D., Starzyk-Sulejewska J., Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska, Warszawa 2012.

- Przybylska-Maszner B. (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.

- Przybylska-Maszner B. (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

- Rawski A. Z., Misje serc, Warszawa 2012.

- Świstak M., Tkaczyński J. W. (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- Whitman R. G., Wolff S. (red.), The European Union as a Global Conflict Manager, Londyn-Nowy Jork 2012.

- Willa R., Unia Europejska na arenie międzynarodowej – wybrane relacje bilateralne, Toruń 2013.

- Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

- Zajączkowski J., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych, materiałów dziennikarskich) dotyczących poszczególnych zagadnień.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Strona przedmiotu: http://Brak.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium będzie zapoznanie Studentów z czynnikami, zjawiskami i procesami mogącymi stanowić wyzwanie bądź zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa państw i społeczeństw europejskich.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego zyskają możliwość poznania kluczowych wyzwań i zagrożeń stojących przed Europą, z bardzo szerokiego spektrum. Założona formuła prowadzenia kolejnych spotkań spowoduje, że Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy (wystąpienie + prezentacja multimedialna), jak również w rolę komentatorów w zakresie poszczególnych zagrożeń. Ćwiczone i oceniane będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Banasik M., Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2015.

- Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- Barcz J. (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- Bolechów B., Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.

- Bryła J. (red.), Unia Europejska we współczesnym świecie, Poznań 2009.

- Ciupiński A., Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Coleman K. P., International organisations and peace enforcement: the politics of international legitimacy, Cambridge 2007.

- Dukiewicz T. (red.), Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju, Wrocław 2010.

- Fiszer J. M., Olszewski P. (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Warszawa 2013.

- Goban-Klas T., Media i terroryści. Czy zastrzaszą nas na śmierć?, Kraków 2009.

- Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- Kosta R. A., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 2012.

- Kozieł A., Gajlewicz K. (red.), Media masowe woec przemocy i terrryzmu, Warszawa 2009.

- Kozub M., Panek B., Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź-Warszawa 2010.

- Kromołowski H., Kukowska K., Kwiatek A. (red.), Bezpieczeństwo pozamilitarne w XX-XXI wieku. Zagrożenia – wyzwania – koncepcje, Częstochowa 2018.

- Kulczycki M., Armed forces in the system of international security, Wrocław 2013.

- Liedel K., Mocka S. (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa 2010.

- Liedel K., Piasecka P. (red.), Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

- Madej M., Zagrożenia asymetryczne. Ich natura i znaczenie dla państw transatlantyckich, Warszawa 2007.

- Marszałek M., Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowanie, Warszawa 2013.

- Marszałek M., Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza – stan obecny – perspektywy, Warszawa 2014.

- Marszałek M., Limanowski J. T. (red.), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa 2014.

- McCormick J., Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- Moustakis F., German T., Securing Europe: western interventions towards a new security community, Londyn-Nowy Jork 2009.

- Norheim-Martinsen P. M., The European Union and Military Force. Governance and Strategy, Cambridge 2013.

- Oleksiewicz I., Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.

- Oleksiewicz I., Górka M., Bezpieczeństwo pozamilitarne i quasi-militarne Europy Zachodniej, Toruń 2019.

- Olszewski M., Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- Parzymies S. (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Poboży M. (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- Popławski D., Starzyk-Sulejewska J., Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska, Warszawa 2012.

- Przybylska-Maszner B. (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.

- Przybylska-Maszner B. (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

- Rawski A. Z., Misje serc, Warszawa 2012.

- Świstak M., Tkaczyński J. W. (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- Whitman R. G., Wolff S. (red.), The European Union as a Global Conflict Manager, Londyn-Nowy Jork 2012.

- Willa R., Unia Europejska na arenie międzynarodowej – wybrane relacje bilateralne, Toruń 2013.

- Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

- Zajączkowski J., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych, materiałów dziennikarskich) dotyczących poszczególnych zagadnień.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Strona przedmiotu: http://Brak.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium będzie zapoznanie Studentów z czynnikami, zjawiskami i procesami mogącymi stanowić wyzwanie bądź zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa państw i społeczeństw europejskich.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego zyskają możliwość poznania kluczowych wyzwań i zagrożeń stojących przed Europą, z bardzo szerokiego spektrum. Założona formuła prowadzenia kolejnych spotkań spowoduje, że Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy (wystąpienie + prezentacja multimedialna), jak również w rolę komentatorów w zakresie poszczególnych zagrożeń. Ćwiczone i oceniane będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Banasik M., Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2015.

- Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- Barcz J. (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- Bolechów B., Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.

- Bryła J. (red.), Unia Europejska we współczesnym świecie, Poznań 2009.

- Ciupiński A., Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Coleman K. P., International organisations and peace enforcement: the politics of international legitimacy, Cambridge 2007.

- Dukiewicz T. (red.), Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju, Wrocław 2010.

- Fiszer J. M., Olszewski P. (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Warszawa 2013.

- Goban-Klas T., Media i terroryści. Czy zastrzaszą nas na śmierć?, Kraków 2009.

- Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- Kosta R. A., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 2012.

- Kozieł A., Gajlewicz K. (red.), Media masowe woec przemocy i terrryzmu, Warszawa 2009.

- Kozub M., Panek B., Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź-Warszawa 2010.

- Kromołowski H., Kukowska K., Kwiatek A. (red.), Bezpieczeństwo pozamilitarne w XX-XXI wieku. Zagrożenia – wyzwania – koncepcje, Częstochowa 2018.

- Kulczycki M., Armed forces in the system of international security, Wrocław 2013.

- Liedel K., Mocka S. (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa 2010.

- Liedel K., Piasecka P. (red.), Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

- Madej M., Zagrożenia asymetryczne. Ich natura i znaczenie dla państw transatlantyckich, Warszawa 2007.

- Marszałek M., Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowanie, Warszawa 2013.

- Marszałek M., Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza – stan obecny – perspektywy, Warszawa 2014.

- Marszałek M., Limanowski J. T. (red.), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa 2014.

- McCormick J., Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- Moustakis F., German T., Securing Europe: western interventions towards a new security community, Londyn-Nowy Jork 2009.

- Norheim-Martinsen P. M., The European Union and Military Force. Governance and Strategy, Cambridge 2013.

- Oleksiewicz I., Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.

- Oleksiewicz I., Górka M., Bezpieczeństwo pozamilitarne i quasi-militarne Europy Zachodniej, Toruń 2019.

- Olszewski M., Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- Parzymies S. (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Poboży M. (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- Popławski D., Starzyk-Sulejewska J., Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska, Warszawa 2012.

- Przybylska-Maszner B. (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.

- Przybylska-Maszner B. (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

- Rawski A. Z., Misje serc, Warszawa 2012.

- Świstak M., Tkaczyński J. W. (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- Whitman R. G., Wolff S. (red.), The European Union as a Global Conflict Manager, Londyn-Nowy Jork 2012.

- Willa R., Unia Europejska na arenie międzynarodowej – wybrane relacje bilateralne, Toruń 2013.

- Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

- Zajączkowski J., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych, materiałów dziennikarskich) dotyczących poszczególnych zagadnień.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)