Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-BI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo informacyjne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, w tym

- 15 godzin kontaktowych przewidzianych w planie studiów dla przedmiotu

- 20-25 godzin jako czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu

- 10 godzin konsultacje z prowadzącym zajęcia

Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie informacyjnym oraz regulacjach prawnych z tym związanych (K_W01)

- student ma podstawową wiedzę o instrumentach polityki i prawa służących zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego (K_W02)

- student ma podstawową wiedzę o relacjach między organami i strukturami administracji oraz innymi jednostkami pracującymi na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego (K_W03)

- student ma wiedzę o normach i regułach związanych z bezpieczeństwem informacyjnym (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować kwestie bezpieczeństwa informacyjnego w kontekście funkcjonowania społeczeństwa (K_U01)

- student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z bezpieczeństwa informacyjnego do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania np. systemów teleinformatycznych (K_U02)

- student prawidłowo posługuje się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego w celu rozwiązania konkretnego zadania dotyczącego praw i obowiązków podmiotów biorących udział w procesach gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji (K_U05)

- student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacyjnym w Polsce i na świecie(K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student potrafi współdziałać i pracować przy rozwiązywaniu zadań dotyczącego problematyki bezpieczeństwa informacyjnego (K_K02)

- student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego (K_K03)

- student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego (K_K04)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa informacyjnego, rozumianego jako ochrona informacji, obejmująca wszystkie formy wymiany informacji (także werbalne). A następnie przejście do zapoznania studentów w szczególności z bezpieczeństwem teleinformacyjnym i teleinformatycznym.

Pełny opis:

Spotkanie 1

Kwestie organizacyjne. Człowiek w świecie informacji. Czynniki które wpłynęły na znaczenie informacji w życiu człowieka. Znaczenie informacji. Kryteria jakości informacji: relewantność, dokładność, aktualność, kompletność, spójność, odpowiedniość formy, wiarygodność). Co należy brać pod uwagę przy ocenie informacji - informacja o interesariuszach, informacje uwierzytelniające treści, informacje o stosowanej polityce prywatności i ochronie danych, informacje o aktualności treści, informacje umożliwiające rozliczalność. Atrybuty ochrony informacji; tajność, integralność, dostępność, rozliczalność, niezaprzeczalność, autentyczność. Znaczenie podpisu elektronicznego oraz szyfrowania danych dla ochrony informacji.

Spotkanie 2

Definicje: bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo teleinformacyjne, bezpieczeństwo teleinformatyczne. System teleinformatyczny. Zagrożenia systemów teleinformatycznych. Ochrona informacji niejawnych w sieciach teleinformatycznych. Poziomy komputerowego bezpieczeństwa systemów operacyjnych. Ogólne zasady projektowania zabezpieczeń.

Spotkanie 3

Analiza ryzyka w systemach teleinformatycznych. Znaczenie słowa ryzyko. Czynności przy analizie ryzyka. Analiza ryzyka - wady i zalety. Ataki na system teleinformatyczny. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji. Metody ochrony informacji w systemach teleinformatycznych. Projektowanie drzewa zdarzeń.

Spotkanie 4

Dane osobowe, dane wrażliwe. Dane osobowe w sieciach teleinformatycznych, polityka bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych osobowych, kontrola dostępu do danych osobowych w systemach informatycznych, bezpieczeństwo kopii zapasowych z danymi osobowymi, zasady tworzenia kopii zapasowych. Obszar przetwarzania danych osobowych, bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych.

Spotkanie 5

Poziom bezpieczeństwa informacyjnego w Polsce. Przegląd dostępnych raportów. Np. CERT Polska (zadania, działalność), Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, NASK itd. Przestępczość komputerowa a bezpieczeństwo informacyjne, a ściślej teleinformatyczne.

Spotkanie 6

Przykłady zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa. Przykłady ataków cybernetycznych. Haking; haktywizm; cyberprzestępczość; cyberterroryzm itp. Dokumenty programowe i strategiczne np. Strategia cyberbezpieczeństwa RP itp.

Spotkanie 7

Wybrane aspekty bezpieczeństwa informacyjnego: wojna informacyjna, manipulowanie informacją, cyberwojna, zbrodnie przyszłości itp. Przykłady spektakularnych wycieków danych.

Spotkanie 8

Przegląd praktycznych porad związanych z bezpieczeństwem informacyjnym. Dyskusja.

Literatura:

Liderman K.: Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo a informatyka, biznes i edukacja. Praca pod red. Marka Miłosza

Liderman K.: Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Depo J., Piwowarski J.: Bezpieczeństwo informacyjne

oraz strony internetowe podane na kursie moodle.umk.pl

Metody i kryteria oceniania:

Test online w terminie ustalonym ze studentami.

Test zawiera 25 pytań zamkniętych za które można otrzymać maksymalnie 75 punktów (3 punkty za jedno pytanie) na platformie moodle. Ponadto w teście znajduje się 5 pytań otwartych, maksymalnie 5 punktów za każde pytanie. Ocena końcowa zależy od liczby zdobytych punktów.

(50%,60%> dostateczny

(60%,70%> dostarczony plus

(70%,80%> dobry

(80%,90%> doby plus

(90%,100%> bardzo dobry

Czas trwania testu: 45 minut

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)