Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-BM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza o głównych konfliktach współczesnego świata.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 30h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, czytanie literatury - 20 h; przygotowanie się do egzaminu - 35 h. Razem: 85 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o polityce (stosunków międzynarodowych) oraz nauk o bezpieczeństwie w kontekście głównych teorii stosunków międzynarodowych (realizm, liberalizm, konstruktywizm) i bezpieczeństwa (szkoła kopenhaska, krytyczne studia nad bezpieczeństwem).

K_W08 Student posiada podstawową wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa międzynarodowego i istotnych dla jego zapewnienia organizacji międzynarodowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Student potrafi identyfikować i interpretować problemy z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego.

K_U08 Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa do analizy współczesnych konfliktów politycznych i społecznych mających miejsce na arenie globalnej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego do oceny bieżących wydarzeń na arenie międzynarodowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny oraz udział studentów w formie dyskusji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Dokonany zostanie przegląd zarówno podejścia do bezpieczeństwa najważniejszych teorii stosunków międzynarodowych: realizmu, liberalizmu i konstruktywizmu, jak również krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Przedstawione i przeanalizowane zostaną najważniejsze zagrożenia i wyzwania stojące przez państwami i systemem międzynarodowy, w tym wyzwania militarne (konflikty zbrojne, proliferacja broni masowego rażenia, kontroli zbrojeń), polityczne (terroryzm, państwa upadłe), społeczne (migracje). Ponadto wskazane zostaną instytucje odpowiedzialne za gwarancje bezpieczeństwa międzynarodowego (poziom państw i organizacji międzynarodowych).

Pełny opis:

ASPEKTY TEORETYCZNE – BEZPIECZEŃSTWO w teoriach SM

• Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. Postzimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego

• Podejścia do bezpieczeństwa – realizm

• Podejście do bezpieczeństwa - liberalizm

• Konstruktywizm

• Krytyczne studia nad bezpieczeństwem

WYZWANIA/ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

• Przyczyny wojen i konflikty zbrojne

• Broń masowego rażenia i środki jej przenoszenia

• Terroryzm międzynarodowy

• Problem niestabilności i upadłości państw

• Migracje

• Międzynarodowe problemy gospodarcze i społeczne

INSTYTUCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Potęgi, państwa i aktorzy niepaństwowych

Literatura:

Literatura podstawowa

• Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. R. Zięba, Warszawa 2018.

• Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.

• Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, red. E. Cziomer, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

• Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa 2006.

• Białoskórski R., Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010.

• Buzan B., Waever O., Regions and powers: the structure of international security, Cambridge 2006.

• Chojnowski L., Bezpieczeństwo międzynarodowe: aspekty instytucjonalne i organizacyjne, Słupsk 2017.

• Kuźniar R, Balcerowicz B., Bieńczyk-Missala A. i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

• Łońska E., Globalne zmiany klimatu a bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia, red. K. Załęski, P. Polko, M. Bracio, Dąbrowa Górnicza 2018, s. 117-126.

• Mościcka D. M., Terroryzm jako globalne zagrożenie XXI wieku : wybrane zagadnienia, [w:] Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa : ujęcie interdyscyplinarne. T. 2, red. M. Chełminiak, K. Sygidus, P. Kolmann, Olsztyn, Kętrzyn 2017, s. 73-79.

• Malley R., 10 conficts to watch in 2019, 28.10.2019, https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2019.

• Nye J. S., Konflikty międzynarodowe: wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

• Stewart P., Weak links: fragile states, global threats, and international security, Oxford, New York 2011.

• Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku, red. B. Panek, R. Stawicki, Warszawa 2018.

• Terroryzm: globalne wyzwanie, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, Toruń 2012.

• Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe: wymiar militarny, Warszawa 2012.

• Council on Foreign Relations, Global Conflict Tracker, https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker?category=us.

Center for Strategic and International Studies (CSIS): https://www.csis.org/

International Institute for Strategic Studies (IISS): https://www.iiss.org/

RAND Corporation: https://www.rand.org/

Brookings Institution: https://www.brookings.edu/

European Union Institute for Security Studies (EUISS) https://www.iss.europa.eu/

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN pisemny, składający się z dwóch elementów: 1) test 20 pytań (20 pkt), w tym 17-18 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 2-3 pytań do dopisania; 2) do napisania opis i analiza wydarzenia międzynarodowego za pomocą kategorii poznanych na wykładzie - 10 pkt.

Łącznie 30.

Procenty Liczba punktów OCENA

51-61% 16-18 3

62-71% 19-21 3+

72-81% 22-24 4

82-91% 25-27 4+

92-100% 28-30 5

Dla osób aktywnych na wykładach ocena/pół oceny wyżej.

Warunki zaliczenia dla roku akademickiego 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023 zobacz w informacjach o zajęciach dla cyklu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Dokonany zostanie przegląd zarówno podejścia do bezpieczeństwa najważniejszych teorii stosunków międzynarodowych: realizmu, liberalizmu i konstruktywizmu, jak również krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Przedstawione i przeanalizowane zostaną najważniejsze zagrożenia i wyzwania stojące przez państwami i systemem międzynarodowy, w tym wyzwania militarne (konflikty zbrojne, proliferacja broni masowego rażenia, kontroli zbrojeń), polityczne (terroryzm, państwa upadłe), społeczne (migracje). Ponadto wskazane zostaną instytucje odpowiedzialne za gwarancje bezpieczeństwa międzynarodowego (poziom państw i organizacji międzynarodowych).

Pełny opis:

ASPEKTY TEORETYCZNE – BEZPIECZEŃSTWO w teoriach SM

• Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. Postzimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego

• Podejścia do bezpieczeństwa – realizm

• Podejście do bezpieczeństwa - liberalizm

• Konstruktywizm

• Krytyczne studia nad bezpieczeństwem

WYZWANIA/ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

• Przyczyny wojen i konflikty zbrojne

• Broń masowego rażenia i środki jej przenoszenia

• Terroryzm międzynarodowy

• Problem niestabilności i upadłości państw

• Migracje

• Międzynarodowe problemy gospodarcze i społeczne

INSTYTUCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Potęgi, państwa i aktorzy niepaństwowych

Literatura:

Gałganek A., Studia bezpieczeństwa międzynarodowego w niewoli nauki o stosunkach międzynarodowych, Poznań 2022.

Hough P., Moran A., Pilbeam B., Stokes W., International Security Studies. Theory and Practice. 2nd Edition, Routledge 2020.

Hough P., Understanding Global Security. 4th Edition, Routledge 2018.

International Security in a Global Age. Securing the Twenty-first Century, ed. C. Jones, C. Kennedy-Pipe, Routledge 2020.

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego: wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1, red. M. Marszałek, M. Gębska, D. Majchrzak, M. Borys, Warszawa 2020.

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego: wymiar pozamilitarny. Cz. 2, red. M. Gębska, H. Świeboda, L. Drab, Warszawa 2020.

Securitologiczna panorama bezpieczeństwa, red. P. Lizakowski, Warszawa 2022.

Stańczyk J., Zarządzanie złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie, „Defence Science Review” 2022, No. 13, s. 1-27.

State Fragility. Case Studies and Comparisons, ed. N. Bizhan, Routledge 2022.

The International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2022, Routledge 2022.

Współczesne wyzwania bezpieczeństwa: podejście wieloaspektowe, red. R. Bielawski, M. Górnikiewicz, Warszawa 2022.

Institute for the Study of War, https://www.understandingwar.org/

The Mercator Institute for China Studies (MERICS), https://merics.org/en

Stockholm International Peace Research Institute, https://www.sipri.org/

Strategic Studies Institute, https://ssi.armywarcollege.edu/

Uwagi:

Test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań.

Zaliczenie od 51%

16-18 pkt - 3

19-21 pkt - 3+

22-24 pkt - 4

25-27 pkt - 4+

28-30 pkt - 5

Pół oceny wyżej dla osób aktywnych na wykładach.

Aktywność na wykładach - przygotowanie bieżących wydarzeń dot. bezpieczeństwa międzynarodowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Dokonany zostanie przegląd zarówno podejścia do bezpieczeństwa najważniejszych teorii stosunków międzynarodowych: realizmu, liberalizmu i konstruktywizmu, jak również krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Przedstawione i przeanalizowane zostaną najważniejsze zagrożenia i wyzwania stojące przez państwami i systemem międzynarodowy, w tym wyzwania militarne (konflikty zbrojne, proliferacja broni masowego rażenia, kontroli zbrojeń), polityczne (terroryzm, państwa upadłe), społeczne (migracje). Ponadto wskazane zostaną instytucje odpowiedzialne za gwarancje bezpieczeństwa międzynarodowego (poziom państw i organizacji międzynarodowych).

Pełny opis:

ASPEKTY TEORETYCZNE – BEZPIECZEŃSTWO w teoriach SM

• Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. Postzimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego

• Podejścia do bezpieczeństwa – realizm

• Podejście do bezpieczeństwa - liberalizm

• Konstruktywizm

• Krytyczne studia nad bezpieczeństwem

WYZWANIA/ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

• Przyczyny wojen i konflikty zbrojne

• Broń masowego rażenia i środki jej przenoszenia

• Terroryzm międzynarodowy

• Problem niestabilności i upadłości państw

• Migracje

• Międzynarodowe problemy gospodarcze i społeczne

INSTYTUCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Potęgi, państwa i aktorzy niepaństwowych

Literatura:

Gałganek A., Studia bezpieczeństwa międzynarodowego w niewoli nauki o stosunkach międzynarodowych, Poznań 2022.

Hough P., Moran A., Pilbeam B., Stokes W., International Security Studies. Theory and Practice. 2nd Edition, Routledge 2020.

Hough P., Understanding Global Security. 4th Edition, Routledge 2018.

International Security in a Global Age. Securing the Twenty-first Century, ed. C. Jones, C. Kennedy-Pipe, Routledge 2020.

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego: wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1, red. M. Marszałek, M. Gębska, D. Majchrzak, M. Borys, Warszawa 2020.

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego: wymiar pozamilitarny. Cz. 2, red. M. Gębska, H. Świeboda, L. Drab, Warszawa 2020.

Securitologiczna panorama bezpieczeństwa, red. P. Lizakowski, Warszawa 2022.

Stańczyk J., Zarządzanie złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie, „Defence Science Review” 2022, No. 13, s. 1-27.

State Fragility. Case Studies and Comparisons, ed. N. Bizhan, Routledge 2022.

The International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2022, Routledge 2022.

Współczesne wyzwania bezpieczeństwa: podejście wieloaspektowe, red. R. Bielawski, M. Górnikiewicz, Warszawa 2022.

Institute for the Study of War, https://www.understandingwar.org/

The Mercator Institute for China Studies (MERICS), https://merics.org/en

Stockholm International Peace Research Institute, https://www.sipri.org/

Strategic Studies Institute, https://ssi.armywarcollege.edu/

Uwagi:

EGZAMIN –pisemny 30 punktów

Składa się z dwóch części

Test 20 punktów (treść przekazywana na wykładach)

2 Pytanie opisowe po 5 pkt (łącznie 10) (z 6 wskazanych artykułów)

• Dorywalski, S., & Veretilnyk, O. (2021). Dekada niepodległości Sudanu Południowego. Od weak state do collapsed state. Studia Politologiczne, 59, 320-333.

• Karnasiewicz, B. (2021). Arabska Wiosna – lokalne wydarzenia o zasięgu światowym? Wpływ incydentów z 2011 roku na sytuację międzynarodową. W: K. Kozak, A. Tyszko (red.), Społeczne i polityczne formy oporu na Bliskim Wschodzie (s. 47-60). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.

• Polko, P. (2022). Pandemia Covid-19 jako kwestia bezpieczeństwa. Udana sekurytyzacja?. Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 23(1), 27-43.

• Szpak, A. (2019). Nowe instrumenty ONZ zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i budowania pokoju. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 10(1), 104-123.

• Trejnis, Z. (2022). Rywalizacja Stany Zjednoczone–Chińska Republika Ludowa o hegemonię w wielobiegunowym świecie. Roczniki Nauk Społecznych. Tom 14(50). Numer 4. 7-27.

• Wiśniewski, R. (2023). Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przegląd Zachodni, 386(1-2), 141-170.

Zaliczenie od 51%

16-18 pkt - 3

19-21 pkt - 3+

22-24 pkt - 4

25-27 pkt - 4+

28-30 pkt - 5

Pół oceny wyżej dla osób aktywnych na wykładach.

Aktywność na wykładach - przygotowanie bieżących wydarzeń dot. bezpieczeństwa międzynarodowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)