Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-BM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza o głównych konfliktach współczesnego świata.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 30h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, czytanie literatury - 20 h; przygotowanie się do egzaminu - 35 h. Razem: 85 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o polityce (stosunków międzynarodowych) oraz nauk o bezpieczeństwie w kontekście głównych teorii stosunków międzynarodowych (realizm, liberalizm, konstruktywizm) i bezpieczeństwa (szkoła kopenhaska, krytyczne studia nad bezpieczeństwem).

K_W08 Student posiada podstawową wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa międzynarodowego i istotnych dla jego zapewnienia organizacji międzynarodowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Student potrafi identyfikować i interpretować problemy z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego.

K_U08 Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa do analizy współczesnych konfliktów politycznych i społecznych mających miejsce na arenie globalnej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego do oceny bieżących wydarzeń na arenie międzynarodowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny oraz udział studentów w formie dyskusji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Dokonany zostanie przegląd zarówno podejścia do bezpieczeństwa najważniejszych teorii stosunków międzynarodowych: realizmu, liberalizmu i konstruktywizmu, jak również krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Przedstawione i przeanalizowane zostaną najważniejsze zagrożenia i wyzwania stojące przez państwami i systemem międzynarodowy, w tym wyzwania militarne (konflikty zbrojne, proliferacja broni masowego rażenia, kontroli zbrojeń), polityczne (terroryzm, państwa upadłe), społeczne (migracje). Ponadto wskazane zostaną instytucje odpowiedzialne za gwarancje bezpieczeństwa międzynarodowego (poziom państw i organizacji międzynarodowych).

Pełny opis:

ASPEKTY TEORETYCZNE – BEZPIECZEŃSTWO w teoriach SM

• Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. Postzimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego

• Podejścia do bezpieczeństwa – realizm

• Podejście do bezpieczeństwa - liberalizm

• Konstruktywizm

• Krytyczne studia nad bezpieczeństwem

WYZWANIA/ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

• Przyczyny wojen i konflikty zbrojne

• Broń masowego rażenia i środki jej przenoszenia

• Terroryzm międzynarodowy

• Problem niestabilności i upadłości państw

• Migracje

• Międzynarodowe problemy gospodarcze i społeczne

INSTYTUCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Potęgi, państwa i aktorzy niepaństwowych

Literatura:

Literatura podstawowa

• Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. R. Zięba, Warszawa 2018.

• Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.

• Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, red. E. Cziomer, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

• Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa 2006.

• Białoskórski R., Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010.

• Buzan B., Waever O., Regions and powers: the structure of international security, Cambridge 2006.

• Chojnowski L., Bezpieczeństwo międzynarodowe: aspekty instytucjonalne i organizacyjne, Słupsk 2017.

• Kuźniar R, Balcerowicz B., Bieńczyk-Missala A. i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

• Łońska E., Globalne zmiany klimatu a bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia, red. K. Załęski, P. Polko, M. Bracio, Dąbrowa Górnicza 2018, s. 117-126.

• Mościcka D. M., Terroryzm jako globalne zagrożenie XXI wieku : wybrane zagadnienia, [w:] Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa : ujęcie interdyscyplinarne. T. 2, red. M. Chełminiak, K. Sygidus, P. Kolmann, Olsztyn, Kętrzyn 2017, s. 73-79.

• Malley R., 10 conficts to watch in 2019, 28.10.2019, https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2019.

• Nye J. S., Konflikty międzynarodowe: wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

• Stewart P., Weak links: fragile states, global threats, and international security, Oxford, New York 2011.

• Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku, red. B. Panek, R. Stawicki, Warszawa 2018.

• Terroryzm: globalne wyzwanie, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, Toruń 2012.

• Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe: wymiar militarny, Warszawa 2012.

• Council on Foreign Relations, Global Conflict Tracker, https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker?category=us.

Center for Strategic and International Studies (CSIS): https://www.csis.org/

International Institute for Strategic Studies (IISS): https://www.iiss.org/

RAND Corporation: https://www.rand.org/

Brookings Institution: https://www.brookings.edu/

European Union Institute for Security Studies (EUISS) https://www.iss.europa.eu/

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN pisemny, składający się z dwóch elementów: 1) test 20 pytań (20 pkt), w tym 17-18 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 2-3 pytań do dopisania; 2) do napisania opis i analiza wydarzenia międzynarodowego za pomocą kategorii poznanych na wykładzie - 10 pkt.

Łącznie 30.

Procenty Liczba punktów OCENA

51-61% 16-18 3

62-71% 19-21 3+

72-81% 22-24 4

82-91% 25-27 4+

92-100% 28-30 5

Warunki zaliczenia dla roku akademickiego 2020/2021 zobacz w informacjach o zajęciach dla cyklu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.