Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-EZFP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym:

- 15 godzin - aktywne uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych (0,5 ECTS)

- 15 godzin - lektura tekstów obowiązkowych i przygotowywanie się do zajęć (0,5 ECTS)

- 15 godzin - wybór lektury egzaminacyjnej i samodzielne studia nad wybraną lekturą (0,5 ECTS)

- 15 godzin - przygotowywanie się do ustnego kolokwium z lektury, przygotowanie konspektu egzaminacyjnego i rozmowa na temat lektury podczas dyżuru prowadzącego (0,5 ECTS)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład składa się z trzech części: 1/wprowadzenia do etyki ogólnej i zawodowej, 2/ aksjologii życia publicznego, 3/deontologii zawodowej funkcjonariusza publicznego. Elementy etyki ogólnej spełniają funkcję wprowadzenia obejmującego podstawowe pojęcia i teorie etyczne oraz przegląd problemów etyki szczegółowej, zwłaszcza etyki zawodowej. Aksjologia życia publicznego zawiera analizę podstawowych wartości zawartych w systemie prawa, ważnych dla praktyki zawodowej (dobro wspólne, dobro obywatela, wolność, sprawiedliwość, odpowiedzialność, godność osobowa i zawodowa, profesjonalizm). Deontologia zawodowa funkcjonariusza publicznego koncentruje się na analizie kodyfikacji etycznych życia publicznego

Pełny opis:

1. Pojęcie i przedmiot etyki. Płaszczyzny i piętra refleksji etycznej: etyka normatywna, etyka opisowa, metaetyka, filozofia moralności, teologia moralna. Funkcje etyki.

2. Etyka ogólna a etyka szczegółowa (ekoetyka, bioetyka, etyka osobowa, etyka seksualna, małżeńska i rodzinna, etyka biznesu, etyka socjalna, etyka życia publicznego i etyka komunikacyjna. Przedmiotowe znaczenie etyk szczegółowych dla zawodów prawniczych.

3. Etyka zawodowa, jej status społeczny. Różnice między etyką ogólną a zawodową.

4. Etyka indywidualna (etyka cnót i celów osobistych) a etyka społeczna (relacje do innego, etyka obowiązków). Etyka kodeksowa a etyka sytuacyjna. Typy teorii etycznych.

5.Moralność – etyka – prawo - państwo. Analiza przeżyć, zachowań, języka i sankcji w moralności w kontekście kodyfikacji etycznych i prawa. Konsekwencje praktyczne różnych ujęć relacji prawa i moralności.

6. Historyczne typy etyki kształtującej tradycję i ich wpływ na współczesne typy argumentacji etycznej, na uzasadnianie postaw, rozwiązywanie konfliktów moralnych. Etyka absolutna i etyka realizmu sytuacyjnego, utylitaryzm i rygoryzm Kanta.

7. Aksjologia życia publicznego. Elementarne pojęcia aksjologii (wartość, dobro, orientacje aksjologiczne, system wartości).

8.Dobro indywidualne (prywatne) a dobro publiczne (wspólne). Wolność w perspektywie indywidualnej i społecznej. Wolność a odpowiedzialność. Prawo jako dobro publiczne. Aksjologia państwa i jego administracji

9. Sprawiedliwość w życiu publicznym. Klasyczne i współczesne ujęcia sprawiedliwości. Sprawiedliwość a zasada życzliwości. Legalność a moralność. Formalizm a zrozumienie ducha prawa.

10. Aksjologia odpowiedzialności. Odpowiedzialność w perspektywie prawa i moralności. Drogi kształtowania odpowiedzialnego działania.

12. Profesjonalizm (miejsce ethosu w profesjonalizmie). Etyka osobista a wartości profesjonalne. Godność naturalna, moralna i zawodowa. Konflikty sumienia w pełnieniu ról zawodowych.

13. Deontologia zawodowa funkcjonariusza publicznego. Status społeczno-etyczny i misje zawodów publicznych. Ogólne zasady etyki prawniczej i urzędniczej. Problemy unikania konfliktu interesów w pełnieniu ról zawodowych.

14. Europejskie i polskie kodyfikacje etyczne w zakresie dobrej administracji i życia publicznego: przegląd wspólnych zasad etycznych i form egzekwowania postaw etycznych.

15. Podstawy i problemy etyki zawodowej w świetle kodeksu etyki służby cywilnej, etyki zawodowej policjanta i innych służb mundurowych. Deontologia służby.

Literatura:

Teksty obowiązkowe do zajęć:

1. Brak tekstu obowiązkowego.

2. Brak tekstu obowiązkowego.

3. M. Castells, P. Himanen, Dobrobyt narodu. Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, [w:] Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 95-119.

4. M. Kulesza, M. Niziołek, Korupcja, [w:] Etyka służby publicznej, Warszawa 2010, s. 218-234.

5. W. Chudy, Kłamcy profesjonalni? Praca dyplomaty i szpiega w ujęciu etyki, Kraków - Tychy 2004.

6. P. Bourdieu, Scena i jej kulisy, [w:] O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009, s. 37-63.

7. Brak tekstu do zajęć.

8. Kolokwium końcowe.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1.Bogucka I, Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009

2.Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, red. H. Izdebski, P. Skuczyński, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2006.

3.Hołówka Jacek, Etyka w działaniu, Warszawa 2001

4.I. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] Pisma wybrane, Wrocław 1993

5.Kowalewski Stanisław, Etyka zawodowa w administracji, Warszawa 2001

6.Izdebski Hubert, Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy. LexisNexis, Warszawa 2008

7.Kudrycka B, Dębicki M., Etyczne administrowanie. Wyzwanie dla samorządu terytorialnego, Warszawa 2000

8.Kudrycka Barbara, Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1999

9.Kudrycka Barbara, Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok 1995

10.Kulesza Michał, Niziołek Magdalena [red], Etyka służby publicznej, Lex a Wolters Kluwer, Warszawa 2010

11.Nowak Ewa, Cern Karolina M., Ethos w życiu publicznym, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008

12.Pope J., Rzetelność życia publicznego. Metody zapobiegania korupcji, Warszawa 1999.

13.Tokarczyk Roman, Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Student potrafi poprawnie posługiwać się językiem etyki, odróżniać problemy moralne, etyczne oraz prawne, rozpoznawać ich znaczenie w życiu prywatnym, zawodowym i publicznym. Poznaje podstawowe teorie etyczne i narzędzia analizy etycznej słuszności postępowania, potrafi w konsekwencji właściwie analizować konflikty sumienia występujące w życiu publicznym i podejmować właściwe decyzje jako przyszły funkcjonariusz

Metody i kryteria oceniania:

Wykładowca odwołuje się do kazusów (przykładów pozytywnych i negatywnych z życia publicznego i literatury).

Zaliczenie wykładu na podstawie aktywnej obecności (możliwość zadawania pytań i wnoszenia do analizy przez wykładowcę przypadków konfliktów moralnych. Na zakończenie ograniczony test jednokrotnego wyboru z wskazanego przez wykładowcę zakresu materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz lektur do kolokwium (aktualizacja: jesień 2017):

Bakan J., Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu, Warszawa 2013.

Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008.

Breton S., Reuben Cohen, Polowanie na ludzi. Za kulisami reality TV, Warszawa 2005.

Cohen D., Bogactwo świata, ubóstwo narodów, przeł. Z. Wolińska, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1997.

Dayan D., Katz Elihu, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.

Fromm E., Rewolucja nadziei, przeł. H. Adamaska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Guéhenno J.-M., Przyszłość wolności. Demokracja w globalizacji, przeł. B. Janicka, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1999.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.

Karwat M., O złośliwej dyskredytacji, Warszawa 2006.

Karwat M., O demagogii, Warszawa 2006.

Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej, oprac. zbiorowe, Warszawa 2009.

Levinson P., Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Warszawa 2006.

Lovelock J., Gaja. Nowe spojrzenie na życie ziemi, przeł. M. Ryszkiewicz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.

McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media czyli Kultura obnażania, Warszawa 2004.

Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000.

Ortega y Gasset J., Bunt mas, Warszawa 1997.

Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002.

Rand A., Źródło, Poznań 2007.

Rand A., Atlas zbuntowany, Poznań 2008.

Rand A., Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, Z. M. Czarnecki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa: wydanie na nowy wiek, Warszawa 2005.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001.

Riklin A., Niccolò Machiavellego nauka o rządzeniu, Poznań 2000.

Strauss L., Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, przeł. P. Maciejko, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

Szwecja. Przewodnik nieturystyczny, Wydawnictwo krytyki politycznej, Warszawa 2010.

Žižek S., W obronie przegranych spraw, przeł. J. Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz lektur do kolokwium (aktualizacja: jesień 2017):

Bakan J., Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu, Warszawa 2013.

Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008.

Breton S., Reuben Cohen, Polowanie na ludzi. Za kulisami reality TV, Warszawa 2005.

Cohen D., Bogactwo świata, ubóstwo narodów, przeł. Z. Wolińska, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1997.

Dayan D., Katz Elihu, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.

Fromm E., Rewolucja nadziei, przeł. H. Adamaska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Guéhenno J.-M., Przyszłość wolności. Demokracja w globalizacji, przeł. B. Janicka, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1999.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.

Karwat M., O złośliwej dyskredytacji, Warszawa 2006.

Karwat M., O demagogii, Warszawa 2006.

Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej, oprac. zbiorowe, Warszawa 2009.

Levinson P., Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Warszawa 2006.

Lovelock J., Gaja. Nowe spojrzenie na życie ziemi, przeł. M. Ryszkiewicz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.

McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media czyli Kultura obnażania, Warszawa 2004.

Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000.

Ortega y Gasset J., Bunt mas, Warszawa 1997.

Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002.

Rand A., Źródło, Poznań 2007.

Rand A., Atlas zbuntowany, Poznań 2008.

Rand A., Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, Z. M. Czarnecki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa: wydanie na nowy wiek, Warszawa 2005.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001.

Riklin A., Niccolò Machiavellego nauka o rządzeniu, Poznań 2000.

Strauss L., Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, przeł. P. Maciejko, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

Szwecja. Przewodnik nieturystyczny, Wydawnictwo krytyki politycznej, Warszawa 2010.

Žižek S., W obronie przegranych spraw, przeł. J. Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz lektur do kolokwium (aktualizacja: jesień 2017):

Bakan J., Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu, Warszawa 2013.

Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008.

Breton S., Reuben Cohen, Polowanie na ludzi. Za kulisami reality TV, Warszawa 2005.

Cohen D., Bogactwo świata, ubóstwo narodów, przeł. Z. Wolińska, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1997.

Dayan D., Katz Elihu, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.

Fromm E., Rewolucja nadziei, przeł. H. Adamaska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Guéhenno J.-M., Przyszłość wolności. Demokracja w globalizacji, przeł. B. Janicka, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1999.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.

Karwat M., O złośliwej dyskredytacji, Warszawa 2006.

Karwat M., O demagogii, Warszawa 2006.

Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej, oprac. zbiorowe, Warszawa 2009.

Levinson P., Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Warszawa 2006.

Lovelock J., Gaja. Nowe spojrzenie na życie ziemi, przeł. M. Ryszkiewicz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.

McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media czyli Kultura obnażania, Warszawa 2004.

Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000.

Ortega y Gasset J., Bunt mas, Warszawa 1997.

Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002.

Rand A., Źródło, Poznań 2007.

Rand A., Atlas zbuntowany, Poznań 2008.

Rand A., Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, Z. M. Czarnecki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa: wydanie na nowy wiek, Warszawa 2005.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001.

Riklin A., Niccolò Machiavellego nauka o rządzeniu, Poznań 2000.

Strauss L., Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, przeł. P. Maciejko, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

Szwecja. Przewodnik nieturystyczny, Wydawnictwo krytyki politycznej, Warszawa 2010.

Žižek S., W obronie przegranych spraw, przeł. J. Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz lektur do kolokwium (aktualizacja: jesień 2017):

Bakan J., Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu, Warszawa 2013.

Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008.

Breton S., Reuben Cohen, Polowanie na ludzi. Za kulisami reality TV, Warszawa 2005.

Cohen D., Bogactwo świata, ubóstwo narodów, przeł. Z. Wolińska, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1997.

Dayan D., Katz Elihu, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.

Fromm E., Rewolucja nadziei, przeł. H. Adamaska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Guéhenno J.-M., Przyszłość wolności. Demokracja w globalizacji, przeł. B. Janicka, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1999.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.

Karwat M., O złośliwej dyskredytacji, Warszawa 2006.

Karwat M., O demagogii, Warszawa 2006.

Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej, oprac. zbiorowe, Warszawa 2009.

Levinson P., Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Warszawa 2006.

Lovelock J., Gaja. Nowe spojrzenie na życie ziemi, przeł. M. Ryszkiewicz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.

McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media czyli Kultura obnażania, Warszawa 2004.

Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000.

Ortega y Gasset J., Bunt mas, Warszawa 1997.

Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002.

Rand A., Źródło, Poznań 2007.

Rand A., Atlas zbuntowany, Poznań 2008.

Rand A., Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, Z. M. Czarnecki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa: wydanie na nowy wiek, Warszawa 2005.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001.

Riklin A., Niccolò Machiavellego nauka o rządzeniu, Poznań 2000.

Strauss L., Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, przeł. P. Maciejko, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

Szwecja. Przewodnik nieturystyczny, Wydawnictwo krytyki politycznej, Warszawa 2010.

Žižek S., W obronie przegranych spraw, przeł. J. Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz lektur do kolokwium (aktualizacja: jesień 2017):

Bakan J., Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu, Warszawa 2013.

Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008.

Breton S., Reuben Cohen, Polowanie na ludzi. Za kulisami reality TV, Warszawa 2005.

Cohen D., Bogactwo świata, ubóstwo narodów, przeł. Z. Wolińska, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1997.

Dayan D., Katz Elihu, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.

Fromm E., Rewolucja nadziei, przeł. H. Adamaska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Guéhenno J.-M., Przyszłość wolności. Demokracja w globalizacji, przeł. B. Janicka, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1999.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.

Karwat M., O złośliwej dyskredytacji, Warszawa 2006.

Karwat M., O demagogii, Warszawa 2006.

Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej, oprac. zbiorowe, Warszawa 2009.

Levinson P., Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Warszawa 2006.

Lovelock J., Gaja. Nowe spojrzenie na życie ziemi, przeł. M. Ryszkiewicz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.

McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media czyli Kultura obnażania, Warszawa 2004.

Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000.

Ortega y Gasset J., Bunt mas, Warszawa 1997.

Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002.

Rand A., Źródło, Poznań 2007.

Rand A., Atlas zbuntowany, Poznań 2008.

Rand A., Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, Z. M. Czarnecki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa: wydanie na nowy wiek, Warszawa 2005.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001.

Riklin A., Niccolò Machiavellego nauka o rządzeniu, Poznań 2000.

Strauss L., Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, przeł. P. Maciejko, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

Szwecja. Przewodnik nieturystyczny, Wydawnictwo krytyki politycznej, Warszawa 2010.

Žižek S., W obronie przegranych spraw, przeł. J. Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.