Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-PA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05: Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania samorządu i podległych m służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.


K_W06: Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych i organizacyjnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.


K_W17: Ma podstawową wiedzę na temat prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05: Potrafi prawidłowo wskazać podstawowe zadania, kompetencje, podstawy prawne działania i uprawnienia samorządu terytorialnego oraz podległych mu instytucji i służb w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.


K_U06: Potrafi określić podstawy prawne działania, kompetencje i uprawniania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.


K_U17: Prawidłowo posługuje się normami prawnymi z zakresu prawa materialnego i procesowego administracyjnego w celu oceny kwalifikacji prawnej danego stanu lub zdarzenia. Posiada umiejętność przygotowania w języku polskim typowych dokumentów administracyjnych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, takich jak np. podanie, decyzja administracyjna, postanowienie, notatka urzędowa, pokwitowanie, protokół, sprawozdanie oraz rozumie treść tych dokumentów sporządzonych w jednym języku obcym.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swojej wiedzy. Wie, że prawo jest ciągle zmieniane, plany mają ograniczoną czasowo ważność, wiedza się rozwija.

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi prawa administracyjnego oraz przedstawienie im aktualnych regulacji w zakresie: ustrojowego prawa administracyjnego i materialnego prawa administracyjnego. Elementem wykładu jest także prezentacja i dorobek polskiego orzecznictwa w zakresie administracji publicznej (Trybunał Konstytucyjny i sądy administracyjne).

Pełny opis:

I. Administracja publiczna

1. Pojęcie i sposoby definiowania administracji

2. Administracja a administracja publiczna

II. Prawo administracyjne

1. Sposoby definiowania prawa administracyjnego

2. System prawa administracyjnego

3. Podziały prawa administracyjnego

4. Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa

III. Źródła prawa administracyjnego

1. Pojęcie, cechy źródeł prawa administracyjnego i ich hierarchia

2. Prawo wewnętrzne

IV. Zasady prawa administracyjnego

1. Istota i rodzaje zasad ogólnych prawa administracyjnego

V. Administracyjne prawo ustrojowe

1. Organ administracji publicznej

2. Kompetencje/właściwości

3. Klasyfikacje organów administracyjnych

- centralne organy administracji

- terenowe organy administracji rządowej

4. Urząd administracyjny

5. Pojęcie i rodzaje samorządu

6. Zakład administracyjny

7. Struktura administracji publicznej

VI. Prawne formy działania administracji publicznej

1. Pojęcie i klasyfikacja prawnych form działania administracji publicznej

2. Pojęcie, cechy i klasyfikacja aktów administracyjnych

3. Prawidłowość i wadliwość aktu administracyjnego, wzruszalność i nieważność aktu administracyjnego, domniemanie mocy obowiązującej aktu administracyjnego, zagadnienie trwałości aktu administracyjnego, uznanie administracyjne

4. Umowa cywilnoprawna, umowa prawa publicznego, porozumienie, ugoda administracyjna

5. Akty generalne w sferze wewnętrznej administracji

6. Czynności materialno-techniczne

7. Działalność społeczno-organizatorska

VII. Materialne prawo administracyjne

1.Pojęcie materialnego prawa administracyjnego, typy norm materialnego prawa administracyjnego

2. Działy i zakres materialnego prawa administracyjnego

VIII. Kontrola administracji

1. Kontrola państwowa – NIK

2. Państwowa Inspekcja Pracy

3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

4. Rzecznik Praw Obywatelskich

5. Rzecznik Praw Dziecka

6. Kontrola resortowa, międzyresortowa, prokuratorska, instancyjna

7. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych

8. Kontrola społeczna

Literatura:

Zimmermann J., Prawo administracyjne,Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.

Legierska U., Prawo administracyjne, Warszawa: Wydawnictwo Ekonomik - Jacek Musiałkiewicz, 2015.

Prawo administracyjne, pod red. Marka Wierzbowskiego Warszawa: LexisNexis Polska, 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.