Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-PK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Sugerowana liczba godzin

pracy własnej studenta/całkowita liczba godzin przeznaczona

na studiowanie przedmiotu - 150h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Umiejętność korzystania z wiedzy teoretycznej, dokonania subsumpcji określonych stanów faktycznych. Po ukończeniu zajęć student powinien rozumieć relacje i zależności związane z funkcjonowaniem prawa karnego materialnego w Polsce. Student potrafi ponadto: wyjaśnić znaczenie ważnych pojęć prawa karnego i

nauki prawa karnego oraz scharakteryzować instytucje prawa karnego z

odwołaniem do aktualnych poglądów doktryny i

orzecznictwa, a w szczególności wskazać i wyjaśnić podstawy i

zasady odpowiedzialności karnej oraz środki reakcji karnoprawnej

wraz z zasadami ich stosowania.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student powinien posiadać umiejętności stosowania prawa i

zasad wykładni z zakresu prawa karnego materialnego, a także kwalifikowania stanów

faktycznych. Student potrafi przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu

karnego w oparciu o przyjęte metody i reguły

wykładni karnoprawnej,

w tym interpretację karnistyczną

z uwzględnieniem ustawowych znamion typu czynu

zabronionego. Ponadto student potrafi zaprezentować i uzasadnić pisemnie

lub ustnie stanowisko w zakresie stosowania prawa

karnego materialnego

Metody dydaktyczne:

Zajęcia polegają na omówieniu podstawowych przesłanek wybranych instytucji części ogólnej prawa karnego oraz znamion typów przestępstw, które zawsze poprzedza rozwiązywanie kazusów. Podczas rozwiązywania kazusów studenci podejmują dyskusję na temat problemów, które w doktrynie oraz orzecznictwie wywołują największe kontrowersje.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- panelowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Ćwiczenia z prawa karnego poświęcone wybranym zagadnieniom części ogólnej a także części szczególnej prawa karnego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi instytucjami części ogólnej prawa karnego materialnego oraz poszczególnymi typami przestępstw, który znamiona określa k.k. z 1997r. Założeniem zajęć jest również nabycie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych.

1.Podstawy prawa karnego

2. Pojęcie i zasady prawa karnego

3. Ustawa karna i jej stosowanie; źródła, wykładnia, obowiązywanie pod względem czasu, miejsca i osób.

4. Pojęcie przestępstwa i jego struktura.

5. Formy popełnienia przestępstwa; zjawiskowe i stadialne.

6. Okoliczności wyłączające przestępczość; kontratypy, brak winy, znikoma społeczna szkodliwość.

7. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy.

8. Pojęcie karu oraz katalog kar i środków karnych.

9. Sądowy wymiar kary i zmiana kary orzeczonej.

10. Środki zabezpieczające.

11. Przedawnienie i zatarcie skazania.

Literatura:

A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2010;

J. Lachowski, Zbiór kazusów do nauki prawa karnego, Toruń 2006.

J. Lachowski, Prawo karne. testy Becka, Warszawa 2010

J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2011

A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć ocenie podlega rozwiązywanie kazusów oraz aktywność studentów. Zajęcia kończą się obligatoryjnym kolokwium sprawdzającym zdobytą wiedzę. Forma egzaminu przedterminowego „zerowego” . W sesji: egzamin pisemny otwarty.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.