Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-PRAK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Świat pracy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Miejsce odbycia praktyk studenci poszukują samodzielnie odpowiednio do własnych zainteresowań i preferencji. Rodzaj wykonywanej działalności w ramach odbywanej praktyki ma odpowiadać kierunkowi studiów i realizowanej w jego ramach specjalizacji.

Student ma obowiązek poinformować opiekuna dydaktycznego praktyk o wybranej przez siebie instytucji i terminie odbywania praktyk. Zawiadomienia dokonać należy na stosownym formularzu, który odpowiada jednemu z trzech wariantów odbywania praktyk (dokładny opis znajduje się w punkcie: opis szczegółowy).

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w szkoleniu teoretycznym dotyczącym trybu i warunków odbywania praktyk: 1,5h

Poszukiwanie miejsca odbywania praktyki: 15h

Wykonywanie zadań w miejscu odbywania praktyk pod kierownictwem opiekuna praktyki wyznaczonego przez podmiot przyjmujący na praktykę: 120h

Przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej wymaganej dla zaliczenia praktyk w ramach UMK: 5h


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zyskuje podstawową wiedzę dotyczącą warunków funkcjonowania podmiotu, w którym odbywa praktykę.

Ma wiedzę z zakresu znaczenia danego podmiotu dla bezpieczeństwa RP.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność wykorzystywania zdobywanej wiedzy w trakcie toku studiów w praktyce.

Posiada umiejętność rozumienia i opisywania zjawisk zachodzących w miejscu odbywania praktyk.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobowego. Dokonuje oceny własnych kwalifikacji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunek własnego rozwoju i kształcenia.

Potrafi rozszerzać posiadaną wiedzę i umiejętności.

Metody dydaktyczne:

Ogólne warunki odbywania i zaliczenia praktyk prezentowane są przez opiekuna dydaktycznego praktyk w trakcie dedykowanego spotkania organizacyjnego z wykorzystaniem metody wykładu informacyjnego.

Osoba odbywająca praktykę w ramach prowadzonej dokumentacji sprawozdawczej ma przygotować odpowiednią analizę odbywanej praktyki z wykorzystaniem zwłaszcza metody obserwacji, studium przypadku oraz metody sytuacyjnej.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem praktyk zawodowych dla studenta bezpieczeństwa wewnętrznego jest zapoznanie się od strony praktycznej z zawodem, który chciałby potencjalnie wykonywać po zakończeniu toku studiów a także skonfrontowanie wiedzy zdobywanej w czasie trwania studiów z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu odpowiadającego miejscu realizacji praktyk.

Pełny opis:

Celem praktyk zawodowych dla studenta Bezpieczeństwa Wewnętrznego (BW) jest zapoznanie się od strony praktycznej z zawodem, który chciałby potencjalnie wykonywać po zakończeniu toku studiów. Celem praktyk jest także skonfrontowanie wiedzy zdobywanej w czasie trwania studiów z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu odpowiadającego miejscu (i zadaniom) realizacji praktyk. Zdobyte doświadczenie ma podnieść atrakcyjność studenta na rynku pracy po zakończeniu studiów. Odbywanie praktyk ma także pozwolić na ukierunkowanie zdobywanych kwalifikacji absolwentów kierunku BW pod względem wymagań potencjalnych pracodawców. Dodatkowo odbycie praktyk i związana z tym realizacja zadań w warunkach rzeczywistego świadczenia pracy ma na celu poszerzenie umiejętności analitycznego myślenia studenta, wykorzystywania zdobywanej wiedzy w praktyce, jak i zdolności wyciągania wniosków (czego dowodzić ma przedkładane przez studenta sprawozdanie, tj. opis oraz analiza funkcjonowania danej instytucji). Odbyte praktyki mają w założeniu zwiększyć także szeroko pojęte zdolności do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie związanym z obraną specjalizacją.

Zgodnie z przyjętymi zasadami odbywania praktyk, muszą być one zrealizowane do końca IV semestru studiów pierwszego stopnia (S. 1) w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i egzaminów. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu uprzedniej zgody wykładowców prowadzących zajęcia oraz opiekuna dydaktycznego praktyk możliwe jest odstępstwo od tego trybu. Czas wykonywanej pracy (traktowanej jako praktyka) trwać musi w sposób nieprzerwany przez min. 120 godzin. Polegać ma w każdym przypadku na uczestnictwie studenta w pracach instytucji przyjmującej, pod nadzorem wyznaczonego opiekuna praktyk tejże instytucji. Wykonywane zadania muszą być zgodne ze specjalizacją wybraną przez studenta.

Praktykę zawodową student BW Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (WNoPiB UMK) może odbywać w ramach trzech trybów (wariantów proceduralnych). Wariant I, polega na odbyciu praktyki zawodowej w ramach porozumienia ws. praktyk, każdorazowo zawieranego przez UMK i daną instytucję przyjmująca. Tu student musi złożyć stosowny wniosek do opiekuna dydaktycznego praktyk, celem przygotowania umowy i (jeżeli jest wymagane przez instytucję przyjmującą) stosowanego skierowania na praktyki. W ramach wariantu II, student może zostać skierowany na praktykę przez Biuro Karier UMK. Wówczas za równoznaczne ze skierowaniem wydawanym przez opiekuna dydaktycznego praktyk dla kierunku BW WNoPiB UMK uznawane jest skierowanie wydawane przez Biuro karier UMK. W takich przypadkach też nie jest wymagane dostarczenie oddzielnie umowy albowiem Biuro Karier kieruje studentów do instytucji, z którymi UMK jako podmiot prawny ma podpisaną już umowę o przyjmowaniu studentów na praktyki studenckie. W ramach wariantu III, za odbywane praktyki, po złożeniu odpowiedniego wniosku przez zainteresowanego studenta, może być uznana także wykonywana przez niego praca na innej podstawie prawnej aniżeli umowa o realizację praktyk zawarta pomiędzy UMK a daną instytucja. Może to odbyć się na podstawie m.in. odpowiedniej umowy cywilno-prawnej, wolontariatu, udziału w projekcie finansowanym z funduszy UE, bądź wynikać z faktu realizowania zadań jako właściciel danego podmiotu. Tu student zobowiązany jest dołączyć dokument poświadczający realizację wskazanych przez siebie zadań, a także krótko uzasadnić że pozostają one w związku z kierunkiem studiów i wybraną specjalizacją.

Literatura:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz. U. z 2018 poz. 1668], rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki [Dz. U. z 2009 nr 180 poz. 1407], zarządzeniu Rektora UMK Nr 100 z dnia 10 sierpnia 2009 w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich, uchwała nr 82 Rady Wydziału WNoPiB UMK z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wariantu proceduralnego I oraz II, praktyki zaliczane są na podstawie dziennika praktyk, sprawozdania sporządzonego przez studentów (przybiera ono formę – opisu merytorycznego instytucji oraz analizy funkcjonowania) oraz opinii o praktykancie wydawanej przez instytucje przyjmującą praktykanta. Warunkiem uzyskania zaliczenia w przypadku wariantu I, jest przedstawienie opatrzonej pieczęcią (przez upoważniona osobę ze strony instytucji przyjmującej) umowy o praktyki. W przypadku wariantu III, konieczne jest natomiast na podstawie przedłożonej dokumentacji, uzyskanie zgody na uznanie wykonywanej działalności za praktykę studencką przez stosowane władze (tj. Prodziekana ds. Studenckich po zasięgnięciu opinii opiekuna dydaktycznego praktyk).

Wpis do systemu USOS następuje zgodnie z zapisami regulaminu WNoPiB UMK w formie wystawienia oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Potorski
Prowadzący grup: Radosław Potorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Potorski
Prowadzący grup: Radosław Potorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Potorski
Prowadzący grup: Radosław Potorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)