Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy bezpieczeństwa w państwach europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-Z-SBPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Systemy bezpieczeństwa w państwach europejskich
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty w ramach SPECJALIZACJI - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot Bezpieczeństwo państwa


Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 30h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, czytanie literatury - 15 h; przygotowanie się do egzaminu - 35 h. Razem: 80 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 – Student posiada wiedzę na temat systemów bezpieczeństwa w poszczególnych państwach europejskich.

K_W04 Student posiada wiedzę na temat podstaw prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania systemów bezpieczeństwa państw europejskich. Zna prawne podstawy bezpieczeństwa, politykę i strategię bezpieczeństwa, cywilną i wojskową organizację ochrony i obrony narodowej poszczególnych państw.

K_W05 Student posiada wiedzę na temat instytucji oraz organów działających w zakresie systemów bezpieczeństwa poszczególnych państw europejskich.

K_W08 Student posiada podstawową wiedzę na temat sojuszy i współpracy międzynarodowej poszczególnych państw europejskich w ramach ich systemów bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Student potrafi identyfikować i interpretować problemy systemów bezpieczeństwa poszczególnych państw europejskich.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do innych systemów.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny

Wykład konwersatoryjny

Elementy wykładu problemowego

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie Studenta z systemami bezpieczeństwa poszczególnych państw europejskich, w tym: Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, państw wyszehradzkich, bałtyckich, nordyckich. Student zyska wiedzę z zakresu elementów tworzących system: prawnych podstaw bezpieczeństwa, polityki i strategii bezpieczeństwa, cywilnej i wojskowej organizacji ochrony i obrony, infrastruktury bezpieczeństwa, edukacji dla bezpieczeństwa, sojuszy i współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa jak również funkcjonowania samego systemu. Po ukończeniu kursu Student będzie potrafił identyfikować i interpretować problemy systemów bezpieczeństwa poszczególnych państw.

Pełny opis:

1. Pojęcie systemu bezpieczeństwa.

2. System bezpieczeństwa Rosji.

3. System bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii

4. System bezpieczeństwa Francji

5. System bezpieczeństwa Niemiec

6. System bezpieczeństwa Włoch

7. Systemy bezpieczeństwa państw wyszehradzkich

8. Systemy bezpieczeństwa państw bałtyckich

9. System bezpieczeństwa państw nordyckich

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. R. Zięba, Warszawa 2018.

• Mickiewicz P., System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wrocław 2012.

Literatura uzupełniająca:

• Grenda B., Środowisko bezpieczeństwa europejskiego w świetle zagrożeń militarnych ze strony Rosji, Toruń 2019.

• Miszczak K., Nowa polityka bezpieczeństwa i obrony Niemiec, „Sprawy Międzynarodowe” 2014, nr 2, s. 53-72.

• Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską, red. M. Banasik, A. Rogozińska, Warszawa 2019.

• Piotrowski S., Security policy of the Baltic states and its determining factors, “Security and Defence Quarterly ” 2018, vol. 22, issue 5, s. 46-70.

• Rytel-Baniak I., Redefinicja strategii bezpieczeństwa Francji, [w:] Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku, red. K. Sówka, D. Jarnicki, Siedlce 2018, s. 15-24.

• The Handbook of European Defence Policies and Armed Forces, red. Hugo Meijer, Marco Wyss, Oxford 2018.

• Tomszewski J., Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, „Kwartalnik Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 36, s. 25-40.

• Wither J. K., Back to the future? Nordic total defence concepts, „Defence Studies” 2020, vol. 20, issue 1, s. 61-81.

Strategie bezpieczeństwa narodowego dostępne na stronie: The Center for Security Studies (CSS) at ETH Zurich: https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/series.html/154839.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe pisemne w postaci testu składającego się z 20 pytań testowych.

51-61% - 11 pkt - 3

62-71% - 12-14 pkt - 3+

72-81% - 15-16 pkt - 4

82-91% - 17-18 pkt - 4+

92-100% - 19-20 pkt - 5.

W okresie pandemii zgodnie z zaleceniami Rektora egzamin online na moodlu - test wielokrotnego wyboru z możliwymi zabezpieczeniami utrudniającymi ściąganie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Dla osób najbardziej aktywnych na wykładach (aktywność na KAŻDYM wykładzie) możliwość wpisania 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Dla osób najbardziej aktywnych na wykładach (aktywność na KAŻDYM wykładzie) możliwość wpisania 5.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.