Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Służby specjalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-Z-SS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1030) Security services
Nazwa przedmiotu: Służby specjalne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty w ramach SPECJALIZACJI - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki z zakresu bezpieczeństwa


Zdolność analitycznego myślenia, w tym analizowanie tekstów

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i ich konsekwencjach dla bezpieczeństwa narodowego, jego przyczynach oraz wynikających z tych zagrożeń procesach zmian w systemie zapewnienia bezpieczeństwa, a także o przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian, zna zagrożenia związane z korzystaniem z systemów informatycznych K_W09


W2: definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania o organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, w tym systemu obronnego państwa K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętność wskazania podstawowych organów państwa, ich kompetencji i usytuowania w systemie władz publicznych oraz organów bezpieczeństwa narodowego K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w jego różnych wymiarach K_K04


K2: ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego K_K07

Metody dydaktyczne:

pokaz, pogadanka, studium przypadku, wymiany i dyskusji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rolą i znaczeniem służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci zapoznają się z aspektem teoretycznym funkcjonowania służb specjalnych; ich funkcją w systemie bezpieczeństwa państwa; historią służb specjalnych w okresie PRL, genezą służb specjalnych III RP. Przeanalizują funkcjonowanie służb specjalnych na wybranych przykładach m.in. Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zapoznają się także ze specyfiką fukcjonowania służb specjalnych na przykładzie wybranych państw.

Literatura:

Podstawowa:

Grzegorowski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2013.

Misiuk A., Służby specjalne, Warszawa 1998.

Paździor M., Szmulik B., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2012.

Roman Ł., Winogrodzki G., Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, Józefów 2016.

Uzupełniająca:

Cenckiewicz S., Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991, Poznań 2011.

Jaroszyński K.: Współczesny wymiar antyterroryzmu, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008.

Paprzycki L., Rau Z. (red.): Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie prezentacji

- kolokwium

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach - 0-5 pkt.

prezentacja - 0-5 pkt.

kolokwium - 0-10 pkt.

Ilość punktów w przeliczeniu na oceny:

ndst – 0-10 pkt (0-50%)

dst- 11-12 pkt (51-60%)

dst plus- 13-14 pkt (61-70%)

db- 15-16 pkt (71-80%)

db plus- 17-18 pkt (81-90%)

bdb- 19-20 pkt (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.