Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-ZI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z przedmiotu "Otwarte źródła informacji bezpieczeństwa wewnętrznego".

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 15h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tjj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, czytanie literatury, przygotowanie się do egzaminu - 15 h. Razem: 30 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06 Student zna metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz założenia procesu zarządzania informacją.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Student potrafi identyfikować i interpretować problemy procesu zarządzania informacją, w tym kwestie związane z fake newsami i chaosem informacyjnym.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Student jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny oraz udział studentów w formie dyskusji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z procesem zarządzania informacją. Przedstawienie czym jest informacja, czym różni się od wiedzy. W trakcie wykładów zaprezentowane i scharakteryzowane zostaną podstawowe elementy zarządzania informacją od procesu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania i wykorzystywania informacji. Wskazane zostaną wyzwania i zagrażania pojawiające się przed studentami, na każdym z etapów zarządzania, w tym te związane z fake newsami i chaosem informacyjnym. Ponadto przedstawione zostaną kwestie związane z bezpieczeństwem zarządzania informacją, jak również kwestia indywidualnego zarządzania informacją, w tym korzyści tego procesu.

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Podstawowe pojęcia: Dane. Informacja. Wiedza. Mądrość. Informacja jako przedmiot zarządzania

• Zarządzanie informacją: definicja, cel, zakres i etapy

• Generowanie, gromadzenie i przechowywanie informacji

• Przetwarzanie (opracowanie) i analiza informacji

• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

• Indywidualne zarządzanie informacją

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Barański M., Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych, Katowice 2017.

• Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Kraków 2012.

• Roman W. K., Podstawy zarządzania informacją, Toruń 2012.

Literatura uzupełniająca:

• Batorowska H., Indywidualne zarządzanie informacją zabezpieczeniem przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, nr 1/23, s. 135-143.

• Czerwiński A., Krzesaj M., Ocena jakości informacji w Internecie, Opole 2018.

• Hetmański M., Świat informacji, Warszawa 2015.

• Informacja - dobro publiczne czy prywatne? : od nadmiaru do umiaru, red. A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj, Opole 2017.

• Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R., Analiza informacji: teoria i praktyka, Warszawa 2012.

• Nowina Konopka M., Infomorfoza: zarządzanie informacją w nowych mediach, Kraków 2017.

• Olak K., Olak A., Zarządzanie informacją w aspekcie zwalczania terroryzmu, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne” 2017, nr 10(2), s. 63-84.

• Popis M., Elementy bezpieczeństwa informacji, Warszawa 2017.

• Stefanowicz B., Informacja. Wiedza. Mądrość, Warszawa 2013.

• Świgoń M., Zarządzanie wiedzą i informacją: podstawy teoretyczne, badania w wymiarze indywidualnym, Olsztyn 2012.

• Tomaszczyk J., Zarządzanie informacją osobistą, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, red. D. Pietruch-Reizes. Katowice2008, s. 134-146.

• Unold J,., Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, Warszawa 2015.

• Zawód infobroker : polski rynek informacji, red. S. Cisek, A. Januszko-Szakiel, Warszawa 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe składające się z 20 pytań po 1 pkt każdy.

51-61% - 11pkt - 3

62-71% - 12-14 pkt - 3+

72-81% - 15-16 pkt - 4

82-91% - 17-18 pkt - 4+

92-100% - 19-20 pkt - 5.

W roku akademickim 2020/2021 (zaliczenie online na moodlu test 30 pytań). Warunki i punktacja w opisie dla roku akademickiego 2020-2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.