Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

e-Urzędnik w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-eU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: e-Urzędnik w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Posiadanie profilu zaufanego - jest wskazane, ale nieobowiązkowe.

Całkowity nakład pracy studenta:

55-60 godzin, w tym 15 godzin laboratoryjnych, 20 godzin indywidualnej pracy słuchacza, 5 godzin konsultacji dla zainteresowanych, 10-15 godzin przygotowania do zaliczenia przedmiotu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna możliwości wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji, małym przedsiębiorstwie.

Zna genezę powstania społeczeństwa informacyjnego, etapy rozwoju oraz jego wpływ na administrację. Zna etapy rozwoju e-administracji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.

Potrafi wskazać rozwiązania stosowane w e-administracji np. e-PUAP.

Potrafi ocenić rozwiązania stosowane w e-administracji.

Potrafi wskazać i zastosować rozwiązania e-administracji dla obywatela.

Potrafi wskazać szanse i zagrożenia związane z e-administracją.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność.

Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań.

Jest gotowy do zdiagnozowania własnych braków w wiedzy i umiejętnościach.

Jest gotowy do samokształcenia.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej;

- nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się usługami śwuadczonymi na drodze elektronicznej (przygotowanie do pracy zawodowej).

Poprzez uczestnictwo w laboratorium student zdobywa wiedzę, umiejętności oraz nabiera pożądanych postaw w zakresie obsługi usług online dostępnych w administracji publicznej.

Na zajęciach korzysta się z licznych stron internetowych: administracji publicznej.

Kurs ten ma przygotować studentów do zdawania egzaminu na certyfikat e-urzędnik (certyfikat ecdl).

Literatura:

Spotkanie 1

Co to jest e-administracja? Obszary świadczenia usług e-administracji w sferze publicznej: G2G (Goverment to Goverment), G2C (Goverment to Consumer), G2B (Goverment to Business), G2Z (Goverment to Citizen). Cechy e-administracji. Poziomy świadczenia usług e-administracji (informacyjny, interakcja jednostronna, interakcja dwustronna, transakcja, personalizacja). Usługi priorytetowe dla społeczeństwa informacyjnego w kontekście administracji.

Spotkanie 2

Popularne protokoły. Nazewnictwo domen. Biuletyn Informacji Publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Podmioty zobowiązane do prowadzenia BIP: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa, podmioty reprezentujące samorząd terytorialny, związki zawodowe i ich organizacje, partie polityczne itp.

Dostępne bazy zawierające akty prawne - dostęp bezpłatne.

Spotkanie 3

Bezpłatne bazy danych dostępne w internecie np.

e-gospodarka jako portal oferujący ciekawe usługi.

Centralne Repozytorium Informacji Publiczne

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Krajowa Rada Komornicza

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Polskie Książki Telefoniczne

Europages Adres URL

Spotkanie 4

Elektroniczna wymiana dokumentów. Cele zastosowania elektronicznej wymiany dokumentów. Bezpieczeństwo danych w elektronicznej wymianie dokumentów (niezaprzeczalność, integralność danych, poufność).

Podpis elektroniczny. Rola podpisu elektronicznego w elektronicznej wymianie dokumentów. Porównanie podpisu elektronicznego i podpisem tradycyjnym. Obszary zastosowania podpisu elektronicznego. Obowiązki uczestników elektronicznej wymiany dokumentów. Pojęcia: certyfikat, klucz prywatny, klucz publiczny, zaufana trzecia strona, znacznik czasu, CRL, autoryzacja, eIDAS.

Spotkanie 5

Dekalog urzędnika w pracy w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnej. Bezpieczeństwo pracy przy komputerze.

Polityka bezpieczeństwa informacyjnego. Co to jest bezpieczeństwo informacyjne? Informatyczne? Teleinformatyczne? Co może chronić dane: firewall, programy antywirusowe, programy antyspamowe, system wykrywania włamań, itp. Odpowiednie ustalanie haseł. Poziomy bezpieczeństwa w systemach informatycznych.

Bezpieczne korzystanie z chmury. Bezpieczne korzystanie z sieci zewnętrznych na służbowym sprzęcie. Bezpieczne pozbywanie się zużytego sprzętu. Naprawy sprzętu - bezpieczeństwo danych.

Spotkanie 6

e-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Słownik ważnych wyrażeń. Zakładanie profilu zaufanego przez bankowość elektroniczną. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

e-Wokanda. e-Sąd.

Spotkanie 7

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w administracji. Poziomy zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Właściwości informacji, które są zagrożone podczas użytkowania informacji: poufność, dokładność, dostępność. Kryteria oceny informacji: relewantność, dokładność, aktualność, kompletność, spójność, odpowiedniość formy, wiarygodność. Atrybuty ochrony informacji: tajność, integralność, dostępność, rozliczalność, niezaprzeczalność, autentyczność.

Zasady bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych podłączonych do sieci publicznej. Nie tylko system antywirusowy!

Spotkanie 8

Test sprawdzający pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot e-Urzędnik kończy się zaliczeniem na ocenę, jego wymiar wynosi 15 godzin. Liczba dopuszczalnych nieobecności dla studenta to jedna nieobecność, w przypadku większej liczby nieobecności należy je wyjaśnić.

Zajęcia kończy test, liczba punków zdobytych na teście przekłada się na ocenę.

Punktacja:

(50;60> dostateczna

(60;70> dostateczna plus

(70;80> dobra

(80;90> dobra plus

(90;100> bardzo dobra

Studenci, którzy w pierwszym terminie uzyskają niedostateczną liczbę punktów, przystępują do poprawy kolokwium, ocena końcowa jest obliczona na podstawie średniej punktów z pierwszego testu oraz poprawkowego. Nie ma możliwości poprawiania ocen pozytywnych na wyższą.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)